Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Кратко представяне на програмата:

Програмата няма аналог в Република България и в нея са интегрирани теоретичните достижения, практическия опит, добрите практики и примерите за организацията и управлението на публичната администрация. През 2010 г. докторската програма по публична администрация беше акредитирана от НАОА с най-високата оценка "мн. добър" за срок от шест години. През 2016 г. програмата получи втора акредитация от НАОА със срок от пет години - до 20.05.2021 г.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" е съгласно Процедурата за обучение на докторанти от Наредбата за учебния процес в НБУ, със стандартен срок на обучение 3 години, и изисква не по-малко от 180 кредита:

1. 90 кредита от научна/творческа дейност;

2. 40 кредита от обучение - 10 кредита от курсове и 30 кредита от докторски минимуми;

3. 20 кредита от преподавателска и/или експертна дейност;

4. 30 кредита от защита на докторска дисертация.

Докторантите придобиват базови знания в областта на публичната администрация в два задължителни аудиторни кредитни курса и специализирани знания в съответствие с темата на дисертацията в три избираеми кредитни курса. Докторантите записват задължително и два от предложените извънаудиторни курса.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
  • проф. д-р Елена Благоева ADMD170 Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти
  • проф. д-р Людмил Георгиев ADMD120 Изследователски методи в публичната администрация ADMD140 Разработване и приложение на публичните политики ADMD170 Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация ADMD211 Семинар: Ефективно преподаване ADMD231 Изследователски семинар
  • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMD110 Организация на публичната администрация ADMD180 Публично-частно партньорство ADMD221 Семинар: Разработване на етапите на дисертационния труд
  • доц. д-р Албена Павлова ADMD150 Маркетинг на изследователски резултати в публичната администрация ADMD211 Семинар: Ефективно преподаване
  • доц. д-р Георги Пеев ADMD130 Взаимодействия и ефективност на държавните, общинските и неправителтвените организации ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти
  • доц. д-р Димитър Атанасов ADMD190 Статистически методи на изследване в публичния сектор
  • доц. д-р Мария Николова ADMD200 Компютърни приложения в изследователския процес
  • доц. д-р Надежда Димова ADMD150 Маркетинг на изследователски резултати в публичната администрация
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMD140 Разработване и приложение на публичните политики ADMD231 Изследователски семинар
  • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMD180 Публично-частно партньорство ADMD221 Семинар: Разработване на етапите на дисертационния труд