Юридически превод

Кратко представяне на програмата:

МП „Юридически превод“ подготвя специалисти в областта на юридическия превод и правната комуникация, които владеят професионално английски или немски език, както и комбинации между тях. Приемът в програмата е след изпит по език. Програмата е ориентирана към юристи, филолози и към специалисти от други области на знанието, които биха желали да се занимават с юридически превод. В процеса на обучение студентите изграждат умения за посредничене при успешно осъществяване на професионален диалог в междукултурни и международни контексти, както и необходимите компетенции за повишаване на професионалната им подготовка съобразно динамично изменящите се правни норми и системи, придобиват изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в ЕП и ЕК.

Важно: Програмата предлага подготвителен семестър за кандидатите, които не са завършили право, както и за тези, които не са завършили филологическа специалност. Студентите, които не са филолози или юристи, могат да запишат подготвителен семестър за неспециалисти в областта на правото, както и съответно за неспециалисти в областта на филологическите науки. Студентите могат да се дипломират със специализация само английски език или само немски език (два семестъра: 60 кр.). Ако желаят да се дипломират и с двете специализации, необходимо е да запишат дисциплини за още 30 кредита от втория език (три семестъра: общо 90 кр.).

Успешно завършилите МП „Юридически превод“ имат необходимата подготовка за полагане на изпит за международно признатата диплома за юридически превод ILEC и да станат заклети преводачи.

прочети още
Юридически превод
 • проф. Мария Грозева, д.н. LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) LTIM107 Записки в устния превод TRIM011 Консекутивен превод от немски език TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • проф. д-р Веселин Вучков LTIM016 Въведение в наказателното право и процес
 • проф. д-р Дияна Янкова LTIM040 Проект: Словообразуване в английския език LTIM100 Съпоставителен преглед на правните системи (България – САЩ, Канада, Великобритания, Австралия) TRIM242 Превод на юридически текстове – английски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • проф. д-р Ирена Василева LTIM008 Анализ на специализиран текст (английски език)
 • проф. д-р Поля Голева-Панова LTIM014 Въведение в гражданското право и процес LTIM018 Въведение във вещно и търговско право LTIM033 Проект по Гражданското право и граждански процес LTIM036 Проект по Вещно и търговско право
 • доц. д-р Борис Наймушин LTIM140 Консекутивен превод на правни текстове (английски - български) TRIM010 Консекутивен превод от английски език TRIM110 Теория на превода TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM002 Проект: Превод за международни организации TRSM020 Семинар: Техники на говора за устни преводачи TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Венета Сиракова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Деница Топчийска LTIM011 Обща теория на правото LTIM034 Проект по Обща теория на правото
 • доц. д-р Елена Тарашева LTIM102 Междукултурна медиация
 • доц. д-р Ирина Георгиева TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • доц. д-р Мариана Малинова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Мария Стамболиева TRIM230 Работа с преводачески софтуер
 • доц. д-р Нели Раданова TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LTIM012 Конституционно право LTIM031 Проект по Въведение в Конституционното право
 • доц. д-р Татяна Фед TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Цветалина Петкова LTIM017 Въведение в семейно и наследствено право LTIM032 Проект по Въведение в семейно и наследствено право
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов TRIM230 Работа с преводачески софтуер TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LTIM015 Въведение в административното право LTIM030 Проект по Въведение в административното право
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов TRIM230 Работа с преводачески софтуер
 • гл. ас. Амелия Марева TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • гл. ас. Анелия Ламбова LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) LTIM041 Проект: Словообразуване в немския език LTIM043 Проект: Практическа граматика на немския език TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • ас. Петя Петкова - Сталева TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • д-р Ирина Георгиева TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • д-р Четин Казак LTIM013 Право на ЕС LTIM019 Международни отношения LTIM035 Проект по Право на Европейския съюз
 • преп. Андрей Андреев LTIM042 Проект: Практическа граматика на английския език LTIM110 Съпоставителен анализ на правни текстове (български - английски)
 • преп. Анжела Ангелова TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език
 • преп. Веселинка Крушева TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език
 • преп. Галина Величкова LTIM130 Редактиране на преведен правен текст (английски език)
 • преп. Нора Кръстева TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз