Финансово-счетоводен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението се организира в специализирани курсове в областта на мениджмънта, финансите и счетоводството: Финансов мениджмънт, Трудово и осигурително право, Данъчно планиране и данъчен контрол, Анализ на финансови отчети, Банков мениджмънт, Риск мениджмънт, Осигуряване и осигурителен контрол, Инвестиции в ценни книжа, Управление на международните финанси, Данъчно счетоводство, Счетоводство на финансови институции, Счетоводство на нефинансовите предприятия, Бюджетиране и контрол на разходите, Одитиране на финансови отчети и в извън аудиторни учебни форми: проекти и семинари.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Финансово-счетоводен мениджмънт” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на финансовия и счетоводния мениджмънт.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на финансите, счетоводството и контрола.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт
 • проф. д-р Васил Георгиев FSMM163 Проект: Съдебно-счетоводни експертизи MBAM430 Търговско право MBAM782 Проект: Търговско право
 • проф. д-р Иванка Данева FSMM043 Инвестиции в ценни книжа FSMM151 Осигуряване и осигурителен контрол FSMM153 Семинар: Портфолио мениджмънт при колективните инвестиционни схеми FSMM158 Измами и злоупотреби във финансовото управление FSMM161 Проект: Управление на риска при вътрешния одит FSMM330 Стаж
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. MBAM441 Трудово и осигурително право
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Емил Калчев FSMM150 Данъчно планиране и данъчен контрол FSMM152 Проект: Финансов анализ на преобразуване и ликвидация FSMM221 Финансов мениджмънт
 • доц. д-р Ирена Николова FSMM225 Управление на международните финанси MBAM060 Глобални финанси MBAM783 Проект: Глобални финанси
 • доц. д-р Пламен Илиев FSMM157 Одитиране на финансови отчети FSMM158 Измами и злоупотреби във финансовото управление FSMM161 Проект: Управление на риска при вътрешния одит FSMM163 Проект: Съдебно-счетоводни експертизи FSMM164 Семинар: Съставяне и контрол на счетоводни отчети MBAM063 Теория на контрола MBAM786 Проект: Теория на контрола
 • доц. д-р Ренета Димитрова FSMM125 Анализ и финансов отчет FSMM133 Проект: Анализ на финансови отчети FSMM152 Проект: Финансов анализ на преобразуване и ликвидация FSMM155 Проект: Управление на активите и пасивите на банките FSMM157 Одитиране на финансови отчети FSMM164 Семинар: Съставяне и контрол на счетоводни отчети FSMM221 Финансов мениджмънт FSMM222 Банков мениджмънт FSMM330 Стаж FSMM336 Бюджетиране и контрол на разходите MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM765 Проект: Финанси
 • доц. д-р Станислава Георгиева FSMM156 Данъчно счетоводство FSMM159 Счетоводство на нефинансовите предприятия FSMM162 Проект: Счетоводно интерпретиране на данъчни казуси FSMM330 Стаж MBAM012 Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM759 Проект: Счетоводство MBAM787 Проект: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM784 Проект: Световна икономика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров FSMM336 Бюджетиране и контрол на разходите MBAM765 Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM788 Проект: Финансови институции MBAM878 Проект: Банково дело
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян FSMM154 Проект: Системи за интегрирано управление на рисковете FSMM226 Риск мениджмънт MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова FSMM125 Анализ и финансов отчет FSMM133 Проект: Анализ на финансови отчети MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM785 Проект: Четене на финансов отчет
 • д-р Ива Никифорова FSMM160 Счетоводство на финансови институции