Антропология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага систематично обучение в областта на социокултурната антропология. Какво е култура? Какви са приликите и разликите между различните култури по света? Как са организирани обществата и как се променя тяхната организация в хода на времето? Какви са отношенията между индивидите и институциите? Каква е ролята на родството, религията, политиката и т.н. в живота на хората? Програмата по антропология дискутира тези и други въпроси на базата на съвременни методи на интерактивно обучение. През първите две години лекционните курсове осигуряват основни познания върху културата и обществото, върху основните изследователски методи и полета в антропологията, както и върху връзката на антропологията с други науки като социология, психология, история, езикознание, визуални изкуства и др.). През третата и четвъртата година от обучението се предлагат специализирани курсове от областта на политическата, икономическата, визуалната, приложната антропология и др. Повечето от курсовете са ориентирани към практиката. Теоретичните знания се комбинират с теренна работа и други форми на практическо обучение извън класната стая. Обучението се води на английски език. Лекторите са утвърдени учени със значим теоретичен принос и изследователски опит в областта на антропологията и други социални науки.

прочети още
Антропология (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антропология на английски език
Квалификация: антрополог

Практики:

Practical training includes short- and long-term fieldwork, participation in ongoing research projects, participation in cross-disciplinary summer schools, internship.

Международна мобилност:

The program provides opportunities for international student mobility in universities in France, Greece, Switzerland, Turkey, the Czech Republic and Romania.

Компетенции на завършилите програмата:

At the end of the education process the students will acquire

• Knowledge of major concepts, theories and methods in anthropology and the social sciences; basic knowledge of social structures and comparative perspective of cultures and societies; anthropological skills and competences that can be applied in practice

• The skills to conduct fieldwork, to organize and manage research and applied projects, applying anthropological knowledge in various spheres such as culture, local and central administration, industry, advertising, tourism, education, science.

Дипломиране:

Graduation from the program takes place on the basis of a public defense of a Bachelor thesis or a State exam, following the accumulation of the required number of credits. The terms and conditions for the graduation procedures are according with the Standard for the graduation of the Bachelor and Master degrees at NBU.

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates of the program have followed careers in local and central administrations, NGOs, media, museums, corporations, marketing and IT companies, schools and universities.

Департамент, предложил програмата:

Антропология