Бизнес комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Бизнес комуникации" е създадена с цел да отговори на съвременните предизвикателства на бизнес средата и е изработена в съответствие с най-новите резултати от науката и практиката. Тя подготвя специалисти по управлението на корпоративните и фирмените комуникации, както и специалисти по комуникационно-ориентираните организационни функции.

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, финанси, мениджмънт, организационна психология, управление на екипи и проекти, а също така култура и лингвистика, ориентирани към спецификата на отношенията на България с чуждоезични партньори. Заедно с тях, програмата включва и такива специфични курсове, като управление на събития, реклама и търговски комуникации, управление на отношенията с клиенти, фирмена култура, онлайн комуникации и др. Знанията от тези курсове са необходими за успешното партньорство в сферата на бизнеса, както и с публични институции и НПО.

Акцентира се на комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Особено място се отделя на специализираната терминология.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по..." в професионално направление 3.7. Адмиинстрация и управление.

прочети още
Бизнес комуникации
 • проф. Дияна Янкова, д.н. BCRM005 Проект:„Четене и разбиране на текст” BCRM107 Формално общуване на английски език BCRM415 Превод на специализиран текст
 • проф. д-р Десислава Бошнакова BCRM203 Онлайн бизнес комуникация
 • проф. д-р Иван Боевски BCRM207 Управление на отношенията с клиенти BCRM210 Проект: Отношения с клиенти BCRM305 Управлението на проекти и комуникационни техники
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM174 Управленският процес и екипната дейност
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес MBAM273 Международна икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова BCRM010 Проект:„Икономика за мениджъри" MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Димитър Панайотов BCRM011 Проект:„Информационна среда: ресурси на чужд език” BCRM102 Психология и етика на деловото общуване BCRM108 Проект: Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори BCRM204 Разрешаване на конфликти и водене на преговори MBAM015 Организационно поведение MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение
 • доц. д-р Евелина Христова BCRM003 Проект: „Изложения, панаири и изложби” BCRM105 Управление на събития
 • доц. д-р Елена Тарашева BCRM008 Проект:„Чужд език чрез автентични текстове”, BCRM203 Онлайн бизнес комуникация BCRM310 Медийни изследвания на английски език
 • доц. д-р Ирина Георгиева BCRM002 Бизнес комуникации на руски език BCRM006 Проект:„Бизнес предложение, обява, реклама – специализирана терминология” BCRM008 Проект:„Чужд език чрез автентични текстове”, BCRM106 Писмена бизнес комуникация BCRM110 Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM202 Вербална бизнес комуникация BCRM308 Междукултурна комуникация BCRM403 Чуждоезична информационна среда BCRM405 Езикова регионална компетентност BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM015 Организационно поведение MBAM026 Проект: Стратегии за ефективно влияние в организацията
 • доц. д-р Мария Нейкова BCRM001 Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове BCRM406 Специализиран курс по английски език BCRM415 Превод на специализиран текст
 • доц. д-р Михаил Михайлов BCRM105 Управление на събития BCRM216 Комуникационни практики в бизнеса BCRM316 Управление на комуникациите при продажба на продукти MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM766 Проект: Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BCRM009 Проект "Анализ на чужд пазар чрез интернет" MBAM008 Маркетинг MBAM767 Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Соня Алексиева BCRM006 Проект:„Бизнес предложение, обява, реклама – специализирана терминология” BCRM111 Семинар: Презентации на фирми BCRM115 Модели и инструменти на бизнес комуникациите BCRM201 Управление на комуникациите и връзки с обществеността BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM759 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Татяна Фед BCRM002 Бизнес комуникации на руски език BCRM004 Проект„Фирмената култура в различни страни” BCRM103 Културологични основи на комуникацията BCRM106 Писмена бизнес комуникация BCRM110 Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция BCRM202 Вербална бизнес комуникация BCRM304 Дипломатическа кореспонденция и практика BCRM311 Магистърски стаж по бизнес комуникации BCRM406 Специализиран курс по английски език BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма
 • доц. д-р Теодора Ризова BCRM216 Комуникационни практики в бизнеса BCRM316 Управление на комуникациите при продажба на продукти
 • доц. Стефан Стефанов BCRM007 Проект:”Световни бизнес корпорации"
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM767 Проект: Маркетинг
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCRM403 Чуждоезична информационна среда
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM284 Реклама и търговски комуникации
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев BCRM325 Дигитално управление на бизнеса
 • д-р Марианна Конова BCRM304 Дипломатическа кореспонденция и практика
 • д-р Николай Чирпанлиев BCRM102 Психология и етика на деловото общуване BCRM108 Проект: Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори BCRM204 Разрешаване на конфликти и водене на преговори BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема