Финансово-счетоводен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението се организира в специализирани курсове в областта на мениджмънта, финансите и счетоводството: Финансов мениджмънт, Трудово и осигурително право, Данъчно планиране и данъчен контрол, Анализ на финансови отчети, Банков мениджмънт, Риск мениджмънт, Осигуряване и осигурителен контрол, Инвестиции в ценни книжа, Управление на международните финанси, Данъчно счетоводство, Счетоводство на финансови институции, Счетоводство на нефинансовите предприятия, Бюджетиране и контрол на разходите, Одитиране на финансови отчети и в извън аудиторни учебни форми: проекти и семинари.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Финансово-счетоводен мениджмънт” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на финансовия и счетоводния мениджмънт.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на финансите, счетоводството и контрола.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Икономика
Квалификация: Магистър по финансово-счетоводен мениджмънт

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на финансите и счетоводството;

- умения за прилагане на съвременните добри практики в областта на финансово-счетоводния мениджмънт;

- знания за нормативните изисквания към дейността на предприятията по отношение на финансовия им мениджмънт и счетоводството;

- умения за използване на похватите и техниките, приложими в сферата на специализираните информационни технологии, пенсионно и здравно осигуряване, данъчното облагане, съдебните експертизи и сигурността на данните;

- умения за организиране, осъществяване и контролиране на текущото счетоводно отчитане и изготвянето на финансови отчети в различен тип предприятия - предприятия с производствена и търговска дейност, банки и финансови институции, бюджетни предприятия, застрахователни и осигурителни предприятия и др.;

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да се реализират на различни нива в управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в инвестиционни фондове, в бюджетни предприятия, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централните и местните институции от системата на Министерството на финансите и др. Те могат да работят като главни и заместник главни счетоводители, главни касиери, външни и вътрешни одитори, старши банкови служители, финансови мениджъри, риск-мениджъри, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в сферата на управлението и оценката на риска, счетоводството, данъчното облагане, инвестирането, кредитирането и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика