Обща психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на психологията и сродни науки.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове на НБУ, национални и международни научни конференции, симпозиуми, семинари, специализации и др., организирани от департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ, Изследователския център па когнитивна наука и други институции, осъществяващи учебен процес и научноизследователска и практическа дейност в областта на психологията.

прочети още
Обща психология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. COGD219 Неврогенетика COGD220 Латерализация на когнитивните процеси
 • проф. Стефан Матеев, д.н. COGD207 Контекстни ефекти върху когнитивните процеси COGD213 Възприятие на движение COGD215 Изучаване на когнитивните процеси с метода на ЕЕГ: Неврокогниция на езика COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси
 • проф. д-р Елена Андонова COGD211 Моно- и билингвизъм COGD212 Телесност и познание
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYD105 Психологически изследвания в клиничната практика
 • проф. д-р Енчо Герганов COGD205 Аналогия и познание COGD206 Механизми на конструктивната памет COGD211 Моно- и билингвизъм
 • проф. д-р Лилия Гурова COGD217 Репрезентация на понятията и процесите на категоризация COGD218 Философия на когнитивната наука
 • проф. д-р Морис Гринберг COGD201 Когнитивни процеси при социални и икономически взаимодействия ( теория на игрите) COGD202 Динамични модели в когнитивната наука COGD203 Конекционистки модели в когнитивната наука COGD204 Когнитивно моделиране за интелигентни виртуални агенти и системи COGD209 Когнитивни архитектури COGD210 Аналогия и емоции
 • доц. д-р Георги Петков COGD205 Аналогия и познание COGD206 Механизми на конструктивната памет
 • доц. д-р Милена Мутафчиева COGD205 Аналогия и познание
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYD103 Теории на развитието в жизнения цикъл PSYD106 Развитие на идеите в психоанализата PSYD203 Психопатология на развитието PSYD302 Теория на терапевтичното действие
 • доц. д-р Пенка Христова COGD205 Аналогия и познание COGD206 Механизми на конструктивната памет COGD207 Контекстни ефекти върху когнитивните процеси COGD210 Аналогия и емоции
 • гл. ас. д-р Армине Джанян COGD211 Моно- и билингвизъм COGD212 Телесност и познание COGD215 Изучаване на когнитивните процеси с метода на ЕЕГ: Неврокогниция на езика COGD220 Латерализация на когнитивните процеси
 • гл. ас. д-р Евгения Христова COGD201 Когнитивни процеси при социални и икономически взаимодействия ( теория на игрите) COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси