Електронен каталог

проф. Нако Стефанов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0898 71 99 10
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

Curriculum Vitae

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Нако Райнов Стефанов

Телефон Мобилен телефон 359-898 71 99 10,

E-поща nako54@mail.bg, nakostefanov@gmail.com

Националност Българин

Дата на раждане 19 юни 1954 год.

1988-1992 год.

СРОК НА ДЕЙНОСТ

• Име и адрес на работодателя

Институт за държавно и стопанско управление при МС

• Вид на дейността или сферата на работа

Изследователска и консултантска дейност

• Заемана длъжност

Главен асистент

• Основни дейности и отговорности

Изследване и осъществяване на проекти в областта на държавното и стопанско управление, в частност изследване на т.нар. „Японско управление”, подготовка на писмени материали-статии, студии и монографии в дадената област

1993 – 1995 год.

• Име и адрес на работодателя

JETRO(Japan External Trade Organization)-София

• Вид на дейността или сферата на работа Аналитично-информационна и изследователска дейност

• Заемана длъжност

Главен експерт

• Основни дейности и отговорности

Изследване и подготовка на писмени доклади в областта на развитието на България и Източна Европа - макроикономика и политически живот

1995 – 2012 год.

• Име и адрес на работодателя

Софийски университет „Св.Климент Охридски”, ФКНФ, ЦИЕК, катедра „Езици и култури на Източна Азия”

• Вид на дейността или сферата на работа Преподавател

• Заемана длъжност

Професор, доктор на философските науки, д-р по история

• Основни дейности и отговорности

Водене на основни университетски курсове; работа по научни проекти; ръководство на докторанти, магистърски тези и бакалавърски дипломни работи; публикуване на учебници, книги, статии; участие в конференции и кръгли маси

Едновременно с това в периода 2001-2012 год.

Консултант на свободна практика – консултант по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008(извършил сертификация и ре-сертификация на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии, а също така

през периода 2003-2004 година - две годинпи консултант и обучител на „Лукойл Нефтохим” АД-Бургас, консултант и обучител на „Дамвент” АД-Бургас и други, Консултант по SMED(Single Minute Exchanger of Die) Montupet АД-Русе, консултант по тотална поддръжка на оборудването на “Шнайдер-Електрик”АД –Пловдив и други . През периода 2002 г. консултант при ресертификация по ISO 9001:2000 на СД ”Дамянов-Мартинов”.

В периода 1995-2001 год.

• Име и адрес на работодателя

Център по качество, производителност и мениджмънт-София

• Вид на дейността или сферата на работа Консултантска дейност

• Заемана длъжност

Главен специалист-консултант

• Основни дейности и отговорности

Управленско консултиране и фирмено обучение в областта на управление на човешките ресурси, качеството, поддръжката на оборудването, стратегическото управление на такива организации като АЕЦ „Козлодуй”, „Лукойл-Нефтохим”АД-Бургас, “Биовет”АД-Пещера, Летище Бургас, Мини „Черно море” АД, СД”Дамянов-Мартинов”, “Яна” АД-Панагюрище, І-ва МБАЛ–София, ДВД-Казанлък, „Беласица”АД-Петрич, КЦМ Пловдив и други.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Години 1974-1979 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Ленинградски (днес Санкт-Петербургски) Държавен университет, факултет по ориенталистика(изучаване на Изтока)

• Основни предмети/застъпени професионални умения Японски език и култура, общество, икономика и история на Япония и Източна Азия

• Наименование на придобитата квалификация японист

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

•Години 1980-1984 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Институт по изследване на Изтока(Институт востоковедения) – Москва при АН на СССР

• Основни предмети/застъпени професионални умения Защитена дисертация на тема „Японските трудови отношения след Втората световна война(втората половина на 40-те – първата половина на 80-те години на ХХ век)

• Наименование на придобитата квалификация Доктор по история по специалност 05.03.04 „Нова и най-нова обща история”

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Години 1985-1988 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Токийски държавен университет – Япония, катедра по социология и социална психология

• Основни предмети/застъпени професионални умения Пост-докторска специализация на тема „Управление на човешките ресурси в японските фирми и предприятия”

• Наименование на придобитата квалификация Пост-докторска специализация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Икономика и организация на труда шифър 05.02.16

• Години 1994 год. месеци септември и октомври

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

JETRO and JPC-SED (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development),Tokyo, Japan

• Основни предмети/застъпени професионални умения Фирмен маркетинг и държавна макроикономическа политика

• Наименование на придобитата квалификация Специализация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Маркетинг шифър 05.02.26 и социално управлание шифър 05.02.20

• Години 1995год. месеци януари и февруари

• Име и вид на обучаващата или образователната организация JETRO and JPC-SED (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development),Tokyo, Japan

• Основни предмети/застъпени професионални умения Фирмен мениджмънт- стратегическо управление и планиране и държавна индустриална политика

• Наименование на придобитата квалификация Специализация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Планиране шифър 05.02.17 и социално управление шифър 05.02.20

• Години 1995год. месеци януари и февруари

• Име и вид на обучаващата или

бразователната организация JETRO and JPC-SED (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development),Tokyo

• Основни предмети/застъпени професионални умения Фирмен мениджмънт и държавна индустриална политика

• Наименование на придобитатаа квалификацияя Специализация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) • Години 1995год. месеци януари и февруари

• Име и вид на обучав

щата или образо

ателната организация JETRO and JPC-SED (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development),Tokyo

• Основни предмети/застъпени професионални умения Фирмен мениджмънт и държавна индустриална политика

• Наименование на придобитата квали

икация Специализация

1996год. месеци ноември и декември

JICA and JPC-SED (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development), Osaka, Japan

Фирмен мениджмънт – управление на производството и маркетинга– японският подход

Специализация

Управление на производството шифър 05.02.21. и маркетинг – шифър 05.02.26

• Години 2005 год. месеци септември и октомври

• Име и вид на обучаващата или образователната организация JICA and Hungary Centre of Productivity in Budapest, Hungary

• Основни предмети/застъпени професионални умения Управленско консултиране - специализация

• Наименование на придобитата квалификация Консултант по фирмено управление и маркетинг

• Години 2005 год. месец септември

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Bologna, Italy, Cooperation with COFIMP, project 212/03BULG4 Gest 04

• Основни предмети/застъпени професионални умения Световно стопанство, управление на малки и средни фирми и международна търговия

• Наименование на придобитата квалификация Специализация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Световно стопанство и международни икономически отношения с шифър 05.02.10

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 1997 г. – участие с доклад в Европейска конференция по управление на човешките ресурси като представител на България;

2000 г. –Защитен хабилитационен труд по научна специалност 05.04.06. „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (странознание на Япония) на тема “Японското икономическо “чудо” и след него в литературата на САЩ” за получаване на научно звание „доцент“;

2000 г. - водещ лектор в проект по обучение „Управление на болниците” по линия на Министерство на здравеопазването, НЗОК и Испанската Агенция за международно сътрудничество;

2001 г. – награден със златна значка на Клуб 9000 за принос в развитието на управление на качеството в България;

2001 г.- участие в Международна конференция по тотално управление на качеството под надслов „Императиви по качеството през 21 век” в Кайро, Египет с 3 доклада и презентация;

2002 г. – награден с втора златна значка на Клуб 9000 за принос в развитието на управление на качеството в България;

2002 г. Участие в обучение на ръководители от Гана и Судан по линия на WNF Training-AOTS(Япония) като водещ лектор;

2005 г. – Носител на Национална награда по „Управление на човешки ресурси” за статия, свързана с УЧР;

2008 г.- Носител на Национална награда по „Управление на човешките ресурси” за монография по проблемите на УЧР за 2008 г.

2 2008 г. Международна конференция България-Италия, област

Е Емилия Романя през март 2008 г. в София участие с

Д доклад на тема „Социалното предприятие”;

. 2008 г. Международна конференция „Европейският град: градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, 14-16.09.2008, участие с доклад

„ „Урбанистиката на бъдещето – революция в името на устойчивото развитие”, публикувана от НБУ в сборник доклади със същото наименование,

УИ „Св.Кл.Охридски”, 2008.

3. 2009 г. Международна конференция по японистика София 2009

У участие с доклад на тема ”Japanese Model of Firm Management –

E Creation, Nucleus and Future”(Японското фирмено управление – създаване, съ същност и бъдеще”;

4. 2009 г. – участие с доклад в ASEM(азиатско-европейски срещи) по темата „Предизвикателствата на глобалната финансово-икономическа криза и диалога между Европа и Азия” в Сеул, Южна Корея.

2010 г. – Защитена дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор на философските науки” на тема „Философски и културологични аспекти на „Японското управление” по шифър 05.01.13 – Философия на културата, политиката, правото и икономиката

2011 г. – Присвоена длъжност „професор“ на основата на монография „Иновационното развитие на страните от Източна Азия – Япония, РКорея, Китай“-

2012 г. – Участие в международна конференция Букурещ – „Япония – общество и култура“ с доклад на тема „Японско управление“

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

1.Японски език; 2.Английски език; 3.Руски език

Writing

Четене Писане Разговор Spoken production

1 Отлично 1 Отлично 1 Отлично 1 Ex

ellent 1 Excellent

2 Отлично 2 Отлично 2 Отлично 2 Excellent 2 Excellent

3 Отлично 3 Отлично 3 Отлично 3 Excellent 3 Excell

nt

Ползва също френски и немски езици

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. 1997-1999 г. Бивш член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация по персонален мениджмънт на обществени начала;

1994-2004 г. Бивш изпълнителен директор на Националния съюз на директорите и специалистите по персонала/НСДСП/ на обществени начала;

2002-2013 г. Член на съюза на учените в България(СУБ) - член на ръководството на секция „Икономика” към СУБ на обществени начала;

1995-2013 г. Член на Клуб 9000;

2000-2013 г. Член на Съюза на специалистите по качеството в България;

2003-2013 г. Ръководител на Националния семинар по управление на поддръжката на оборудването;

2005-2013 г. Управител на Институт по стратегическо управление – София на обществени начала;

2005-2010 г. Заместник главен редактор на сп.”Човешки ресурси” на обществени начала;

2006-2012 г. Член на експертните групи към НАОА (Национална агенция по оценка и акредитация);

2007-2010 г. –Бивш член на УС на Българската асоциация на микропредприятията;

2010 – 2013 – Член на Съюза на икономистите в България, член на ръководството на „Дискусионен клуб“ към СИБ.

2010-2013 г. Член на ръководството на Асоциацията по контролинг в България;

2010- 2013 г. Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия”, ФКНФ, СУ „Св.Кл.Охридски”

-

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. РАБОТА С КОМПЮТРИ(Word, PowerPoint, Excel, Internet) И ДРУГА ОФИС ТЕХНИКА (СКЕНЕР, ПРИНТЕР, ФАКС, РАЗМНОЖИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПИШУЩА МАШИНА)

ШОФИРАНЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ КАТЕГОРИЯ „Б”.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (Посочете курсове и учебни дисциплини които сте водили) Лектор в:

СУ”Св.Кл.Охридски” по дисциплините:

1.Увод в японистиката;

2.Странознание на Япония;

3.Държавно и политическо устройство на Япония;

4. Японско управление;

5.Социолингвистика на японския език;

6.Модели на социо-икономическо развитие на Източна Азия;

7.Източноазиатска икономика и култура;

Технически Университет –София по дисциплините на английски език:

1.Organizational Behavior;

2.Human Resources Management and Development;

Пловдивски Университет „П.Хилендарски”по дисциплините:

1.Модели по управление на човешките ресурси;

2.Организационни иновации и квалификационно усъвършенстване;

НБУ-София по дисциплините:

1.Корпоративно управление и организационно развитие;

2.Трудови отношения, оценка и заплащане на труда;

Други.

Списък на важни публикации на Нако Райнов Стефанов

Монографии, учебници и брошури

1992 г.

Списък на публикациите – монографии, учебници и брошури

1992 г.

1.Стефанов Н., Мениджмънт на персонала. Фирмено управление на персонала в Япония., София, НСДСП, 1-во изд. 1992, 2-ро преработено и допълнено изд. 1996, 110 с.

1993 г.

2.Стефанов Н., Поуки от развитието на японската икономика. Индустриалната политика на Япония., Изд. Център по качество и производителност., София, 1993, 65 с.

1994 г.

3.Стефанов Н., Персонален мениджмънт. Изд. къща “Призма”, София, 1-во изд. 1994, 2-ро преработено и допълнено изд. 1998, 3-то изд. 1999, 160 с.

4. Стефанов Н., Америка, Япония, Европа. Управление на персонала. Уроци за България. Изд. “Персонал-GRH”, София, 1994, 42 с.

1995 г.

5.Стефанов Н.,Мениджмънт на персонала. Стратегия на “Управленско-консултантската матрица”, Изд. “Персонал-GRH”, София, 1995, 42 с.

6.Станчева В., К. Киров, Н.Стефанов., Управление на качеството.Варна,1995,180 с.

1996 г.

7.Стефанов Н., Японски подход за управление на производството – сравнителен анализ, Изд. ЦКПМ, София, 1996, 110 с.

8.Стефанов Н., Оценка на дейността на сътрудниците – Практическо ръководство, Изд. “Персонал-Консулт”, София, 1996, 48 с.

1998 г.

9.Стефанов Н., Управление на качеството на етапа на маркетинг и развой - Подход на “Прегледа на проектно-конструкторската и развойна дейност и 7-те нови метода за качество, Изд. “Клуб 9000”, София, 1998, 27 с.

10. Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Част І. Университетско издателство "Стопанство", София, 1998, 230 с.

11. Стефанов Н., Управленска етика и естетика. Изд. “Призма”, София, 1998, 160 с.

12. Стефанов Н., Насоки за усъвършенстване на човешкия фактор при управление на качеството. Изд. "Персонал-GRH", София, 1998, 24 с.

1999 г.

13.Стефанов Н., Управление на себестойността, Изд. Център за качество, производителност и мениджмънт, София, 1999, 160 с.

14.Стефанов, Н., Системата за тотална поддръжка на оборудването – път към тоталното качество., Изд. Клуб 9000, София, 1999, 32 с.

15.Стефанов, Н., Практическо ръководство по управление на човешките ресурси., Изд. "Персонал -GRH", София, 1999, 50 с.

16. Стефанов Н., Системата на професионално обучение в Япония. Изд. Център за професионална квалификация и обучение, София, 1999, 75 с.

17. Владимирова К., К. Спасов, Н.Стефанов, Управление на човешките ресурси. Част ІІ. Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999, 320 с.

18. Стефанов Н.Ръководство по управление на тоталното качество Изд. Клуб 9000, София, 1999, 32 с.

2000 г.

19.Стефанов Н., Д. Керемидчиев, Управление на производството – стратегии за усъвършенстване, София-Бургас, ИСУ, 2000, 315 с.

20.Стефанов Н., Съвременни подходи за стратегическо управление на качеството. София, Клуб “9000”, 2000, 50 с.

21.“Основи на болничното управление”, авторски колектив, Изд. Център за национално здраве, София, 2000, 693 с., от които 130 с. - Н.Стефанов.

22.Стефанов Н., Системата за тотално управление на качеството в малките и средни фирми. София, ЦКПМ, 2000, 122 с.

23.Стефанов Н., Оценка на дейността на персонала – практически опит и насоки за внедряване. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2000, 32 с.

24.Стефанов Н., Ръководство за анализ на работно място и изготвяне на длъжностна характеристика. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2000, 32 с

2001 г.

25.Стефанов Н., Ръководство по търсене и подбор на сътрудници за организацията. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2001, 32 с.

26.Стефанов Н., Управление на качеството. София, “Сиела”, 2001, 177 с.

27.Стефанов Н.,Управление на организационната безопасност.С.,Клуб 9000,2001, 32 с.

28.Стефанов Н. Стратегическо управление на човешките ресурси. София, Изд. “Персонал- GRH”, 2001, 52 с.

29.Стефанов Н., Й.Йокояма. Японският модел за фирмено управление. София, Изд. «Призма 66»ООД, 2001, 125 с.

30.Стефанов Н., Управление на кариерата и професионалното развитие, Изд. “Персонал- GRH”, 2001, 48 с.

31.Стефанов Н., К.Митрополитски. Управление и организация на фирмата. Изд. “Призма”, София, 2001, 307 с.

32.Стефанов Н., Фирмено управление на себестойността. Брошура, Изд.«Икономически живот», София, 2001, 24 с.

2002 г.

33.Стефанов Н., Индустриалeн инженеринг.София, Клуб 9000, 42 с.

34.Стефанов Н.,Социо-функционални параметри на организацията.Изд. “Персонал- GRH”, София, 2002, 40 с.

35.Стефанов Н., Стратегическо управление. Изд. Велико-Търновски Университет, Център за дистанционно обучение, София - Велико Търново. 2002, 274 с.

36.Стефанов Н., Управление на качеството в сферата на услугите. Изд. Клуб 9000. С., 42 с.

37. Наръчник по управление на човешките ресурси. ИК «Труд и право», София, 2002, (авторски колектив), 624 с., участие в глава 15.

2003 г.

38. Стефанов Н.Фирмено управление. Изд. Велико-Търновски Университет, Център за дистанционно обучение, София - Велико Търново. 2003, 250 с.

39. Стефанов Н. Седем класически метода за статистически контрол на качеството. Изд. Клуб 9000, София, 2003, 52 с.

2004 г.

40.Стефанов Н. и други. Книга-наръчник по управление на качеството. Изд. „Труд и право”, София, 2004, 745 с.(60% от монографията, т.е. 400 с. са написани от Н.Стефанов)

41.Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организацията. София-Бургас, Институт по стратегическо управление. 2004, 248 с.

42.Стефанов Н., Р. Петков. Основи на управлението.Изд. ИВКО /Институт за висша квалификация и обучение/, София, 2004, 260 с.

2005 г.

43.Владимирова К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. София, Изд. „Стопанство”, 2005, 272 с.

44. Стефанов Н. Управление на качеството в сферата на научно-изследователската и развойната дейности. Изд. Клуб 9000. София, 2005, 46 с.

45.Стефанов Н., Р.Петков. Мениджмънт на организацията/Увод в специалността/. Изд. ИВКО, София, 2005, 55 с.

46. Стефанов Н., Управление на производството. Брошура, Изд. «Икономически живот», София, 2005, 16 с.

2006

47. Стефанов Н. Управление на техносферата. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 50 с.

48. Стефанов Н. Управление на качеството в сферата на производството. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 60 с.

49. Стефанов Н. Формиране на проект за български модел на икономика и общество на знанието – основни параметри, подходи и инструменти. Брошура, Изд. «Икономически живот», София, 2006, 16 с.

50. Стефанов Н.Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) - Методика за разработка и внедряване на система за HACCP. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 52 с.

51. Стефанов Н., Р.Петков.Обща теория на организацията. Изд. ИВКО, София, 2006, 136 с.

52. Сборник студии „Икономика на знанието”, София, 2006.

2007

53. Стефанов Н. Организация, организационна култура и човешки капитал.Изд. "Персонал -GRH", София, 2007, 72 с.

54. Сборник «България в европейския съюз-социални и икономически последствия», Пловдив, 2007, с материал «Български модел на икономика и общество на знанието – възможен ли е той?»

2008

55. Стефанов Н. Управление на човешкия фактор. Практическо ръководство. Изд. "Персонал – Консулт – Г.Попов, София, 2008, 200 с.

56 Колективна монография «Мениджмънт и лидерство», София, НБУ, 2008, с глава 2 «Корпоративно управление и организационно развитие»;

57. Сборник «Европейският град – Политика за устойчиво развитие», НБУ-ЦПА, София, 2008 с материал на тема «Урбанистиката на бъдещето – революция в името на устойчивото развитие»;

58. Сборник на английски език «Demand for Knowledge in the Process of European Economic Integration”, Sofia, 2008, с материал на тема “Forming a Model of Knowledge Society and Economy in Bulgaria”;

2009 г.

59.Стефанов Н.,Д.Керемидчиев. Модели по управление на човешките ресурси», Изд. Институт по стратегическо управление», София, 2009, 150 с.

60. Стефанов Н. Организационни инновации и устойчиво развитие», Изд. Институт по стратегическо управление», София, 2009, 150 с.

2010 г.

61.Стефанов Н.Управление на поддръжката на оборудването и техносферата.Изд. Клуб 9000, София, 2010, 50 с.

62. Стефанов Н. Организационна култура и управленска етика. Изд. „Иком- Интелект”, София, 2010, 180 с.

2011 г.

63.Стефанов Н. Управление на човешкия фактор в организациите – практически насоки.София, Изд. ИСУ, 2011, 164 с.;

64.Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организациите – развитие и насоки.С., ИСУ, 2011, 282 с.

65. Стефанов Н. Управление на риска – обща методология по управление на риска.ССКБ, София 2011, 44 с.

66.Стефанов Н. Иновационно развитие на страните от Източна Азия. С., «Изток-Запад», 2011, 283 с.

2012 г.

67. Стефанов Н. Инструменти по качеството. Изд. «Клуб 9000», С., 2012, 50 с.

68. Стефанов Н. Икономика на предприятието. Изд. ИСУ, С., 2012, 135 с.

69. Стефанов Н. Корпоративно управление и организационно развитие. Изд. ИСУ, С., 2012, 156 с.

70.Стефанов Н., Д.Добруджалиев. Управление на качеството. Изд. «Либра Скорп», Бургас, 2012, 317 с.

71. Стефанов Н. Организационни иновации - измерения и управление. Изд. ИСУ, София, 2012, 168 с.

72.Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония – икономика, технология, иновации и управление». Изд. «Изток-Запад», С., 2012, 688 с.

2013 г.

73. Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор. Изд. «Фабер», Велико Търново, 2013, 278 с.


Публикации:


Списък на публикациите – монографии, учебници и брошури

1992 г.

1.Стефанов Н., Мениджмънт на персонала. Фирмено управление на персонала в Япония., София, НСДСП, 1-во изд. 1992, 2-ро преработено и допълнено изд. 1996, 110 с.

1993 г.

2.Стефанов Н., Поуки от развитието на японската икономика. Индустриалната политика на Япония., Изд. Център по качество и производителност., София, 1993, 65 с.

1994 г.

3.Стефанов Н., Персонален мениджмънт. Изд. къща “Призма”, София, 1-во изд. 1994, 2-ро преработено и допълнено изд. 1998, 3-то изд. 1999, 160 с.

4. Стефанов Н., Америка, Япония, Европа. Управление на персонала. Уроци за България. Изд. “Персонал-GRH”, София, 1994, 42 с.

1995 г.

5.Стефанов Н.,Мениджмънт на персонала. Стратегия на “Управленско-консултантската матрица”, Изд. “Персонал-GRH”, София, 1995, 42 с.

6.Станчева В., К. Киров, Н.Стефанов., Управление на качеството.Варна,1995,180 с.

1996 г.

7.Стефанов Н., Японски подход за управление на производството – сравнителен анализ, Изд. ЦКПМ, София, 1996, 110 с.

8.Стефанов Н., Оценка на дейността на сътрудниците – Практическо ръководство, Изд. “Персонал-Консулт”, София, 1996, 48 с.

1998 г.

9.Стефанов Н., Управление на качеството на етапа на маркетинг и развой - Подход на “Прегледа на проектно-конструкторската и развойна дейност и 7-те нови метода за качество, Изд. “Клуб 9000”, София, 1998, 27 с.

10. Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Част І. Университетско издателство "Стопанство", София, 1998, 230 с.

11. Стефанов Н., Управленска етика и естетика. Изд. “Призма”, София, 1998, 160 с.

12. Стефанов Н., Насоки за усъвършенстване на човешкия фактор при управление на качеството. Изд. "Персонал-GRH", София, 1998, 24 с.

1999 г.

13.Стефанов Н., Управление на себестойността, Изд. Център за качество, производителност и мениджмънт, София, 1999, 160 с.

14.Стефанов, Н., Системата за тотална поддръжка на оборудването – път към тоталното качество., Изд. Клуб 9000, София, 1999, 32 с.

15.Стефанов, Н., Практическо ръководство по управление на човешките ресурси., Изд. "Персонал -GRH", София, 1999, 50 с.

16. Стефанов Н., Системата на професионално обучение в Япония. Изд. Център за професионална квалификация и обучение, София, 1999, 75 с.

17. Владимирова К., К. Спасов, Н.Стефанов, Управление на човешките ресурси. Част ІІ. Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999, 320 с.

18. Стефанов Н.Ръководство по управление на тоталното качество Изд. Клуб 9000, София, 1999, 32 с.

2000 г.

19.Стефанов Н., Д. Керемидчиев, Управление на производството – стратегии за усъвършенстване, София-Бургас, ИСУ, 2000, 315 с.

20.Стефанов Н., Съвременни подходи за стратегическо управление на качеството. София, Клуб “9000”, 2000, 50 с.

21.“Основи на болничното управление”, авторски колектив, Изд. Център за национално здраве, София, 2000, 693 с., от които 130 с. - Н.Стефанов.

22.Стефанов Н., Системата за тотално управление на качеството в малките и средни фирми. София, ЦКПМ, 2000, 122 с.

23.Стефанов Н., Оценка на дейността на персонала – практически опит и насоки за внедряване. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2000, 32 с.

24.Стефанов Н., Ръководство за анализ на работно място и изготвяне на длъжностна характеристика. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2000, 32 с

2001 г.

25.Стефанов Н., Ръководство по търсене и подбор на сътрудници за организацията. София, Изд. “Персонал- GRH”, София, 2001, 32 с.

26.Стефанов Н., Управление на качеството. София, “Сиела”, 2001, 177 с.

27.Стефанов Н.,Управление на организационната безопасност.С.,Клуб 9000,2001, 32 с.

28.Стефанов Н. Стратегическо управление на човешките ресурси. София, Изд. “Персонал- GRH”, 2001, 52 с.

29.Стефанов Н., Й.Йокояма. Японският модел за фирмено управление. София, Изд. «Призма 66»ООД, 2001, 125 с.

30.Стефанов Н., Управление на кариерата и професионалното развитие, Изд. “Персонал- GRH”, 2001, 48 с.

31.Стефанов Н., К.Митрополитски. Управление и организация на фирмата. Изд. “Призма”, София, 2001, 307 с.

32.Стефанов Н., Фирмено управление на себестойността. Брошура, Изд.«Икономически живот», София, 2001, 24 с.

2002 г.

33.Стефанов Н., Индустриалeн инженеринг.София, Клуб 9000, 42 с.

34.Стефанов Н.,Социо-функционални параметри на организацията.Изд. “Персонал- GRH”, София, 2002, 40 с.

35.Стефанов Н., Стратегическо управление. Изд. Велико-Търновски Университет, Център за дистанционно обучение, София - Велико Търново. 2002, 274 с.

36.Стефанов Н., Управление на качеството в сферата на услугите. Изд. Клуб 9000. С., 42 с.

37. Наръчник по управление на човешките ресурси. ИК «Труд и право», София, 2002, (авторски колектив), 624 с., участие в глава 15.

2003 г.

38. Стефанов Н.Фирмено управление. Изд. Велико-Търновски Университет, Център за дистанционно обучение, София - Велико Търново. 2003, 250 с.

39. Стефанов Н. Седем класически метода за статистически контрол на качеството. Изд. Клуб 9000, София, 2003, 52 с.

2004 г.

40.Стефанов Н. и други. Книга-наръчник по управление на качеството. Изд. „Труд и право”, София, 2004, 745 с.(60% от монографията, т.е. 400 с. са написани от Н.Стефанов)

41.Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организацията. София-Бургас, Институт по стратегическо управление. 2004, 248 с.

42.Стефанов Н., Р. Петков. Основи на управлението.Изд. ИВКО /Институт за висша квалификация и обучение/, София, 2004, 260 с.

2005 г.

43.Владимирова К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. София, Изд. „Стопанство”, 2005, 272 с.

44. Стефанов Н. Управление на качеството в сферата на научно-изследователската и развойната дейности. Изд. Клуб 9000. София, 2005, 46 с.

45.Стефанов Н., Р.Петков. Мениджмънт на организацията/Увод в специалността/. Изд. ИВКО, София, 2005, 55 с.

46. Стефанов Н., Управление на производството. Брошура, Изд. «Икономически живот», София, 2005, 16 с.

2006

47. Стефанов Н. Управление на техносферата. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 50 с.

48. Стефанов Н. Управление на качеството в сферата на производството. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 60 с.

49. Стефанов Н. Формиране на проект за български модел на икономика и общество на знанието – основни параметри, подходи и инструменти. Брошура, Изд. «Икономически живот», София, 2006, 16 с.

50. Стефанов Н.Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) - Методика за разработка и внедряване на система за HACCP. Изд. Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2006, 52 с.

51. Стефанов Н., Р.Петков.Обща теория на организацията. Изд. ИВКО, София, 2006, 136 с.

52. Сборник студии „Икономика на знанието”, София, 2006.

2007

53. Стефанов Н. Организация, организационна култура и човешки капитал.Изд. "Персонал -GRH", София, 2007, 72 с.

54. Сборник «България в европейския съюз-социални и икономически последствия», Пловдив, 2007, с материал «Български модел на икономика и общество на знанието – възможен ли е той?»

2008

55. Стефанов Н. Управление на човешкия фактор. Практическо ръководство. Изд. "Персонал – Консулт – Г.Попов, София, 2008, 200 с.

56 Колективна монография «Мениджмънт и лидерство», София, НБУ, 2008, с глава 2 «Корпоративно управление и организационно развитие»;

57. Сборник «Европейският град – Политика за устойчиво развитие», НБУ-ЦПА, София, 2008 с материал на тема «Урбанистиката на бъдещето – революция в името на устойчивото развитие»;

58. Сборник на английски език «Demand for Knowledge in the Process of European Economic Integration”, Sofia, 2008, с материал на тема “Forming a Model of Knowledge Society and Economy in Bulgaria”;

2009 г.

59.Стефанов Н.,Д.Керемидчиев. Модели по управление на човешките ресурси», Изд. Институт по стратегическо управление», София, 2009, 150 с.

60. Стефанов Н. Организационни инновации и устойчиво развитие», Изд. Институт по стратегическо управление», София, 2009, 150 с.

2010 г.

61.Стефанов Н.Управление на поддръжката на оборудването и техносферата.Изд. Клуб 9000, София, 2010, 50 с.

62. Стефанов Н. Организационна култура и управленска етика. Изд. „Иком- Интелект”, София, 2010, 180 с.

2011 г.

63.Стефанов Н. Управление на човешкия фактор в организациите – практически насоки.София, Изд. ИСУ, 2011, 164 с.;

64.Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор в организациите – развитие и насоки.С., ИСУ, 2011, 282 с.

65. Стефанов Н. Управление на риска – обща методология по управление на риска.ССКБ, София 2011, 44 с.

66.Стефанов Н. Иновационно развитие на страните от Източна Азия. С., «Изток-Запад», 2011, 283 с.

2012 г.

67. Стефанов Н. Инструменти по качеството. Изд. «Клуб 9000», С., 2012, 50 с.

68. Стефанов Н. Икономика на предприятието. Изд. ИСУ, С., 2012, 135 с.

69. Стефанов Н. Корпоративно управление и организационно развитие. Изд. ИСУ, С., 2012, 156 с.

70.Стефанов Н., Д.Добруджалиев. Управление на качеството. Изд. «Либра Скорп», Бургас, 2012, 317 с.

71. Стефанов Н. Организационни иновации - измерения и управление. Изд. ИСУ, София, 2012, 168 с.

72.Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония – икономика, технология, иновации и управление». Изд. «Изток-Запад», С., 2012, 688 с.

2013 г.

73. Стефанов Н., Д.Керемидчиев. Управление на човешкия фактор. Изд. «Фабер», Велико Търново, 2013, 278 с.

Курсове от текущия семестър: