Испанистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Испанистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на испански език, както и на историята и културата на Испания и Испаноамерика. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език испански (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, имащи допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за испанския език, литературата, историята и култура на испаноезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по испански език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. OOOK179 Кино и литература
 • проф. Дина Манчева, д.н. BCLB300 Увод в западноевропейската литератра
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Лидия Денкова OOOK005 Естетика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Венета Сиракова BCLB310 Изкуството на превода през вековете BCLB777 Науката за превода BCLB885 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB554 Практика: Преводаческа практика ESPB556 Проект „Терминологична банка - обществено-политическа терминология“ ESPB557 Проект "Автентични текстове" ESPB558 Проект „Техники на писмения превод“ ESPB610 Практически испански език ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB653 Превод на икономически текст ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB669 Практика: Преводаческа практика ESPB674 Проект "Автентични текстове" ESPB710 Практически испански език ESPB712 История на испанската литература ESPB734 Стаж: Преводачески стаж ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB810 Практически испански език ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB838 Превод на художествен текст ESPB885 Стаж: Преводачески стаж ESPB893 Семинар “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност”
 • доц. д-р Галина Куртева BCLB321 Български език за лингвисти (норма и узус) OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB862 Разработване на учебни материали
 • доц. д-р Живко Лефтеров BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • доц. д-р Наталия Христова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова BCLB885 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" ESPB599 Граматична стилистика на съвременния испански език ESPB611 Морфология на испанския език ESPB615 Техники на устния превод ESPB647 Проект „Морфологичен анализ на текст“ ESPB658 Превод на документи на Европейския съюз ESPB668 Проект "Морфологичен анализ на текст" ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB737 Проект "Лексикален анализ на текст - словообразувателни модели, синоними, антоними, фразеологичен корпус" ESPB751 Консекутивен превод
 • гл. ас. д-р Живко Минков BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB908 Проект «Педагогическо портфолио» ESPB017 Стаж: Текуща педагогическа практика ESPB018 Стаж: Стажантска практика ESPB555 Проект „Испания през вековете - история и културни паметници“ ESPB646 Практика: Хоспитиране ESPB711 Лексикология на испанския език ESPB737 Проект "Лексикален анализ на текст - словообразувателни модели, синоними, антоними, фразеологичен корпус" ESPB744 Семинар «Планиране на учебния процес» ESPB745 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» ESPB888 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност»
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB658 Превод на документи на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB663 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Рени Янкова OOOK085 Идеи за знанието
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK005 Естетика
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • гл. ас. Станимир Мичев BCLB885 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" ESPB415 Практическа граматика ESPB510 Практически испански език ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB554 Практика: Преводаческа практика ESPB556 Проект „Терминологична банка - обществено-политическа терминология“ ESPB557 Проект "Автентични текстове" ESPB558 Проект „Техники на писмения превод“ ESPB599 Граматична стилистика на съвременния испански език ESPB610 Практически испански език ESPB615 Техники на устния превод ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB669 Практика: Преводаческа практика ESPB710 Практически испански език ESPB734 Стаж: Преводачески стаж ESPB736 Проект "Автентични текстове" ESPB751 Консекутивен превод ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB810 Практически испански език ESPB811 Синтаксис на испанския език ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB838 Превод на художествен текст ESPB885 Стаж: Преводачески стаж ESPB893 Семинар “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност”
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“
 • ас. Сияна Харизанова BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Валентина Славова ESPB318 Практически испански език ESPB418 Практически испански език ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB673 Проект „Терминологична банка - административно-правна терминология“ ESPB738 Проект "Терминологична банка - икономическа терминология"
 • преп. Вержиния Велкова OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Гергана Стоилова OOLE211 Английски език, A2
 • преп. Ива Митрева OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Любка Славова ESPB512 История и култура на Испания ESPB555 Проект „Испания през вековете - история и културни паметници“ ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB652 Превод на административно-правни документи ESPB653 Превод на икономически текст ESPB672 Проект „Испаноамерика през вековете“ ESPB673 Проект „Терминологична банка - административно-правна терминология“ ESPB712 История на испанската литература ESPB735 Проект "Испанска литературна антология"
 • преп. Мария Ганчева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Ралица Митева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Румяна Петкова ESPB516 Делова кореспонденция
 • преп. Светлана Ташевска BCLB612 Семинар: „Методи за проверка на знанията и уменията“ BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • преп. Свилена Джурковска BCLB908 Проект «Педагогическо портфолио» ESPB017 Стаж: Текуща педагогическа практика ESPB018 Стаж: Стажантска практика ESPB113 Испански език и автентичен текст - І част ESPB117 Практически испански език ESPB213 Испански език и автентичен текст - ІІ част ESPB217 Практически испански език ESPB744 Семинар «Планиране на учебния процес» ESPB745 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» ESPB888 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност»
 • преп. Слава Черпокова OOLE211 Английски език, A2