Социално предприемачество

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по социално предприемачество отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Тя е съобразена с тенденцията на нарастваща комплексност на социалните отношения и по тази причина е многоизмерна в дисциплинарен смисъл. Програмата е с продължителност от 2 семестъра. Обучението обхваща лекционни курсове по теми като нови форми на солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, европейски програми, социална икономика, социален капитал, статус и функции на социалното предприемачество, социални иновации и др. Палитрата от аудиторни курсове включва още проблемни кръгове като социално предприемачество, социално изключване и бедност, култура на предприемачеството, социология на проституцията и наркоманията, социална реализация на българските роми, публични политики и оценяващи изследвания и др. Предвиждат се релевантни на тематичната област на социалното предприемачество извънаудиторни учебни форми: стажове, практики, проекти и семинари.

прочети още
Социално предприемачество

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социология
Квалификация: магистър по социално предприемачество

Практики:

Характерът и насочеността на научната област предполагат тесни, регулярни контакти и устойчиво сътрудничество със социални предприятия в България, с водещи неправителствени организации, с корпорации и правителствени органи. На базата на трайното сътрудничество на департамента с такъв тип организации са създадени оптимални условия за провеждане на студентски стажове и практики. В международен план също са установени и поддържани връзки с програми по социално предприемачество на университети в страни от Европейския съюз и с различни институции, насърчаващи и подкрепящи социалното предприемачество.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети във Франция, Германия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили знания и умения за: а) създаване и управление на социално предприятие, организация с идеална цел (неправителствена организация); б) участие като експерти в съществуващи социални предприятия и/или неправителствени организации в България и в Европейския съюз; в) специализирана консултантска дейност към парламента, за депутати в българския и европейския парламент, към правителствени органи, пряко ангажирани със социални политики, към общини, областни управи и др.; г) участие и ръководство на проекти, чийто аналитичен предмет са социални проблеми, екологически проблеми и др.; д) експертна и консултантска дейност към местни, регионални, национални и европейски програми по въпроси на безработицата, бедността, хората в неравностойно положение, хората с увреждания, неграмотността, ресоциализацията на бивши затворници, зависими от наркотици, деца без родители, хора от третата възраст, интегриране на ромите, рискови групи и т.н. Завършилите програмата също така ще имат компетенции в редица релевантни приложни области: изготвяне и представяне на проекти, счетоводство, връзки с обществеността и медиите и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити и успешно взет практически изпит.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

- социални предприемачи;

- експерти в областта на трудовата заетост на уязвими социални групи;

- консултанти по социални проекти и проекти за развитие на човешките ресурси към държавни институции и бизнес организации.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология