Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до съответната професионална квалификация

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. ESCB754D Апаратурни геофизични изследвания ESEB015D Дистанционни методи за изследване на Земята
 • проф. Рангел Гюров, д.н. ADMB819D Политики за защита на околната среда ESCB537D Семинар: Eкологични проблеми от сектор Транспорт ESCB606D Инженерна екология ESCB778D Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот ESCB885D Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESEB003D Топография и GPS ESEB010D Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB033D Селищна екология
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEMB041D Радиационна екология EEMB065D Атмосфера и климат ESEB029D Статистика и екологично прогнозиране
 • проф. д-р Бойко Рангелов EAEB015D Геофизика и сеизмология
 • проф. д-р Георги Франгов ESCB532D Защитни съоражения срещу геоложки опасности
 • проф. д-р Даниела Пиларска EEMB042D Генномодифицирани организми ESCB536D Семинар: Генномодифицирани организми – за и против ESEB013D Въведение в зоологията
 • проф. д-р Марин Маринов GENB001D Математика
 • проф. д-р Никола Колев ESCB527D Методи за оценка на екологичното състояние на околната среда
 • доц. д-р Биляна Костова EEMB039D Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение ESCB521D Седиментология и седиментни полезни изкопаеми ESCB529D Хидрология и хидрогеология ESCB640D Практика: Обща геология ESCB775D Стаж по екология ESCB884D Стаж по опазване на околната среда ESCB885D Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESCB888D Семинар: Екологични проблеми в енергетиката ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB017D Обща геология ESEB039D Минералогия и петрология
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005D Екологичен мониторинг ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси ESEB035D Рекултивация и възстановяване на нарушени терени
 • доц. д-р Венцислав Стоянов ESCB524D Устойчиво управление в строителството ESCB533D Екологични и рециклирани строителни материали
 • доц. д-р Вилма Стоянова EAEB040D Подвижност на химичните елементи EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми ESCB530D Екологичен контрол ESCB535D Практика: Лабораторни упражнения по неорганична и органична химия ESCB641D Проект: Екологична химия ESCB775D Стаж по екология ESCB776D Семинар: Съвременни тенденции в биоземеделието ESCB884D Стаж по опазване на околната среда ESCB887D Семинар: Съвременни методи за екологичен контрол ESCB888D Семинар: Екологични проблеми в енергетиката ESEB023D Екология и опазване на околната среда ESEB500D Екологична химия GENB056D Неорганична и органична химия
 • доц. д-р Галина Сачанска GENB007D Биология
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001D Математика
 • доц. д-р Георги Николаев Желев ESEB006D Геоинформационни системи в екологията
 • доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова ESEB011D Въведение в ботаниката
 • доц. д-р Надя Маринова ESCB602D Управление на проекти ESCB603D Икономика и управление на околната среда ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB018D Проект "Разработване на екологичен проект"
 • доц. д-р Николай Петров ESEB048D Екологични средства за контрол на болести по растенията
 • доц. д-р Ралица Берберова EEMB003D Екологична информация и органи на управление EEMB040D Околна среда и туризъм EEMB066D Третиране и управление на отпадъци ESCB506D Екологични катастрофи ESCB640D Практика: Обща геология ESCB741D Защитени територии ESCB775D Стаж по екология ESCB884D Стаж по опазване на околната среда ESCB886D Семинар: Опазване на природните туристически ресурси ESEB014D Семинар "Екологични катастрофи и превенция"
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева ESCB526D Устойчиво управление на горите ESCB642D Семинар: Актуални проблеми в управлението на горите
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB531D Околна среда и археология ESCB777D Семинар: Околна среда и археология
 • гл. ас. д-р Румен Петров ESCB528D Околна среда и здраве
 • д-р Николай Николов ESCB824D Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите
 • д-р Славейко Серафимов ESCB721D Екологично законодателство и норми
 • д-р Стоян Мишев GENB053D Физика и астрономия
 • Георги Стефанов   ESCB523D Политики по изменение на климата
 • Мария Гюлеметова ESEB046D Устойчиво развитие и околна среда