Антропология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага систематично обучение в областта на социокултурната антропология. Какво е култура? Какви са приликите и разликите между различните култури по света? Как са организирани обществата и как се променя тяхната организация в хода на времето? Какви са отношенията между индивидите и институциите? Каква е ролята на родството, религията, политиката и т.н. в живота на хората? Програмата по антропология дискутира тези и други въпроси на базата на съвременни методи на интерактивно обучение. През първите две години лекционните курсове осигуряват основни познания върху културата и обществото, върху основните изследователски методи и полета в антропологията, както и върху връзката на антропологията с други науки като социология, психология, история, езикознание, визуални изкуства и др.). През третата и четвъртата година от обучението се предлагат специализирани курсове от областта на политическата, икономическата, визуалната, приложната антропология и др. Повечето от курсовете са ориентирани към практиката. Теоретичните знания се комбинират с теренна работа и други форми на практическо обучение извън класната стая. Обучението се води на английски език. Лекторите са утвърдени учени със значим теоретичен принос и изследователски опит в областта на антропологията и други социални науки.

прочети още
Антропология (на английски език)
 • проф. Иван Касабов, д.н. ANEB045 Език и култура
 • проф. Румен Даскалов, д.н. ANEB007 Българското общество между 1878 и 1944 ANEB012 Балканите ANEB036 Модерното време ANEB048 Проект: Работа с архиви, каталози и статистически данни (Project:Work in/ with Archives, Catalogues and Statistical Data) ANEB050 Практика: Количествени и качествени методи в социалните науки (Practice: Qualitative and Quantitative Methods in the Social Sciences) ANEB056 Стаж – І част (Internship – Part 1)
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS208 Миграционна политика
 • проф. д-р Васил Гарнизов ANEB004 Теренна антропология ANEB008 Визуална антропология ANEB017 Икономическа антропология ANEB021 Фотография и антропология ANEB035 Регионални етнографии и теренни изследвания ANEB041 Когнитивна антропология ANEB053 Практика: Терен по антропология на развитието (Practice: Fieldwork in Anthropology of Development) ANEB059 Стаж – ІІ част (Internship – Part 2) POLS141 Политическа антропология: Власт, ритуал и група
 • проф. д-р Елена Андонова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част
 • проф. д-р Красимир Калинов POLS244 Статистически методи в социалните науки
 • проф. д-р Магдалена Елчинова ANEB001 Основни понятия и полета в антропологията ANEB005 Етнични и религиозни общности в България ANEB006 Родство и общество ANEB010 Политики на идентичността: етничност, нация, национализъм ANEB019 Ритуал и общество ANEB027 Антропология на религия ANEB037 Приложна антропология ANEB041 Когнитивна антропология ANEB050 Практика: Количествени и качествени методи в социалните науки (Practice: Qualitative and Quantitative Methods in the Social Sciences) ANEB055 Антропологически семинар (Anthropological seminar) ANEB057 Проект: Интервю в практиката на антрополога (Project: The interview in the anthropological fieldwork) ANEB059 Стаж – ІІ част (Internship – Part 2)
 • доц. д-р Борислав Георгиев ANEB047 Лингвистична антропология
 • доц. д-р Евгения Благоева ANEB002 Свещени места на Балканите ANEB014 Културата на социализма и пост-социализма ANEB018 Консумативна култура ANEB030 Социални практики на свободното време ANEB034 Антропология на града ANEB044 Храната: културни модели ANEB049 Проект: Консумативна култура (Project: Consumer Culture) ANEB058 Семинар: Писане на научен текст (Seminar: Academic Writing)
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLS208 Миграционна политика
 • доц. д-р Ирена Бокова ANEB009 Възраст и поколение ANEB011 Етнографското описание ANEB022 Културно наследство
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част
 • доц. д-р Светла Янева POLS700 Европа и Ислямът
 • доц. д-р Цвете Лазова ANEB015 История и антропология ANEB016 История на антропологията ANEB035 Регионални етнографии и теренни изследвания
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLS501 Междукултурен диалог
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS247 Институциите: Какво правят и защо са ни нужни? POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS144 Европа - места, идеи и хора
 • гл. ас. д-р Невена Димова ANEB003 Антропологията във филми ANEB020 Социални неравенства и толерантност ANEB026 Съвременни дебати в антропологията ANEB038 Изследователски и приложни проекти в антропологията ANEB042 Джендър и феминистки изследвания в антропологията ANEB052 Проект: Речник на антропологичните термини (Project: Anthropological Vocabulary) ANEB054 Практика: Терен по антропология на развитието (Practice: Fieldwork in Anthropology of Development) ANEB056 Стаж – І част (Internship – Part 1) ANEB058 Семинар: Писане на научен текст (Seminar: Academic Writing) PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част
 • гл. ас. д-р Росица Генчева ANEB013 Младежки култури ANEB028 Тялото - символи и практики ANEB029 Антропология и медии ANEB040 ЕС – гражданство, институции, идентичност ANEB051 Проект: Тялото - символи и практики (Project: The Body: Symbols and Practice) ANEB059 Стаж – ІІ част (Internship – Part 2)
 • гл. ас. д-р Росица Гичева ANEB003 Антропологията във филми
 • д-р Борис Гюров POLS138 Основни идеи в социологията
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS246 Групи, Екипи, Организации
 • ..... ..... ANEB046 Биологична антропология