Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language)

Short presentation of the programme:

The training in the programme during the first two years covers general education courses and training in key areas such as: Introduction to language structure, EU Languages, Presentations and negotiations, Professional correspondence, as well as practical courses such as Text Analysis and Comprehension, Written and Oral Communication, Listening and Speaking, Practical language courses, etc. In the third and fourth year the training covers specialised and training courses.

прочети още
Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language)

Major and professional qualification:

Major: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Qualification: филолог, преводач с английски и [съответен чужд] език

Practical training courses:

Практическото обучение включва практики и стажове - създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове и работа с него, стажове в административни институции и преводачески агенции.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети във Великобритания, Франция, Русия, Испания и др.

Graduate Student Competencies:

Студентите получават знания като специалисти по два чужди езика, запознати са със строежа на изучаваните езици, с езиковата карта на Европа, езиковите и терминологичните ресурси на ЕС, европейските институции, правото, икономиката, управлението, икономическата география и културата на ЕС, и умения за прилагането им (превод, редактиране, рефериране, анализ и синтез на документи) в няколко предметни области: европейска икономика и администрация, право, човешки ресурси и др.

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на писмен държавен изпит (първи и втори ЧЕ) и устен държавен изпит или защита на бакалавърска теза.

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: специалисти в европейски структури - преводачи, референти, консултанти в междукултурните отношения и др.

Department :

Research Center for Computational and Applied Linguistics