Международни бизнес комуникации (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага на английски език и има за цел да отговори на нарастващата нужда от специалисти в сферата на международните комуникации, обучението на които се нуждае както от сериозна теоретична подготовка, така и от практически умения, насочени от една страна към управляването на самостоятелни информационни структури, а от друга - свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката, неправителствените организации.

Философията на програмата е съобразена, от една страна, с философията на Нов български университет, а от друга страна с наложилите се вече стандарти за обучение и образование в сферата на международните комуникации. Основният акцент на програмата е върху подготвянето на специалисти със знания и опит за работа в международен контекст. Значението на междукулутрните комуникации нараства с бързи темпове, следвайки процесите на глобализация. Организациите - частни и държавни - имат нужда от подготвени експерти, които умеят да планират, реализират и оценяват комуникационни кампании, насочени към различни културни групи и общности.

Важен елемент от учебния процес е студентската мобилност по програма Еразъм. За втория или третия семестър на обучение на студентите в МП Международни бизнес комуникации ще се препоръча да кандидатстват за студентски обмен в партньорски университети.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)
  • проф. Руси Маринов, д.н. COMM825 Кризисен мениджмънт в бизнеса COMM830 Проект: Кризисен мениджмънт в организациите
  • проф. Толя Стоицова, д.н. COMM007 Семинар: Модел на Хофстеде за измерване на националната култура COMM009 Семинар: Изследване езика на телевизията по кодовата система на Умберто Еко COMM803 Международен контекст на комуникацията: модел на Хофстеде COMM823 Психология на масовата комуникация COMM833 Публично говорене и писмена бизнес комуникация COMM836 Стаж
  • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM802 Управление на корпоративната репутация COMM807 Проект: Изследване на функционирането на системата за комуникации в организациите COMM821 Управление и комуникация чрез специални събития COMM826 Проект: Изследване на ефективността при комуникациите чрез специални събития COMM831 Управление на комуникационни кампании
  • доц. д-р Александър Христов COMM834 ПР стратегии в медиите
  • доц. д-р Евелина Христова COMM008 Семинар: Организационни комуникации на международната организация COMM804 Особености на комуникацията в международни организации COMM824 Интегрирани маркетингови комуникации COMM829 Проект: Интегрирани маркетингови комуникации COMM832 Вътрешноорганизационни комуникации
  • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева COMM801 Meждународна бизнес среда на корпоративни комуникации COMM806 Проект: Оценка на международна бизнес среда
  • доц. д-р Стойко Петков COMM805 Стратегическо управление и комуникационно планиране COMM810 Проект: Комуникационно планиране и мениджмънт COMM822 Изследване на комуникациите в новите медии COMM827 Проект: Изследване на комуникациите в новите медии
  • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMM831 Управление на комуникационни кампании
  • д-р Пламен Павлов COMM835 Интегриран подход и планиране на кампании в новите медии