История на държавата и правото

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма „История на държавата и правото“ има теоретично-изследователска и преподавателска насоченост в областта на история на държавата и правото на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми и понятия от теорията, методологията и практиката в областта на този правен отрасъл, съобразена с постиженията и предизвикателствата пред съвременните правно-исторически изследвания в тази област. Специален акцент в програмата е запознаването на докторантите с широк спектър от направления, съвременни методи и техники за изучаване областта на история на държавата и правото, както и с научни инструменти за интердисциплинарно изследване на актуалните проблеми.

прочети още
История на държавата и правото

Компетенции на завършилите програмата:

Успешно завършилите програмата ще познават съвременните тенденции в изследването на държавата и правото в контекста на българската и европейска история и политика, новите насоки на нейното научно развитие, и ще имат задълбочени професионални знания в конкретната област на дисертационния си труд. Докторантите ще натрупат достатъчно познания и опит за успешно събиране и обобщаване на научна информация, както и за ясно дефиниране на съществуващи проблеми, ще познават най-новите изследвания и ще участват в съвременните дебати в областта на историята на държавата и правото; ще получат задълбочени професионални знания и методологическа подготовка, която ще осигури успех на техните научни изследвания и успешна защита на дисертационния труд.

Цели се и реализиране на следните задачи за обучението на всеки докторант:

- да разшири и задълбочи знанията си по история на държавата и правото, като опознае достиженията на науката както в рамките на българските научни и изследователски организации, така и в чужди такива;

- да усвои методите на научно изследване, които са приложими в История на държавата и правото, като едновременно с това проведе самостоятелно научно изследване на историческите извори и критично осмисли съществуващите научни тези и практически подходи;

- да подготви дисертационен труд, който съдържа научни резултати и приноси в проучването на различни теми от историята на държавата и правото.

Необходимостта от критическо осмисляне на историческите извори и научни изследвания на законодателството през различните исторически периоди, са друга цел при обучение на докторанти в ДП „История на държавата и правото“.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешна защита на дисертационен труд.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите получават възможност за реализация както на самостоятелни изследвания, така и за участие в групови проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за изследване на историята на държавата и правото и обширна правна култура, приложима в различни области на правото. Подготвянето на преподавателски кадри има многостранен ефект - от една страна отговаря на нуждите на академичната общност от нови преподаватели, от друга страна отговаря на общественото търсене на квалифицирани юристи.

Департамент, предложил програмата:

Право