Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо об-разование; обучение по основни научни направления в двусеместри-ални курсове - Основи на информатиката, Математика, практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проек-тиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Векторна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специа-лизирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.. През четвъртата година програмата предлага две специализации, кои-то водят до професионална квалификация в областта на 3D моделира-нето и анимацията, програмирането на игри, виртуалната и разширена реалност, както и корпоративния дизайн и компютърната печатна графика.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Елисавета Гаджева CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Марин Маринов CSTB133 Линейна алгебра CSTB207 Аналитична геометрия и системата Mathematica
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSTB200 Организация на компютърни системи
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB320 Креативно интерактивно програмиране с отворен код CSTB502 Компютърна графика CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB841 Виртуална и разширена реалност CSTB847 Бакалавърски семинар – II част
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB719 Корпоративен дизайн
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Георги Найденов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Панчо Томов CSTB012 Проектиране с векторна графика CSTB019 Растерна графика CSTB020 Проект по растерна графика CSTB025 Векторна графика
 • доц. д-р Петко Стоянов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Ралица Мирчева CSTB117 Рисуване
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс CSTB440 Графично документиране с AutoCAD CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB562 Проект: Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB563 Проект: Компютърна периферия CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB729 Цифрови видео формати CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB220 Въведение в структурното програмиране CSTB527 Софтуерни технологии със С# CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB652 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CSTB723 Обработка на звук
 • ас. д-р Йоана Иванова CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • ас. д-р Христина Дякова CSTB762 Проект: компютърен графичен дизайн
 • ас. Мартин Стойчев CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB849 Проект: Компютърна печатна графика
 • д-р Веселин Георгиев CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB705 Компютърна анимация
 • д-р Лилия Павлова CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB722 Графичен дизайн на опаковка CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • преп. Красимир Иванов CSTB624 Класически анимационни техники CSTB642 Анимационни техники
 • Димитър Ваковски CSTB506 Функции и услуги на операционни среди
 • Драгомир Йорданов CSTB829 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate CSTB741 Геометрично моделиране с Maya CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB843 Интерактивна тримерна визуализация при генератори за компютърни игри CSTB844 Интерактивни устройства във вирту-ална реалност CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB847 Бакалавърски семинар – II част
 • Йоана Панкова CSTB030 Визуален анализ CSTB130 Драматургия на екранните форми CSTB134 Екранен език
 • Мария Петева CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мария Стойнова-Митева CSTB116 Рисуване