Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко области на телекомуникациите – телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, мобилни клетъчни мрежи, мрежи за радио и телевизионно разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, системи и софтуер за професионално производство на цифрова аудиовизуална продукция и звукозапис, проблеми на етиката и елегантността на изкуствения интелект в дигиталните услуги и ергономия на дигиталното работно място, архитектура и дизайн на центрове за дигиталното производство и услуги, софтуер и мрежови операционни системи, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и управление на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране и надеждност на комуникацинна и информационна инфраструктура и услуги, бизнеспланиране и маркетинг на дигитални услуги, лицензиране, регулиране и мениджмънт на електронни медии, радио и телевизия, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, електромагнитна съвместимост и безопасност при електромагнитни излъчвания, правна рамка и стандарти в телекомуникациите и компютърните системи.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM137 Телевизията в Европа TCMM214 Програмен мениджмънт на радио и телевизия TCMM330 Основаване, лицензиране, управление и програмиране на телевизии съгласно директивите на ЕС TCMM344 Семинар: Програмна концепция на ФМ радио или малка ТВ TCMM363 Връзки с обществеността: комуникации TCMM387 Стаж
 • проф. Антони Славински TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите
 • проф. Маргарита Петкова TCMM102 Фиксирани телекомуникационни мрежи и системи TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM275 Интегрирани услуги през хибридни мрежи
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи TCMM021 Практика: Основи на радиото и телевизията TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване TCMM257 Проект: Радиокомуникации и електронни медии TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE TCMM270 Електромагнитна съвместимост в безжични мрежи TCMM307 Широколентови мрежи TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи TCMM342 Семинар: Безжични мрежи за пренос на данни TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии TCMM373 Комуникационни терминали от следващо поколение TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Биляна Костова TCMM057 Природни феномени – туристически атракции
 • доц. д-р Божана Гиндева TCMM370 Стопанско управление в електронните съобщения
 • доц. д-р Бончо Балабанов TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMM370 Стопанско управление в електронните съобщения TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM056 Мобилни технологии в корпоративните мрежи TCMM101 Оптични системи за пренос на сигнали TCMM102 Фиксирани телекомуникационни мрежи и системи TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM108 Комуникации по електрическата мрежа TCMM119 Семинар: Цифрови мрежи TCMM204 Глобална мрежа - технологии и достъп TCMM207 Електронна търговия и електронни платежни системи TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM209 Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация TCMM275 Интегрирани услуги през хибридни мрежи TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM308 IP телекомуникационни мрежи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации TCMM373 Комуникационни терминали от следващо поколение TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM388 Влакнестооптични комуникации
 • доц. д-р Георги Илиев TCMM216 Компютърен инструментариум за телекомуникации TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания
 • доц. д-р Георги Петров TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството TCMM159 Семинар: Паралелна обработка на сигнали и изображения с CUDA TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии TCMM228 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване TCMM292 Семинар: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели TCMM307 Широколентови мрежи TCMM343 Семинар: Програмиране на видео компютърни системи TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM207 Електронна търговия и електронни платежни системи TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM308 IP телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Йосиф Аврамов TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM365 Пари, банки и капиталови пазари
 • доц. д-р Камен Рангелов TCMM373 Комуникационни терминали от следващо поколение
 • доц. д-р Маргарита Станкова TCMM059 Психика и дигитални медии
 • доц. д-р Полина Михова TCMM059 Психика и дигитални медии
 • доц. д-р Ралица Берберова TCMM057 Природни феномени – туристически атракции
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • гл. ас. д-р Иван Неделчев TCMM061 Спорта като социален феномен
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMM058 Техники за интеграция в цифровото видео производство TCMM060 Проектиране и моделиране на високотехнологични центрове TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM054 Системи и устройства за озвучаване TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • ас. д-р Цветелина Симеонова TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации
 • д-р Владимир Димитров TCMM271 WEB радио и IPTV
 • Ангел Александров TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни
 • Венцислав Йорданов TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството
 • Вергиния Тодорова TCMM262 Маркетинг в телекомуникациите и управление на взаимоотношенията с клиентите
 • Кирил Гоцев TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM344 Семинар: Програмна концепция на ФМ радио или малка ТВ TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • Колю Колев TCMM271 WEB радио и IPTV