Испанистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Испанистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на испански език, както и на историята и културата на Испания и Испаноамерика. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език испански (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, имащи допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за испанския език, литературата, историята и култура на испаноезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по испански език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Учител
Специалност: Испанистика (с втори чужд език английски)
Квалификация: филолог, учител по испански език

Специализация: Преводач
Специалност: Испанистика (с втори чужд език английски)
Квалификация: филолог, преводач с испански език

Практики:

Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Италия, Испания, Франция, Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на испаноезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на испански език;

- Притежават умения да извършват писмен и устен превод от и на испански език; да преподават испански език във всички степени на българското училище.

- Притежават умения за разбиране при слушане, разбиране при четене, писмено и устно изложение на английски език на ниво В2 според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Специализация "Превод"

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с държавни изпити след покриване на изисквания брой кредити.

Държавни изпити: общ брой кредити – 10 кр.

- Писмен държавен изпит по испански език – 3 кр. (за двете специализации)

- Устен държавен изпит по испански език – 3 кр. (за двете специализации)

- За специализация „Превод“: държавен изпит по писмен превод (испански език) – 2 кр.; държавен изпит по устен превод (испански език) – 2 кр.

- За специализация „Учител по испански език“: държавен практико-приложен изпит по преподаване на испански език – 4 кр.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като преводачи, като преподаватели по испански език, литература, история и култура на Испания и Испаноамерика във всички степени на българското училище, в школи по чужди езици, в държавната администрация, в международни организации и институции, в български и чуждестранни фирми, в туристически агенции, в сферата на екскурзоводството и хотелиерството, да се реализират в областта на издателската и книгоразпространителската дейност, в печатни и електронни медии, да извършват редакторска и коректорска дейност и др.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури