Исторически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма „Исторически изследвания” на НБУ се стреми да отговори на необходимостта от подготовка на високо специализирани специалисти, които да познават и интерпретират професионално миналото и генезиса на проблемитe, с които се сблъскват България, Европа и света в настоящето. Целта е да бъдат подготвени млади учени, които да работят в областта на българската история от Средновековието до наши дни, балканистиката, османистиката, новата и най-нова история. Повишеният интерес в историографията, медиите и обществото към Източна Европа и Балканите, като част от европейското пространство, изисква задълбочено изучаване, познаване и представяне на историческото наследство на региона като важна част от културното многообразие на европейското минало.

прочети още
Исторически изследвания

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: История и археология
Научна специалност: Исторически изследвания

Компетенции на завършилите програмата:

- могат да извършват задълбочен критичен анализ на академични и управленски текстове;

- сравнителен анализ на синхронни и диахронни процеси и събития

- умения за академична реализация в областта на хуманитарните и социалните науки

- знания и умения да заемат ръководни длъжности в публична и бизнес администрация, както и в неправителствени организации

Департамент, предложил програмата:

История