Електронен каталог

проф. д-р Бойко Рангелов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
80 60 353
Приемно време:

Професионална автобиография:


Висше образование:

1. Приложна геофизика - Минно-геоложки университет, София, 1973 г. (Приложено копие от диплома)

2. Приложна математика - Технически университет, София 1974 г.

Доктор (кандидат на науките) - Геофизичен институт, 1987 г. Тема на дисертацията: “Разпределения на параметри на земетресенията в Балканския регион за целите на сеизмичното райониране и прогнозиране”

Старши научен сътрудник II ст. - Геофизичен институт - БАН, 1989г.

Специализации : Две в САЩ - 1982г. - USGS, Menlo Park - California, (3 месеца - Предвестници и прогнозиране на земетресения) и 1995г. (1 месец) - Woods Hole Ocean. Institute (Цунами и цунамирайониране). Гост-изследовател в обединения изследователски център (JRC) на ЕС в Испра, Италия – 2003-2005 (2 години)

6. Заемани длъжности до сега.

А) В Минно – геоложки университет

Инженер-геофизик – 1976-1979 г.

Б) В Геофизичен институт – БАН.

Научен сътрудник III ст. 1980-82 г.

Научен сътрудник II ст. 1982-86

Научен сътрудник I ст. 1986-88.

Старши научен сътрудник II ст. 1989-до сега.

Ръководител секция “Сеизмология” 1990-1995 г.

Заместник директор – 2002-2003 г.

В) Гост-изследовател в DG-JRC на EC – 2003-2005г.

7. Месторабота и длъжност

Старши научен сътрудник II ст. в секция Сеизмология, Геофизичен институт-БАН. Трудов стаж в ГФИ – 28 години.

Проф. в Минно-геоложки Университет - София

8. Научна и преподавателска дейност

А) изследователски проекти, които кандидатът е ръководил и в които е участвувал

Общо 51 контракта, от които 36 български (на 9 от тях ръководител) и 15 международни, от които ръководител на 8.

Между тях са 3 проекта с Европейската общност с общи бюджети над 30 000ЕUR за българската страна.

Участие в 9-та национална експедиция на о-в Ливингстон – Антарктида (2000-2001). Установена е и е пусната в екплоатация първата Българска сеизмологична станция на Антарктида.

Б) преподавани курсове и упражнения

Над 25 години педагогически стаж във ВУЗ.

1976-1989 - хоноруван асистент по ОЗННС в МГУ.

1996 -2002, 2005-2006 - хоноруван доцент в НБУ

2000-2002, 2005-2006– хоноруван доцент в МГУ

Лекционни курсове – подготвени и провеждани - общо 11 с различен хорариум в различни ВУЗ-ове.

Отделни лекции в чужбина – в университетите в Токио, Лисабон, Амритсар, Кайро, Люксембург. Два гранта на НАТО - 1997г. и 1998г. - Университета Люксембург.

Подготвени аспиранти – 2, дипломанти – 8.

9. Публикационна дейност

Над 250 научни статии и доклади – като автор или в съавторство, монографии (12 – в съавторство и 2 - самостоятелни), учебници (1 - в съавторство) и учебни помагала (3 в съавторство), статии в широкопрофилни издания (над 20). От всички публикации – в чужбина 76, у нас – 98.

Два патента - един в България и един – САЩ.

Над 25 хроники и рецензии.

Над 260 научно-популярни материали - статии, филми, брошури и др.

Цитати – над 150, от които повече от 20 в монографични издания.

Участия в международни научни форуми - над 180 с над 200 изнесени научни доклади и съобщения. В повече от 1/3 от тях – участие като поканен лектор с поемане на разноските от организаторите на научните мероприятия.

10. Научно-приложна дейност

Отчети на 42 научно-приложни разработки са представени в списък, към които са включени и отчетите по проекти към НИП на ГФИ (общо 16 отчета). Освен това за целите на различни национални програми са и разработките:

“Разработване на брошура и дипляна по земетръсната опасност в България” по поръчка на НКС на ППКЗНБА към МС - издадени 1995 г.Второ издание на брошурата – 2000 г.

Разработване на Национална програма за защита на младежта и децата от екокатастрофи по контракт с КМС - с документ за приемане.

11. Участие в научни съвети и научно-експертни комисии

Член на:

СНС по Геофизика при ВАК – научен секретар (1999-2003)

НС на Геофизичен институт – БАН (1987-2003)

НС на Институт за космически изследвания – БАН (2000-2003)

НС на Департамента по оценка на опасностите – JRC, Испра, Италия (2003-2005)

НЕК по науки за Земята при МОН – зам.председател (1999-2003)

НЕК по природни науки при МОН - (2005-2006)

Национален Комитет по противоземетръсно строителство (2000-2002)

НЕС по Сеизмична опасност към ППКЗНБАК на МС

НС на Департамент по Науки за Земята към Нов Български Университет

НЕК към Агенцията за Акредитация на ВУЗ - за акредитиране на МГУ

НС на Геологопроучвателен факултет – МГУ (1995-97)

12. Членство в международни и национални научни асоциации и др.

Американски геофизичен съюз (от 1990), Европейска сеизмологична комисия (от 1980), Американски физически институт (от 1990), Европейско геофизично общество (от 1994), Балкански геофизичен съюз (от 1995), Съюз на учените в България (от 1980), Балкански физически съюз (от 1993), Съюз на физиците в България (от 1979), Межд. Съюз по Геодезия и Геофизика - Комисия по Цунами (1995), Академия на науките - Ню Йорк (от 1996). Български геофизичен съюз (от 1998), НТС по минно дело и геология (от 1996), Американски биографичен институт (2000), Българско Геологическо Дружество (от 2005).

13. Награди и почетни членства

Две чуждестранни научни награди - сребърен знак с червена лента на университета в Токио – 1990г. и сребърен медал на университета в Кайро – 1996г.

Диплома и златен медал от East-West Euro Intellect за Устройство за лабораторно моделиране на цунами. - 1998 г.

Награда на МОНТ за проекта “ Моделиране на риска от цунами и тяхното въздействие върху Българското черноморие”, 1999 г.

Награда на СУБ в областта на естествените науки за високи научни постижения за 1999-2000 г. на колектив с ръководител Б.Рангелов - 2000 г.

Почетен член на борда на съветниците по изследвания на Американски биографичен институт - 2000

Учредител и съучредител на: Департамент по науки за Земята и околната среда – НБУ, 1995 и Световна агенция по планетарен мониторинг и намаляване на земетръсния риск – Женева, 2001.

14. Административно - управленски опит

Ръководител на секция Сеизмология на Геофизичен институт - 1990-1995 г. Секцията се състои по това време от Наблюдателна мрежа (НОТССИ - от 13 периферни станции с по 4 служители всяка, Централен пункт - с екипи от оперативни дежурни и дежурни сеизмолози), научен колектив от 25 учени - 1 професор, 4 ст.н.с II ст., 10-12 научни сътрудници, от които 9-10 доктори - общо - 50-60 души.

Заместник директор на Геофизичен институт – 2002-2003 с отговорности по международното сътрудничество. По това време ГФИ става член на CSEM.

Зам.председател на комисия по Науки за Земята към МОН на НСНИ – 1999 – 2003.

Научен секретар на СНС по Геофизика към ВАК – 2001-2003.

Член на Комисията по Природни науки към МОН на НФНИ – 2005 – 2010.

15. Хоби

Пътешествия и колекциониране на скали и минерали.


Публикации:


С П И С Ъ К

на научни монографии, учебници, статии, доклади, научни изследвания отпечатани в пълен текст и патенти на д-р Бойко Рангелов.

А) Монографии, колективни монографични издания, тематични сборници, карти, книги, каталози, и др.

1. Kovachev V., S. Strashimirov, B. Ranguelov, I. Pavlov., 1982 (1986), Examination of Reflectance Spectra of Opaque Minerals trough Mathematical Processing., In Physics of Minerals and Ore Microscopy - IMA, pp.233-242.

2. Рангелов Б., Н. Доцев, Е. Спасов., 1985, Сеизмичност в Родопския масив за периода Август 1980- Декември 1982 г., В кн. Младежко участие в изследването на Земята и Космоса., С., изд. БАН, с. 111-121.

3. Шанов С., Б. Рангелов., 1986, О существования глубинного субмеридионального разлома на Балканском полуострове., В кн. Достижения Болгарской геологии., С., Техника, с.77-84.

4. Рангелов Б., 1995, География на сеизмичната опасност в България., в кн. География (под ред. Х. Спиридонов), изд. БГД, с. 83-88.

5. Рангелов Б., Земетръсната опасност в България, НКС при МС, изд. МАГЕНТА, 1995, ISBN 954-8320-08-8., 143 с.

cъщо 5 а) Рангелов Б., 2000, Земетръсната опасност в България, НКСПКЗНБАК при МС, изд. Магента, ISBN 954-8320-08-8., 159 с. (II-ро прераб. и доп. изд.)

6. Христосков Л., Б. Рангелов, Е. Спасов, Н. Доцев., 1989, Организирани и индивидуални действия при силно земетресение, изд. ВИ, 70 с.

7. Сокерова Д., Б. Рангелов., 1990, Сеизмичност на строителната площадка, сеизмичен риск и характеристики за проектиране., ч. 3.4 “Сеизмични условия”, в кн. “АЕЦ Белене - изследване и становище на БАН” (под. ред. Пл.Цветанов), изд. БАН, С., с.294-302.

8. Бручев И.,.....Б. Рангелов... и др. 1994, Геоложката опасност в България., изд. БАН, С., с. 23-31.

9. карта Бручев И, ... Б. Рангелов... и др. 1994, Карта на Геоложката опасност в България., М 1 : 500 000, изд. ВТС, с. 2 бр.

10. Tinti S.,.......B. Ranguelov., 1995, Quick Look Catalogue of the European Tsunamis by the GITEC Group., Final Scientific Report of the GITEC Project., Bologna, June, pp. 7.

11. Рангелов Б., 1995, Сеизмичната безопасност на АЕЦ Козлодуй., в кн. Проблеми на ядрената енергетика в България - нац. дискусия. изд.ФОП., Пловдив, с. 89-96.

12. Ranguelov B., 1997. Geochemical investigations of some seismic active zones in Bulgaria., In. Rare Gas Geochemistry., Ed. H. Virk, GND Univ.Press, Amritsar, , p. 111-117

13. Рангелов Б., 1997, (консултант) - СВЕТЪТ, Земята., Портативна визуална енциклопедия, изд. Кибеа, с.14-48, 646.

14. Рангелов Б., 1998, Земетресения, цунами и свлачища по северния бряг на Черно море. Темат. Сб. “Брегоукрепване .. ..” изд. БАН, с. 46-51.

15. A Set of Macroseismic Maps - Kresna zone.,Compiled by S. Rizhikova, Ranguelov B. 1998, ,GFI-BAS, ASPELEA edition., 90 pp.

16. Vikulin A., B. Ranguelov, A. Kies, G. Lamykina., 2000, The belt seismicity - a new tool for geodynamic investigations in Kroupnik seismogenic zone., In. Far East Seismicity Problems., Ed. A. Vikulin., Petropavlovsk-Kamchatsky., RAS, p. 91-95.

17. Ranguelov B., S.Rizhikova, T.Toteva., 2001. The earthquake (M7.8) source zone (South-West Bulgaria)., Acad.Publ.House “M.Drinov”., 279 pp.

18. Гюров Р., Б.Рангелов., 2001. Предварителни резултати от геофизичните измервания в района на светилище Перперек., в кн. Перперек I, (състав. В.Фол), изд.НБУ, София, с.218-225.

19. Рангелов Б., 2001.Комплексни геофизични изследвания в района на “Светилище Перперек”., В кн. Открит ли е в Родопите най-големият в света златодобивен картел на античността? (авт.Р.Гюров), София - ISBN 954-9531-08-2, с.17-24.

20. Ranguelov B., 2003, Possible tsunami deposits discovered on the Bulgarian Black Sea coast and some implications., in Submarine Landslides and Tsunamis., (Eds. A.Yalciner, E.Pelinovsky, E.Okal, C. Synolakis), Kluwer Acad.Publ., pp. 237-242.

21. Ranguelov B., G. Vollmer, M.Christou. (Eds.), 2005, Natural hazards and nonlinearities. Research and benefits to the NEDIES Project. EUR 21643 EN, Ispra, 138 pp.

Б) Статии, доклади, научни изследвания отпечатани в пълен текст

1. Рангелов Б., Разпределения на параметри на земетресенията в Балканския регион с приложение в сеизмичното райониране и прогнозиране. Автореферат на Дис. за кфн, фонд ГФИ, 1986, с.31.

2. Христосков Л., Б. Рангелов, Д. Господинов., Един вероятностен модел за прогнозиране на силно земетресение в дадена сеизмична зона., Бълг. Геоф. сп., т.X, Nо 2, 1984, с.43-52.

3. Христосков Л., Б. Рангелов, Д. Господинов., Някои резултати от прилагането на един вероятностен модел за прогнозиране на силно земетресение в Егейската сеизмична зона., Бълг. Геоф. сп., т.XI, Nо 1, 1985, с. 41-47.

4. Христосков Л., Б. Рангелов, Д. Господинов., Стохастически модел за прогнозиране на силно земетресения - обобщение и резултати от неговото прилагане., Сб. Докл. “25 год. Геофизичен институт” - Юб. н. сесия, 1985, с. 15-26.

5. Ranguelov B., D. Gospodinov., On Some Peculiarities of the Seismicity and Its Spatial Distribution for the Balkan Peninsula Region., Bulg. Geoph. J., v. VIII, No 2, 1982, pp. 59-65.

6. Ranguelov B., The Coalinga Earthquake of Oct. 25th,1982 and Spatial Seismic Quiescence., Bulg. Geoph. J. v. IX, No , 1983, pp.100-104.

7. Ranguelov B., Spassov E., Shanov S., Andreev A., Present Geodynamic Features of South Bulgaria., Geol. Balcanica, 16.3.1986, pp.45

8. Christoskov L., B. Ranguelov., D. Gospodinov., A Stochastic Model for Earthquake Prediction., Proc. of Int. Symp. on Eng. Geol. Problems in Seismic Areas., Bary, v.I, 1986, pp.177-182.

9. Рангелов Б., Л. Христосков., Върху сеизмичността на Родопския масив и връзката й с неговия дълбочинен строеж по обобщени геофизични данни., Бълг. Геоф. сп., т. V, Nо 2, 1980, с. 53-61.

10. Рангелов Б., С. Шанов., Сеизмоенергетична класификация на разломните структури в Родопския масив и връзка на земетресенията с интензивността на раздробеност на земната кора, по космически установени линеаменти., Бълг. Геоф. сп., т. VII, Nо 2, 1981, с. 64-71.

11. Рангелов Б., Е. Спасов, Н. Доцев., Един модел за възникване на цунами от Българските черноморски огнища и прогнозиране на възможни последици от тях., Бълг. Геоф. сп., т. IX, Nо 4, 1983, с.91-99.

също:11а. Сб. Рез. Доклади II мл.н. сесия “Витоша 83” - 13-14.06.1983, с.7.

също: 11б. Сб. Рез. Доклади 1 межд. конгрес на физиците в България. с. 431.

12. Ranguelov B., S. Rizikova, B. Dimitrov., Residual Deformations of the 1928 Plovdiv’s Earthquakes and Determination of New Parameters., Geol. Balcanica, 14.5.1984, pp. 67-72.

също:12 а. Рижикова С., Б. Рангелов, Б. Димитров., Изучаване на остатъчните деформации на силните земетресения в Пловдивско и определяне на някои нови техни параметри; Сб. Рез. Доклади II мл.н. сесия “Витоша 83” - 13-14.06.1983г., с.2-3.

също: 12 б. Димитров Б., Б. Рангелов., С. Рижикова., Резултати от нивелачни измервания в моделиране на земетръсно огнище., сп. Геодезия, картография, земеустройство., Nо 6, 1986, с.28-29.

също: 12 в. Рангелов Б., Остаточные деформации и определение некоторых новых параметров землетрясении 1928 г. в Пловдивском районе., Тезисы Докл. Межд. симп. Геодезия- Сеисмология, Деформация- Прогноз., Ереван, 2-6 Окт. 1989, с.148.

13. Рангелов Б., Е. Спасов, Н. Доцев., Цунамиопасност за българското черноморско крайбрежие., Бълг. Геоф. сп., т.X, Nо 1, 1985, с.66-72.

14. Рангелов Б., Е. Спасов, Н. Доцев, И.Павлов., Спектри на цунами в Черно море., Бълг. геоф. сп., т.XIII, Nо 1,1987, с.53-58.

също:14 a Рангелов Б., Е. Спасов, Н. Доцев, И Павлов., Изследване на цунами в Черно море., Сб. докл.” 25 год. Геоф. и-т”., 1985, с.62-72.

15. Рангелов Б., Е. Христов., Повишаване на устойчивоста на геолого-проучвателен обект след силно земетресение., Докл. юб.н. сесия, ВМЕИ, 1985, с.146. ЦИНТИ Деп. Nо 02270302 (микрофиш с доклада).

16. Spassov E., B. Ranguelov., Tsunami Danger in the Black Sea - Summary., Proc. Intl. Symp. Tsunami, 18-19 Aug. 1987. Vancouver, CANADA, Seattle. Washington, p.64-70.

17. Рангелов Б., Е. Христов, Е. Спасов., Прогнозиране на земетресенията в България - състояние и перспективи., Сб. мат. н.мет. конф. с преп. по ГО при ВУЗ, Варна 13-16 Окт. 1987, с. 242-248.

18. Ranguelov B., E. Spassov., The Preparedness and Needs of Education for the Earthquake Danger in Bulgaria., Bulg. Geoph. J., v. XIII., No 3, 1987, pp. 80-84.

19. Christoskov L., B. Ranguelov, E. Spassov., A Stochastic Prediction of a Strong Earthquake in the Pacific Mexico Coast., Bug. Geoph.J. v. VX, No 1, 1989, pp. 70-76.

20. Добрев Т., В. Иванова, С. Пищалов, Р. Горанова, Б. Рангелов., Методика за разделяне и анализ на гравитационните полета и тяхната връзка с регионалните структури на Родопския масив., Год. на ВМГИ, т. XXIV, (1977-78), ч.2, с. 400-411.

21. Добрев Т., В. Иванова, С. Пищалов, Р. Горанова, Б. Рангелов., Возможности исспользования региональных геофизических данных при тектоническом изучении Родопского массива., Тр. 23-ий Геоф. симп., Варна, т. I, 1978, с.165-174.

22. Рангелов Б., С. Николова, Л. Петров, П. Данев., Някои резултати от предварителните геолого-геофизични изследвания в района на с. Ковачевица, Благоевгр. окръг., Бълг. Геоф. сп., т.VII, Nо , 1982, с. 61-70.

23. Рангелов Б., Особености в дълбочинния строеж на Егейската арка., Бълг. геоф. сп. т. ХIII, Nо 3, 1987, с.57-62.

24. Ralchovski T., I.Djakov, B. Ranguelov., An Experimental Result for the Earth Electric Potential and the Earthquakes., Compt.Rend.de l’Acad. Bulg., v.39, No 11, 1986, pp.61-63.

25. Иванова В., С. Пищалов, Б. Рангелов., Възможности за прилагане на теорията на игрите при определяне на оптимални геоложки и геофизични мрежи за търсене на кръгови и елиптични обекти., Год. на ВМГИ., т.ХII, (1975-76), св. IV., с. 139-154.

26. Рангелов Б., Теоретико-игрови модел за определяне на оптимални мрежи за търсене на двумерни геоложки и геофизични обекти., Сб. Докл. IХ Реп.симп. ТНТМ, София, 1977 (под печат).

27. Рангелов Б., Методика за построяване на карта на грешките при геофизичните изследвания., Сб. Докл. Х Реп. симп. ТНТМ, София, 1979 (под печат).

28. Ranguelov B., Estimation of the Optimal Equipment Magnification of the Bulgarian Telemetric System (NOTSSI)., Proc. 17-th Gen. Ass. ESC, Budapest, 1980, pp. 23-26.

също: 28а. Рангелов Б., Л. Христосков., Един модел за определяне на оптимални увеличения на сеизмологична апаратура в България, за регистриране на първи встъпления на обемни вълни от близки земетресения., Бълг. Геоф. сп. т. VI, Nо 4, 1980, с. 54-63.

29. Ranguelov B., The Mode of Statistical Distributions of the Earthquake’s Parameters and Some Applications to Seismic Zonation., Proc. Int. Sem. on Seismic Zonation, Guangzhou, China, 6-10 Dec. 1987, pp. 235-242.

30. Christoskov L., B. Ranguelov., Earthquake Prediction Research in Bulgaria., Sem. on the Prediction of Earthquakes., EC for Europe- United Nations, 14-18 Nov. Lisbon, 1988, p.1-6.

31. Ralchovsky T., L. Komarov, B. Ranguelov, D. Deneva., Earth’s Electric Potential Variations before Strong Earthquakes., Proc. XXI Gen. Ass. ESC., 23-27 Aug. 1988, S., 1989, p. 452-459.

32. Ranguelov B., L. Christoskov, Ch. Dobrev, I. Al Khoubby., Creation of a Chronicle Table for Earthquake Catalogue in the Syrian Region., Proc. XXI Gen. Ass. ESC, 23-27 Aug. 1988, Madrid, 1989, pp. 29-35.

33. Рангелов Б., Е. Христов, Е. Спасов., Организиране и провеждане на СНАВР при стихийни бедствия и големи производствени аварии ( при земетресение)., Сб. мат. н.-мет. конф., 3-6 Окт. 1989, МНП, С., 1990, с. 264-284.

34. Рангелов Б., Е. Спасов, Н. Доцев, Е. Шишкова., Сеизмичност на Родопския масив за периода 1983-1984 г., Трета мл.н.сесия, Витоша 28-30 март, 1988, ЦИНТИ Деп. Nо 4443/88 .(микрофиш с доклада)

35. Рангелов Б., Е. Спасов., Социални проблеми на земетръсния синдром., Прогр. Докл. II симп. с межд. уч. Кърджали, 12-15 май 1986 г., с.1-5.

36. Китанов П., Е. Спасов, Б. Рангелов., Сеизмичност в Родопския масив за периода 1985-1986 г., Сб. докл. Четв. мл. н. сесия, Чепеларе, 13-16 Окт. 1987, с. 2-43.

37. Христов Е., Б. Рангелов, Е. Спасов., Организиране и извършване на СНАВР при възникване на аварийни ситуации в минни и геологопроучвателни обекти. Сб.мат. н.-мет. конф., 4-7 Окт. 1988, С., 1989, с. 44-55.

38. Спасов Е., Б. Рангелов., Опасност от цунами в Черно море., Сб. мат. н.-мет. конф. 4-7 Окт. 1988, Варна, 1989, С., с. 130-135.

39. Рангелов Б., Ч. Добрев, Л. Христосков, И. Ал Хъбби., Анализ на резултатите от древни земетресения в Сирия и околните земи., Сб. докл. н.-тех. конф. “”Строителство в сеизмични райони”. 19-21 Септ. 1988., ЦИНТИ Деп. Nо 22153/04.05.90, с. 23-24 (микрофиш с доклада).

40. Ranguelov B., The Bulgarian Earthquake Prediction Experience., Proc. XXII Gen. Ass. ESC, Barcelona, 17-22 Sept.1990, pp. 807-810.

41. Ranguelov B., A System of tsunami physical modelling and fast relief changes., Prog.& Abstr. XX Gen Ass. IUGG, 11-24 Aug.1991, Viena, p. 188.

също : 41 а. Рангелов Б., Г. Мардиросян., Возможности моделирования рельефа и быстрое его изменение при физическом цунамимоделировании. Бълг. Геоф. сп.,т. ХVI, Nо 2, 1990, с. 75-79.

също 41 б. Ranguelov B., A System for the physical modelling of the relief changes., Abstr. 29 IGC, Kyoto, 24 Aug.-3 Sept. 1992, v. 2, p. 444.

42. Ranguelov B., Shanov S., Helium Content and Extensometer Measurements in a Seismic Active Zone in SW Bulgaria., Proc. I-st Gen. Ass. BPU., 26-28 Sept, 1991, Thessaloniki, pp.37-42.

43. Рангелов Б., Стохастический прогноз некоторых вероятностных процессов и проблема прогнозирования землетрясений., Выч. техника, системы, управления, вып. 5, 1991, с. 63-68.

44. Ranguelov B., Helium Measurements as Possible Earthquake Precursor in Bulgaria., Proc. Int. Conf. on Earthquake Prediction: State of the Art, 15-18 Oct. 1991, Strasbourg, pp.258-262.

45. Ranguelov B., E. Rakova., Statistical Investigations of the Seismic Process along San Andreas Fault., Bulg. Geoph. J., v. XVIII, No 1, 1992, pp. 37-43.

46. Issam Al Khoubby, L. Christoskov, T. Dobrev, B. Ranguelov., On the Seismic Zoning of the territory of Syria., Bulg. Geoph. J., v. XVIII, No 1, 1992, pp.30-36.

47. Ranguelov B., Seismic Danger and the People’s Education Programme in Bulgaria., Proc. 10 World Conf. EE, 19-24 July, 1992 Madrid, pp. 6069-6071.

48. Ranguelov B., D. Solakov, B. Delibaltova., Continuous Helium Measurements and Seismic Activity: First Interactions in Bulgaria., Compt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., v. 44, No 12, 1991.

49. Ranguelov B., and George Housner., 10th World Earthquake Engineering Conference., EOS, Transactions, AGU, vol. 73, No 43, Oct. 1992, p. 463.

50. Ракова E., Б. Рангелов., Статистическо изследване на последоваелни силни земетресения в част от Източното Средиземноморие и Калифорния., Бълг. Геоф. сп., т. ХVIII, Nо 3, 1992 , с. 3-11.

51. Рангелов Б., Сеизмична опасност и програма за обучение на населението в България. Сб. Докл. н. практ. конф. по защита на населението., 29-30.04.1992, С.,т. IV, с.6-11.

също 51 а. Ranguelov B., Seismic Danger Education Strategy, Abstr. 8-th Int. Symp. Earthquake Prognostics., 27-29 Sept.1993, Tehran, p.18-19.

също 51 б. Рангелов Б., Един модел-стратегия за масово обучение на населението по въпросите на сеизмичната опасност в България., Сб. докл. II н. практ. конф., т. V, Сеизмична опасност, 28-29 Септ. 1993 , София, с.20-26.

52. Рангелов Б., Минерални ресурси и екологични последици за южните крайгранични територии., Сб. Докл. н. практ. конф. “Южни крайгранични територии - природа, население, стопанство, бизнес”, 24-25 Септ. 1992, Смолян, с. 76-79.

53. Ranguelov B., Seismic Danger and Related Phenomena in Bulgaria., Bulg. Geoph. J. , v.XIX, No 2, 1993, pp.64-69.

54. Йосифов Д., Х. Рязков, Б. Рангелов, К. Йордански, С. Шанов., Състояние и проблеми на геофизиката в периода на преход към пазарна икономика., Сб. Докл. н. сес. “Проблеми на българската геология в прехода към пазарна икономика”,1-2 Дек.1994,С., с.46-56.

55. Рангелов Б., Д. Господинов., Сеизмична активност след земетресението от 31.03.1901 г. в района Шабла - Калиакра., Бълг. Геоф. сп., т. ХХ,Nо 2, 1994, с. 44-49.

също 55a. - Ranguelov B., The 1901 Black Sea earthquake and its consequences., Annales Geophisicae, Suppl.1 to v. 13, EGS XX Gen. Ass., April, Hamburg, 1995, C 213.

56. Ranguelov ., D. Gospodinov., Tsunami Vulnerability Modelling for the Bulgarian Black Sea Coast., Wat. Sci. Tech, v. 32, No 7, 1995, pp. 47-53.

също 56 a. Ranguelov B., D. Gospodinov., Tsunami vulnerability modelling for the Bulgarian Black Sea Coast., Proc. Int. Conf. Environment. Prot. Technologies for Coastal Areas., 13-15 June, Varna, 1995, pp. 105-111.

57. Dimitrov P., T. Trayanov, B. Ranguelov, D. Solakov., Premier Complex Sons-Marin de Recherches Geodynamiqes Dans la Mer Noire., Copmt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., t. 47, No 7, 1994, pp. 55-57.

58. Ranguelov B., I. Paskaleva, M. Kouteva., First Results of Tectonic -Induced Seismicity Interactions on the Example of Mirovo Salt Deposit, Bulgaria., Compt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., 1994, v. 47, No 7, pp. 43-46.

59. Ranguelov B., A Seismotectonic Model for the Mirovo Salt Body Seismicity (Bulgaria)., Compt. Rend. de l’Acad. Sci. Bulg., v. 48, No 5, 1995, pp. 31-33.

60. Рангелов Б., Някои опасни “екзотични” геофизични явления в България., Бълг. Геоф. сп., т. ХХI, Nо 1, 1995, с. 78-83.

61. Ranguelov B., Tsunami Hazard Research in the Black Sea., Proc. 2nd Int. Conf. SEE-2, 15-17 May, 1995, Tehran, v. 1, pp. 241-244.

също 61 а. Ranguelov B., Tsunami investigations in Bulgaria., Annales Geophysicae, Suppl. 1 to v. 12, EGS XIX Gen. Ass., April, Grenoble, 1994, C 211.

62. Ranguelov B., E. Rakova., Aftershock sequences - Approximations, Applications., Proc. 2nd Int. Conf. SEE-2, 15-17 May, 1995, Tehran, v.1, pp. 293-301.

63. Ranguelov B., Tsunami Vulnerability in the Black Sea., Proc. I-st Int. Conf. SESURB’96., 12-16 Feb., 1996, Petropavlovsk - Kamchatsk., pp. 39-45.

64. Ranguelov B., New Investigations of the Tsunami Danger in the Black Sea., Proc. XXIV Gen. Ass. ESC., 19-24 Sept.,1994, Athens, v. III, pp. 1806-1807.

65. Ranguelov B., D. Gospodinov., Tsunami Energy Distribution According to the Black Sea Geometry., Proc. XXIV Gen. Ass. ESC.,19-24 Sept. 1994, Athens, v. III, pp. 1808-1813.

66. Paskaleva I., B. Ranguelov, P. Knoll, G. Kowalle, M. Kouteva., Investigations Related to Tectonics and Possible Induced Seismicity of a Salt mine District in Bulgaria., Proc. XXIV Gen. Ass. ESC., 19-24 Sept., 1994, Athens, v. III, pp. 1319-1326.

67. Рангелов Б., Съвременна сеизмична активност в България - практическа основа за ново райониране., сб. Докл. Нац. Конф. за нам. на с. риск, 15-16 Юни, 1995, София, с. 26-34.

68. Ranguelov B., Geological and related environmental hazards in Bulgaria. Proc. 1-st European Congress on Reg. Geol. Cartography and Inf. Systems. 13-16 June, 1994, Bologna, p.344. 1996.

69. Ranguelov B., Seismicity and Tsunamis in the Black Sea.,in Seismology in Europe. Papers presented in the XXV Gen. Ass. ESC, 9-14 Sept. 1996, Reykjavik, p.667-673.

70. Danev P., Ranguelov B., Milushev R., Botev E., Babachkova B., Donkova K., Dimitrov B., Genov K., Toteva T., Man Induced Seismicity in Provadia, Bulgaria? Some Preliminary Results., in Seismology in Europe. Papers presented in the XXV Gen. Ass. ESC, 9-14 Sept. 1996, Reykjavik p.100-103.

71. Мардиросян Г., Рангелов Б., Крумова Ю., Картографиране на шелфа и крайбрежието чрез аерокосмически методи за изучаване на опасността от цунами., Проблеми на географията, Nо 3, 1996, с.61-67.

72. Ranguelov B., Seismicity and site effects on the Sofia valley district., Proc. I-st WG meeting, 31 Oct.-3 Nov.1996, Sofia, p.28-31.

73. Matova M., H. Spiridonov, B. Ranguelov, P. Petrov., Major Active Faults in Bulgaria., Journal of Earthquake Prediction Research, vol.5, No 3, NCSDI, SSB, Beijing, 1996, p. 436-439.

74. Филипов А., Г. Мардиросян, З. Матеева, Б. Рангелов., Една възможност за преобразуване на слънчевата енергия с повишена ефективност - метод и реализация., Аерокосмически изследвания в България, т. 12, 1996, с.

75. Мардиросян Г., Б. Рангелов, С. Велев., Интердисциплинен подход при борбата срещу екологичните катастрофи., Сб.стат. Балк.н-тех. сесия КОНТАКТ’95., т.II, С., 1995, с.17-22.

76. Ranguelov B., Tsunami repeatability for the Black Sea., Proc. Intl. Conf. “Port - Coast - Environment” (PCE’97)., 30.06 - 4.07.1997, Varna, vol.2, p. 293-297.

77. Ranguelov B., Fractal dimensions and tsunami run-ups in the Black Sea., Compt. Rend. de’lAcad. Sci.,vol.50, No 6, 1997, p.47-50.

78. Рангелов Б., Г. Мардиросян., Уязвимост на младото поколение в България от катастрофални земетресения., БГС, т. XIII, № 1-2, 1997., с. 107-113.

79. Ranguelov B., Kresna seismic zone - a test site for new comparative approaches., Annales Geophysicae., Suppl.I to vol.16, 1998, p.C19.

80. Ranguelov B., I. Paskaleva., Strong ground motion recosntruction for the earthquakes (M=7.8 and M=7.2) in Kresna on 4-th April 1904. Book of papers, XXVI Gen. Ass. ESC, Tel Aviv, 1998, p.231-235.

също 80 а. Ranguelov B., I. Paskaleva., Reconstruction of the maximum acceleration due to the main shocks of 1904 seismic events in Kresna zone., Annales Geophysicae., Suppl.I to Vol. 16, 1998, p. C19.

също 80 б.Паскалева И., Б.Рангелов, М.Кутева., Стойности на максималните ускорения от земетресенията на 04.04.1904 г. в района Кресна-Крупник., Сб. Доклади Симп. “Геодинамични изследвания свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”. Благоевград, 27-28 Април, 1999 г., с. 203-215.

81. Ranguelov B., Historical macroseismic observations - a tool for the quake parameters determination., Book of papers, XXVI Gen. Ass. ESC, Tel Aviv, 1998, p.306-310.

82. Ranguelov B., D. Gospodinov, S. Rizhikova, T. Toteva., Kresna seismic zone as a test site for seismic potential research., Book of papers, XXVI Gen. Ass. ESC, Tel Aviv, 1998, p.41-44.

83. Рангелов Б., И. Паскалева, М. Кутева., Максимални ускорения на земетресенията Провдив-Чирпан през 1928 г. Сб. Докл. Симп. “Геодинам.изсл. свързани със земетресенията от 1928 г.” София, 9 окт. 1998., с. 67-76.

84. Рангелов Б., И. Паскалева., Елементи на геотектонската обстановка и възстановяване на максимални ускорения от силните земетресения през 1928 г. Сб. Докл. Симп. “Геодинам. изсл. Свързани със земетр. от 1928 г.” София, 9 окт. 1998, с. 151-155.

85. Рангелов Б., Земетресения и застраховане., 4-та Нац. Конф. на НКС ППКЗНБА, 5-6 ноември, София. 1997, т.5, СО, МХАБА, Магента, 1998, с. 155-158.

86. Ranguelov B., Toteva T., Recent seismicity observed around Sofia city., In. Proc. 3rd WG Meeting, Dec. 2-5, 1998, Sofia, p.7-9.

87. Lamykina G., K.Sigova, B. Ranguelov, A. Vikulin., Geodynamics of seismofocal zones in the Japan and Kuril-Kamchatka arc-trench systems., Proc. Intl. Symp. in Global Tectonics., Nov. 20-23, 1998, Tsukuba, p.256-261.

88. Сигова Н., Ламыкина Г., Рангелов Б., Геодинамика сейсмофокальных зон Японской и Курило-Камчатской систем “море-дуга-желоб”. Сб.докл. межд. конф. “Проблемы геодинамики, сейсмичности и минералогии подвижных поясов и платформенных областей литосферы”. 28 септ.-2 окт. 1998, Екатеринбург.

89. Ranguelov B., A. Kies, T. Toteva., G. Lamykina., Some geodynamic features on the Balkans - Kresna seismogenic zone., Compt. Rend. JLG -84th Session, Nov. 16-17, 1998, Chateau de Munsbah, GDLuxembourg, p. 35-39.

90. Ranguelov B., Induced seismic events near big dams and a salt mine in Bulgaria., Proc. Workshop: Geodyn. Hazards associated with big dams., Nov. 10-12, 1997, European Council., vol.16., Ed. M. Bonatz, Luxembourg. 1998.,p.49-53.

91. Тотева Т., Сн. Рижикова., Б. Рангелов., Съвременна сеизмичност на Кресненската огнищна зона (1989-1998). Сб. Доклади Симп. Геодинамични изследвания свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна. Благоевград, 27-28 Април, 1999 г., с.65-77.

92. Рангелов Б., Сн. Рижикова, С.Шанов, Др. Господинов, Т. Тотева., Земетръсен потенциал на сеизмогенна зона Кресна-Крупник. Сб. Доклади Симп. “Геодинамични изследвания свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”. Благоевград, 27-28 Април, 1999 г., с. 191-203.

93. Паскалева И., Б. Рангелов., Спектрално-временен подход за оценка на сеизмичния риск в района на Кресна-Крупник., Сб. Доклади Симп. “Геодинамични изследвания свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”. Благоевград, 27-28 Април, 1999 г., с.215-223.

94. Рангелов Б., Р.Гюров, А.Близнаков., Управление на риска при екокатастрофи., Научни трудове II межд. Симп. “Екология и устойчиво развитие”, Враца, 1-4.X.1997 г., с.126-133.

95. Рангелов Б., Б. Димитров., Възможни геоекокатастрофи в България в резултат на силно земетресение., Научни трудове II межд. Симп. “Екология и устойчиво развитие”, Враца, 1-4.X.1997 г., с. 134-138.

96. Ranguelov B., D. Gospodinov, S. Rizhikova, T. Toteva., Kresna seismic zone - a test site for seismic potential research., Proc. SEE-3., Tehran, 17-19 May, 1999, vol.I, p.193-195.

97. Ranguelov B., Risk management of natural disasters and ecological catastrophes - a textbook for distant education., Proc. SEE-3, Tehran, 17-19 May, 1999, vol. II, p.1081-1083.

98. Ranguelov B., Local people preparednes to a strong earthquake in an active seismic zone - Sofia case., Proc. 4th WG meeting, Dec. 3-6, Sofia 1999, p. 51-53.

99. Ranguelov B., A.Kies, G. Papadopoulos, Sp. Pavlides, S.Shanov., The Kresna-Kroupnik active seismogenic zone - a model of a geodynamic machine., Workshop, 13-17 March, 2000, Han-sur-Lesse, Belgium, p. 125-128.

също 99 а. Proceedings of the workshop “Evaluation of the potential for large earthquakes of present day low seismic activity in Europe” (ed. T Camelbeeck)., Council of Europe., vol.18, Luxembourg, 2001, p. 125 - 128.

100. Рангелов Б., Физически основи на дистанционните аерокосмически изследвания., Сб.Докл. 24 нац.конф. по обучение по физика., 11-14 май, 2000, с. 355-358.

101. Рангелов Б., Земетресения и земетръсната опасност в България., Сб.Докл. 24 нац.конф. по обучение по физика., 11-14 май, 2000, с. 115-124.

102. Lamykina G., Sigova K., Ranguelov B., Seismicity and Geodynamics of Japanese and Kuril-Kamchatka systems of “sea-arc-trench”. Proc. V Intl. Sci. Symposium., Vladivostok 2-5 Oct.2000., p. 112-115.

103. Ranguelov B., Kies A., Lamykina G., The geodynamic model of the active seismogenic zone and its influence on local zones (on an example Kresna-Kroupnik zone - SW Bulgaria)., Proc. V Intl.Sci.Symposium., Vladivostok 2-5 Oct.2000., p. 136-138.

104. Ranguelov B., Kies A., Lamykina G., Kresna-Kroupnik seismogenic zone - a test site for the geodynamic investigations - past, present, future., Compt.-rend. JLG ., 2000., p.27-35.

105. Paskaleva I., Ranguelov B., Spectral approach of the seismic risk assessment at Kresna region., In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000., Warsaw, pp. 29-38.(or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)

106. Ranguelov B., T. van Eck, G. Papadopoulos, S. Pavlides, S.Shanov, V. Shenk., Initial data for the magnitude reevaluation of the strong earthquakes during 1904 in Kresna-Kroupnik zone (SW Bulgaria). In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000, Warsaw, pp. 50-55. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)

107. Rizhikova S.,T.Toteva, B.Ranguelov., Seismicity of the Kresna source zone for eigthy-year post active period (1909-1989). In. Reports on Geodesy., No4 (49), Warsaw, pp.56-60. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)

108. Toteva T., S. Rizhikova, B. Ranguelov., Recent seismicity in Kresna region and surraundings. In. Reports on Geodesy., No4 (49), 2000., Warsaw, pp. 90-98. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.)

109. Ranguelov B., S. Rizhikova, S. Shanov, D. Gospodinov, T. Toteva., The seismic potential for the Kresna-Kroupnik zone - SW Bulgaria., No4 (49), 2 000., Warsaw, pp. 237-241. (or monograph series Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Ed. Sledzinski J.).

110. Ranguelov B., A. Kies., Seismic Station Kroupnik (SW Bulgaria) - a Rn indicator for geodynamic measurements and environmental hazard., Proc. Conf. 50 years Institute of Geography., Sofia, 30.11-3.12, 2000, p. 515-521.

111. Ranguelov B., L.Tzenov., Seismic environment and monitoring in Bulgaria., Proc.I-st Workshop of seismologists of the BSEC member states., Krasnodar, 17-18 May,2000. ,p.71-73.

112. Ranguelov B., Natural disaters and industrial pollution – can be managed in Bulgaria. In Proc. Of the 5th Intl. Symposium on Env. Geotech.and Sust. Development., Belo Horizonte, Aug.17-23, 2000., p. 37-40.

113. Paskaleva I., B.Ranguelov, N.Koleva., Assessment of the seismic displacements for the Sofia valley district., Proc. Final conf.WG., June 27-30, Sofia, 2001, p.110-117.

114. Ranguelov B., Seismic signals registered on the Livingstone Island (Antarctic South Shetlands) and some implications for the seismic hazard purposes., Alb. Journal of Natural & Technical Sciences.,2001(1), p. 131-139.

115. Paskaleva I., Kouteva M.,G.E. Panza, J. Evlogiev., N.Koleva, B.Ranguelov., Deterministic approach of seismic hazard assessment in Bulgaria; case study northeast Bulgaria – the town of Russe., Alb. Journal of Natural & Technical Sciences.,2001(1), p. 51-73.

116. Рангелов Б., Дистанционни и наземни наблюдения при изучаване на геодинамиката на о-в Ливингстон, Антарктида., Сб.Докл. Юб.н.сесия “40 г . от първия полет на човек в Космоса. т.2, 2001, с.209-216.

117. Мардиросян Г., Г.Сотиров, Б.Рангелов, П.Гецов., Автоматизирана система за определяне на координатите на попадение при стрелба по наземни цели., Сб.Докл. Юб.н.сесия “40 г . от първия полет на човек в Космоса”., т.3, 2001, с.195-199.

118. Shanov S., K.Kurtev, G.Nikolov, A.Boykova, B.Ranguelov., Seismotectonic characteristics of the western periphery of the Rhodope mountain region., Geol. Balcanica., 31, 1-2, 2001, p.53-66.

119. Ranguelov B., Tsunami investigations for the Black Sea – empirical relationships and practical applications regarding the tsunami zoning., Proc.IW Tsunami Risk Assessment., June 14-16, Moscow, 2001, pp.44-48.

120. Рангелов Б., География на тектитите – космически импактни стъкла., Проблеми на географията., 3-4, 2001, с.151-158.

121. Ranguelov B., S. Dimitrova., Fractal model of the recent surface earth crust fragmentation in Bulgaria., Compt.Rend.Acad. Sci., vol.55, No. 3, 2002, pp.25-28.

122. Димитрова С., Б.Рангелов., 2002, Геодинамичен модел и сеизмична опасност за ЮЗ България и околните земи., Сб.Докл. межд. конф. “ВСУ2002”, 29-31 Май., София, сек.VI, с. 1-6.

123. Рангелов Б., Р.Гюров, А. Близнаков., 2002, Природни опасности на о-в Ливингстон и методи за защита от тях., Сб.Докл. межд. конф. “ВСУ2002”, 29-31 Май., София, сек.VI, с. 7-11.

124. Ranguelov B., Complex geological and geophysical investigations in Antarctica., Ann. of the M&G University., Sofia, 2002, pp. 117-120.

също 124 а) Рангелов Б., Комплексни геолого-геофизични изследвания на Антарктида., Год. на МГУ, София, 2002, с. 117-121.

125. Гюров Р., Б. Рангелов., Източнородопските скалноиздълбани феномени – загадки и действителност., Сб.докл. н.конф.в памет на Проф. Д.Яранов., 2002, с.94-97.

126. Gospodinov, D. and B. Ranguelov., Seismicity of Tundza seismic zone and possibilities for seismic hazard assessment for the town of Jambol, Proc. of the Intern. Conference ‘Space-Nature-Man’, October 9-11, (2002), Jambol, Bulgaria, pp.72-81.

127. Ranguelov B., E.Hristov, A. Bliznakov., Natural phenomena and ecology problems on the Livingstone Island – Antarctic South Shetlands., 8th Intl. Conference, Targu Jiu, 24-26 May, 2002, p.1-3 (as well on web: www.utgjiu.ro)

128. Glavcheva R., E.Botev, B.Rangelov., Observations and monitoring of the seismicity in Bulgaria., CSEM/EMSC Newsletter, No 19, 2003, pp.8-11.

129. Ranguelov B.., 2003. Bulgarian Antarctic Research. Museum collections. In the book “History of the Oceanography.” VII Int. Congress on the history of oceanography., p. 416-420.

130. Ranguelov B., S.Dimitrova, D.Gospodinov, G.Lamykina., 2003. Fractal properties of the Mediterranean seismotectonic model for seismic hazard assessment., Annual, vol.46, part I, Geology and geophysics, p. 397-401. (same in Bulgarian – p. 421-425)

131. Ranguelov B., S. Dimitrova, E. Spassov, G.Lamykina., 2003. A geodynamic model about the South Balkans seismic zone., Proc. SE-40EEE, Skopje, Macedonia, 23-26 August. (on CD)

също 131а. Ranguelov B., S.Dimitrova, E.Spassov, G.Lamykina., 2003. A new concept about the model of Aegean geodynamic zone., Proc. BPU-5, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, p. 1389-1392. (on CD)

132. Ranguelov B., S.Dimitrova, D.Gospodinov., 2003. Fractal configuration of the Balkan seismotectonic model for seismic hazard assessment., Proc. BPU-5, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, p. 1377-1380. (on CD)

133. Ranguelov B.& Ana Lisa Vetere-Areleano, 2003. Damages caused by the natural disasters and “losses-recovery” function., Proc. First Intl.Conf. SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SAFE DEVELOPMENT ON LIFELINE SYSTEMS. – Natural Risks: Development, Tool and Techniques in the CEI Araes., Sofia, 4-5 Nov., pp.7 (on CD)

също 133а. Ranguelov B., G.Lamykina, D.Gospodinov., 2003. Classification of the damages caused by the natural disasters., Intl.Sci.Conf. “Korotkov”, Vladivostok, 157-161.

134. B.Ranguelov., E. Hristov., A.Bliznakov., 2003. The SS-23 missiles destruction and possible environmental consequences., In Proc. “Universitaria Ropet 2003”, Petrosani, 16-18 Oct., Romania., pp.45-47.

135. Ranguelov B., Dimitrova S., Gospodinov D., Spassov E., Lamykina G., Papadimitriou E., Karakostas V., 2004. Fractal properties of the south Balkans seismotectonic model for seismic hazard assessment., Proc. 5th Intl. Symposium on East. Mediterranean Geology., Tessaloniki, p. 643-646.

136. B.Ranguelov, J.P.Nordvik, A.L.Arellano., 2004. Taxonomy and “vulnerability” of the geoenvironmental risk processes and some industrial facilities to the intentional actions (intacts)., Annual Mining and Geology Univ., v. 47, part I, Geology and geophysics., p. 297-302.

137. Ranguelov B., Dimitrova S., 2004. The secondary effects of earthquakes. Vulnerability, objects at risk and risk reduction., Proc. Intl. Conf. VSU’2004., Sofia, 20-22 May, pp.V-6 – V-11.

138. Ranguelov B., 2004. Nonlinear approaches for natural hazards studies., Proc. Intl. Conf. VSU’2004., Sofia, 20-22 May, pp.V-1 – V-5.

139. Ranguelov B., 2003-2004., Mathematics and Geophysics – Nonlinear approach to the Natural Hazards studies., Proc. of the Prof. Club., Vladivostok, vol.8, pp. 183-191.

140. Nordvik J.P., J. Hervas, M.Delaval, B.Ranguelov, A.L. Vetere,. 2004, NEDIES Annual Report, 2003.,pp. 1-6.

141. Frantzova A., G. Mardirossian, B.Ranguelov., 2005. Some possibilities for risk management of floods in Bulgaria., Proc. I-st Intl. Symp. On Geo-information for disaster management., Delft, 21-23rd March. pp. 65-70.

142. M. Christou, M. Delaval, J. Hervas, E. Krausmann, B. Ranguelov, A.L. Vetere, G. Vollmer,. 2005. THE NEDIES KNOWLEDGE-BASE (Natural and Environmental Disaster Information Exchange System) (poster), EGU meeting, Viena, 23-29 April,

143. B. Ranguelov. 2005. Tsunamis in the Indian Ocean - The event of 26th December 2004. Generation, main characteristics and time history (poster), Workshop, Ispra, 25th February.

144. B. Ranguelov,. 2005. Nonlinear approach about the behaviour of affected groups of people during the volcanic eruptions (poster), Workshop OIV, Capo Verde, 2-8th April.

145. Frantzova A., B. Ranguelov, G.Mardirosian., 2005, Multirisk analysis for the south Bulgarian Black Sea coast., Proc. Intl. conf., “Space, Ecology, Security”.,book 2, 10-13th June, Varna, pp. 251-256.

146. Ranguelov B., A. Frantzova, G.Mardirosian., 2005, Forest fires risk mapping – state of the art in the PECO countries., Proc. Intl. conf., “Space, Ecology, Security”., book 2, 10-13th June, Varna, pp. 257-262.

147. Ranguelov B., 2005, Nonlinear approach for the investigation of the affected people in emergency situations., The Cyprus Journal of Sciences., vol. 3, pp. 61-73.

148. Ranguelov B., J. Hervas., 2005, Taxonomy of the NATECH (NAtural hazards Triggering TEChnological Hazards)., Proc. Intl. Symp., Natural Hazards-New Challenges for Eng. Geology and Civil Protection., Sofia, 5-8th Sept., 9pp. (on CD)

149. Ranguelov, B. 2005, Tsunami hazard in the Black Sea., Proc. Intl. Symp., Natural Hazards-New Challenges for Eng. Geology and Civil Protection., Sofia, 5-8th Sept., 5pp. (on CD)

150. Gospodinov D., B.Ranguelov, E.Papadimitriou, V. Karakostats., 2005., Statistical methods to analyze seismicity interaction in neighbour zones: application to simulated data., Proc. of the Jubilee Int. Conference “80 years BGD” , pp. 185-188.

151. А. Францова, Б. Рангелов, Г. Мардиросян., 2005, Мултирисков анализ на наводненията в България – 2005. Сб.Докл. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФ. ПО УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, София, 10 Ноември, 8 с.

152. Б. Рангелов., 2005, Комплексен анализ на риска и класификации на природните бедствия генериращи техногенни опасности. Сб.Докл. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФ. ПО УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, София, 10 Ноември, 7 с.

153. Б. Рангелов., 2005, Опасност от цунами в Черно море. Сб.Докл. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФ. ПО УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, София, 10 Ноември, 5 с.

154.Karaksotas V., Papadimitriou E., Gospodinov D., Ranguelov B., 2006, Slip distribution for the 1928 Chirpan and Plovdiv main shocks and earthquake triggering., Proc. Intl.Conf. SGEM 2006 papers., Albena, 12-16 June., vol. 2, p. 119-126.

156. Ranguelov B., 2006, Seismic risk mapping – state of the art in the PECO countries (Part 1 and 2). Proc. Intl. conf. SENS 2006, Varna, 14-16 June, p. 134-149. (on CD)

157. Frantzova A., Mardirossian G., Ranguelov B., 2006, Classification and analysis of the remote sensing technologies about natural hazards and risk management., Proc. Intl. conf. SENS 2006, Varna, 14-16 June, p. 213-219. (on CD)

също 157 а. Frantzova A., Mardirossian G., Ranguelov B., 2006, Remote sensing technologies used in risk management of natural hazards. Classification and analysis. Proc. 15th Intl. Conf. Electronics ET’2006., Sozopol, 20-22 September. vol.4, p.87-92.

158. Ranguelov B., Petrova B., Hristov E., Georgiev A., Spassov E., 2006, Early warning systems for some natural hazards and their effectiveness., In Proc. “Universitaria SIMPRO’2006”, Petrosani, 13-14 October, p.3-8.

159. Ranguelov B., Georgiev A., Spassov E., 2006, Natural hazards and early warning systems. Ann M&G University, vol.49, part I, Geology and Geophysics, p. 209-212.

160. Milusheva D., Ranguelov B., 2006, The comparison between the strong earthquakes near Sumatra (26th December 2004 and 28th March 2005) and their tsunamigenic potential. Ann M&G University, vol.49, part I, Geology and Geophysics, p. 183-187.

161. Tranos M., Karakostas V., Papadimitriou E., Kachev V., Ranguelov B., Gospodinov D., 2006, Major active faults of SW Bulgaria: implications of their geometry, kinematics and the regional active stress regime., in Tectonic development of the Eastern Mediterranean region. (Robertson A. and Mountrakis D. - eds.), Geological Society of London, Special publications 260, pp. 671-687.

162. Milusheva D., B.Ranguelov., 2006. The strong earthquakes near Sumatra (2004-2005), tsunamis generation, geodesy data and limitations., Papers 16th Intern.Symp. on Geodesy 9-10 Nov, Sofia, pp.424-431

163. Ranguelov B., Frantzova A.,Mardirossian G., 2006. Multirisk assessment and mapping for the North East Bulgarian Black Sea coast., Papers 16th Intern.Symp. on Geodesy 9-10 Nov, Sofia, pp.432-441.

164. Glavcheva R., S.Dimova, B.Ranguelov., I. Cecic. 2006. Traces through the macroseismic field experience in Bulgaria., Proc. First Europ. Conf. EES, 3-8th Sept.,Geneva, pp.468-478. (on CD: Paper Number 584).

165. Papadimitriou E., V. Karakostas, M. Tranos, B. Ranguelov, D. Gospodinov., 2007. Static stress changes associated with normal faulting earthquakes in South Balkan area., Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), Springer-Verlag, No 96, pp.911-924.

166. Gospodinov D., Karakostas, Papadimitriou E. Ranguelov B., 2007, Analysis of relaxation temporal patterns in Greece through the RETAS model approach., PEPI, doi:10.1016/j.pepi.2007.09.001.

167. Ranguelov B., R.Jelinek, M.Wood., J Hervas., 2007, Risk mapping of Earthquakes in New Member States – JRC Sci.&Tech.Report, EUR 22901EN., 35 pp.

168. Gospodinov D., Ranguelov B., Papadimitriou E. and Karakostas V., 2007, Exploratory Application of a Compound Poisson Process to Model Aftershock Energy Release after the Denali Fault M7.9 earthquake, November 3, 2002., Proc. 17th Intl. Symp. Geodesy’07, Sofia, 8-9.Nov. рp. 303-313.

169. A.Frantzova, B.Ranguelov.,2007, A new hybrid method developed about the natural hazards risk assessment., Proc. 17th Intl. Symp. Geodesy’07, Sofia, 8-9. Nov., рp. 280-290.

170. Ranguelov B., Dimitrova S., Gospodinov D., Alexiev G., Mardirosian G., 2007, Natural hazards and the environmentally disturbed region of the Maritza-Iztok open coal mine, Bulgaria., Proc. Intl.Conf., ‘Protection of the natural disasters disturbed regions’., Strbske pleso, 18-22 November, Slovakia. pp. 15-22.

171. Ranguelov B., R.Jelinek., 2007. Methodology and multirisk mapping for the Northeast Bulgarian Black Sea coast., Proc. Intl.Conf., ‘Protection of the natural disasters disturbed regions’., Strbske pleso, 18-22 November, Slovakia. pp. 23-33.

В) Научни публикации извън номенклатурната специалност Геофизика

1. Михайлов Г, В.Величкова, Б.Рангелов., Устройства и методи за пасивно пробонабиране и пасивна токсикохимическа дозиметрия на газове и пари., Сб. рез. докл. н. сес. ВМЕИ, кн. 2, 1979, с. 202-205.

2. Михайлов Г., В.Величкова, Б. Рангелов, Е. Христов., Устройства и методи за активно пробовземане и активна инидивидуална токсикохимическа дозиметрия на газове и пари., Сб. рез. докл. н.сес. ВМЕИ, кн. 2, 1979, с.197-202.

3. Мънков С., В. Ковачев, С.Страшимиров, Б. Рангелов., Определяне на отражението на минералите с помощта на микрофотометрична приставка NF, монтирана на микроскоп NU-2., Рудообразователни процеси и минерални находища., 11, 1979, с.45-69.

4. Ковачев В., С. Страшимиров, Б. Рангелов, И. Павлов., Аналитическое представление кривых оражения некоторых рудных минералов., изв. ВУЗ, сер. Геология и разведка, Nо 6, 1980, с. 176-181.

Г) Учебници и учебно-методични помагала за ВУЗ и други

1. Рангелов Б., Н. Доцев, Е. Спасов., Общи правила за поведение и действие на населението при земетресение., Уч.-мет. помагало по ГO, ч.I, ВИ, 1989, с. 27-31.

2. Рангелов Б., Н. Доцев, Е. Спасов., Поведение и действия на населението и селскостопанските работници от животновъдството при възникване на силно земетресение в работно и извънработно време., Уч.-мет. помагало по ГЗ ч. I, ВИ, С, 1989, с.93-97.

3. Рангелов Б., Как да се пазим от земетръсната опасност. Дипляна, НКС при ППКЗНБА на МС, март 1995, 16 с.

4. също 157 а) Рангелов Б., Как да се пазим от земетръсната опасност. Дипляна, НКС при ПКЗНБАК на МС, 2000, 16 с.(II-ро прераб. изд.)

5. Ковачев В., Б. Рангелов, Р. Цончев., Мениджмънт на риска при природни бедствия и катастрофи., Учебник за дист. обучение. Изд. НЦДО,МГУ,НБУ., 1997, 220с.

6. Рангелов Б., “За земетръсни Кресна и Крупник - без страх и паника”. Диплянка, АSPELEA, 1999. 8с.

Д) Патенти, изобретения, рационализации и др.

1. Рангелов Б., Г. Мардиросян., Устройсво за моделиране на бързи геодинамични процеси., Патент Nо BG 60729 на Пат. ведомство на РБ от 25.07.1996, 6 с.

2. Ranguelov B., 3-D relief changes device for labortory tests., Pat. No 5,276,667, US Comm. of Patents, 17.07.1995, 1p.

Е) Статии в пълен текст в специализирани издания с широк многопрофилен характер

1. Паскалева И., Б. Рангелов, С. Симеонова, Г. Георгиев., Един подход за изследване на сеизмичната опасност в Горнооряховската зона с цел проектиране на отговорни системи., Благоустрояване на селищни системи, Nо 6., 1986, с. 34-43.

2. Коцев В., И. Георгиев, Ц. Ценков, Б. Рангелов, Ц. Георгиев, И. Паскалева., Съвременна геодинамика и методи за изследването й., Сп. на БАН, кн. 1, 1995, с.55-62.

3. Рангелов Б., (мнение)., в Общ. дискусия” Енергийно развитие и АЕЦ Белене. Алтернативи и енергийни стратегии”. Сдр. ЗА ЗЕМЯТА и СКООС, София 1996, с.38-39.

също 3 а. Рангелов Б. (мнение) в сп. “По ръба” г.I, бр.1, София, 1996, с. 23-24.

4. Рангелов Б., Земетръсното огнище Кресна-Крупник - най-опасното в Европа?, сп. Минно дело и геология, бр.9, 1999, с. 33-38.

също 4а. Ranguelov B., Kresna-Kroupnik – the most dengerous seismic zone in Europe., Екология и индустрия, т.2, №1-3, 1999, с.32-33.

5. Рангелов Б., Може ли съвременната наука да прогнозира земетресенията., Минно дело и геология., бр. 1-2, 1997., с. 10-14.

6. също 166 а. Рангелов Б., Може ли съвременната наука да прогнозира земетресенията, сп. Планета, бр.6, 2000, с.9-11.

7. Ranguelov B., Ecological catasrophes and distant education., Екология и индустрия, т.2, №1-3, 1999, с.34.

8. Рангелов Б., Последните силни земетресения на Балканите и земетръсната обстановка в България., сп. Наука, бр.2, 2000, с. 14-21.

също 8 а) Рангелов Б., Близнаков., Земетръсното огнище в Кресна .,сп. Геология и минерални ресурси., бр.3, 2000, с. 11-15.

9. Рангелов Б., Земетресенията край Провадийския солен щок - техногенни или тектогенни. Минно дело и геология, бр.8, 2000, с. 37-40.

10. Рангелов Б., А. Близнаков., Тектитите - рядък колекционен обект., сп.Геология и минерални ресурси, бр.6-7, 2000, с. 42-43.

11. Рангелов Б., А. Близнаков, И. Паскалева., Моделиране на земетръсната опасност за Ивановските скални манастирски комплекси., сп. Геология и минерални ресурси., бр.1, 2001, с.30-33.

12. Рангелов Б., Основни научни изследвания на Антарктида – кампания 2000-2001. Спис. на БАН., бр.3, 2001, с.37-42.

13. Рангелов Б., Тектитите – Космически импактни стъкла., Сп. Минно дело и геология, бр.6, 2001., с.39-43.

14. Рангелов Б., “Странни” геоложки феномени на о-в Ливингстон - Антарктида., сп. Минно дело и геология, бр.4, 2001, с.27-31.

15. Рангелов Б., Специфични скални феномени в Антарктида., сп. Геология и минерални ресурси., бр. 2-3, 2001, с. 16-18.

16. Анастасов Д., В.Ковачев, Б.Рангелов., Специализирана минна технология за проникване и укрепване на подмогилното тракийско съоръжение до с. Старосел., сп. Минно дело и геология., бр.5, 2001, с.21-27.

също 16 а) Kovachev V., Djourova E., Anastasov D., Alexiev B., Milakovska Z., Ranguelov B., Mining technology for the upgrade and geological investigations of the archeological site, Starosel – Central Bulgaria., Book of abstracts., Ann. Conf. BGS., Modern problems of the Bulgarian geology., Sofia, 21-22 Nov., 2002, p.66-68.

17. Рангелов Б., Научните изследвания на Антарктида., Наука, бр.2, 2001, с. 16-19.

18. Рангелов Б., Тектитите – космически импактни стъкла., сп. Минно-дело и геология., № 6, 2001, с.39-43.

19. Харизанов Х., Б.Рангелов, Р.Гюров., Аметисти от Антарктида., Сп. Минно дело и геология, бр.2, 2002 с.32-33.

20. Рангелов Б., 2003, Унищожаването на ракетите - 23 и възможни сеизмологични последици в района на полигон Змейово. Сп. Минно дело и геология, №3, с.33-36.

21. Харизанов Х., Б. Рангелов, Р. Гюров., 2005, Ахатова минерализация от о-в Ливингстън – Антарктида. Сп. Минно дело и Геология., бр.3., с. 35-36.

22. Рангелов Б., 2005, Нелинейната наука за природните бедствия – модерно европейско направление., сп. Наука, бр.6, с. 40-43.

Курсове от текущия семестър: