Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развле-чение" ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн INTB116 Графични и цветни техники в интериора – I част INTB210 Графични и цветни техники в интериора – II част INTB302 Визуален език в дизайна - I част INTB402 Визуален език в дизайна - II част INTB706 Стаж във фабрика за мебели INTB808 Стаж във фабрика за мебели INTB810 Проект "Тотален дизайн в интериора"
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. Георги Гиков ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ралица Стефанова INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част INTB115 Орнаментът в дизайна – I част INTB209 Орнаментът в дизайна – II част INTB706 Стаж във фабрика за мебели INTB808 Стаж във фабрика за мебели
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. д-р Янчо Генчев INTB009 Основи на конструирането - І част INTB013 Основи на конструирането - ІІ част
 • доц. Банко Банков ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB971 Практически курс "Дизайн на жилищен интериор" ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" INTB609 Проект "Интериор на търговски обекти" INTB707 Проект "Дизайн на жилищен интериор" INTB808 Стаж във фабрика за мебели
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Биляна Калоянова ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB822 Съоръжения за спорт и рекреация - ІІ част ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB972 Практически курс "Дизайн на градска среда" ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването" INTB301 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - І част INTB401 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - ІІ част INTB706 Стаж във фабрика за мебели INTB708 Проект „Екодизайн" INTB808 Стаж във фабрика за мебели
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част
 • гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова INTB025 Методика на дизайна - I част INTB026 Дизайн работилница - I част INTB027 Методика на дизайна - II част INTB028 Дизайн работилница - II част INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца INTB510 Дизайн за обществена среда за деца INTB513 Практика INTB515 Проект "Дизайн на детската среда" INTB607 Практика INTB608 Проект "Арт шоп"
 • гл. ас. д-р Иво Попов ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама ARTB915 Визуална комуникация за градска среда INTB114 Форма и функция – I част INTB201 Структурна комбинаторика INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB208 Форма и функция – II част INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част INTB513 Практика INTB806 Интериорен дизайн на увеселителни заведения INTB809 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама"
 • гл. ас. д-р Светослав Анев ARTB726 Макетиране INTB030 Дизайн на мебели - I част INTB032 Дизайн на мебели - II част INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст INTB513 Практика INTB607 Практика INTB610 Изобразитени техники за рисуване в дизайна
 • гл. ас. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB817 Продуктдизайн ARTB912 Интериорна графика ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB011 Графично представяне на дизайнерски продукт INTB017 Графично оформление на портфолио INTB514 Проект "Дизайн на градска среда" INTB607 Практика
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB528 Компютърно проектиране на триизмерни пространства ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB891 Компютърно проектиране : триизмерни пространства ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) INTB206 Основи в компютърното проектиране (Sketchup) INTB513 Практика INTB808 Стаж във фабрика за мебели
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB623 Компютърни експерименти INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator INTB706 Стаж във фабрика за мебели
 • преп. Илиана Гълъбова-Гикова ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн"
 • Мария Маринова ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн