Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Управление на туризма - ДО
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB503D Икономика на туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB021D Семинар: Туристическа политика BATB109D Семинар: Въведение в туризма BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част BATB511D Разработване на писмен материал I BATB610D Туроператорска и турагентска дейност - II част BATB611D Разработване на писмен материал II BATB713D Разработване на писмен материал III BATB759D Проект: Туроператорска и агентска дейност в туризма BUTB006D Въведение в туризма BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма
  • доц. д-р Милена Караилиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB511D Разработване на писмен материал I BATB603D Управление на туризма BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB609D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB611D Разработване на писмен материал II BATB713D Разработване на писмен материал III BUTB204D Туристически ресурси
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB603D Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB020D Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB511D Разработване на писмен материал I BATB604D Хотелиерство и расторантьорство - II част BATB611D Разработване на писмен материал II BATB713D Разработване на писмен материал III BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма
  • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB511D Разработване на писмен материал I BATB611D Разработване на писмен материал II
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB511D Разработване на писмен материал I BATB611D Разработване на писмен материал II BATB713D Разработване на писмен материал III