Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като – Въведение в икономикса, Въведение в туристическия икономикс, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Културен туризъм
Специалност: Управление на туризма
Квалификация: мениджър по културен туризъм

Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
Специалност: Управление на туризма
Квалификация: мениджър в туризма

Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Специалност: Управление на туризма
Квалификация: мениджър в хотелиерството и ресторантьорството

Практики:

Практическото обучение включва стажове в хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми, музеи и галерии.

Международна мобилност:

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Русия, Португалия, Турция, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

1. Общи за програмата:

• Притежават знания за икономическите принципи и закони, характеристиките и закономерностите за развитие на туристическата индустрия;

• -Придобиват умения за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството, посредническата дейност, както и културните институти.

2. По специализации:

- Управление на туроператорската и турагентска дейност

Завършилите тази специализация ще имат допълнителни знания и умения по отношение на:

• управлението на цялостния процес по планиране и организиране на туристически пътувания с обща цена, съобразени със световните тенденции и изисквания на туристическия пазар;

• управлението на спомагателните дейности, извършвани от туристически агенции;

• управлението на взаимодействията между всички участници при търсенето и предлагането на туристически продукти, съгласно посредническата им функция, както и на вътрешнофирмените взаимоотношения съгласно принципите на съвременното организационно поведение и комуникации (или съгласно принципите на съвременното делово общуване).

- Управление на хотелиерството и ресторантьорството

Завършилите тази специализация ще имат допълнителни знания и умения по отношение на:

• въвеждането на световните добри практики и модели за управление на съвременния хотелиерски и ресторантьорски бизнес;

• управлението на цялостния процес по предлагането на конкурентноспособен хотелиерски и ресторантьорски продукт;

• ефективното управление на комуникационните канали, съобразно изискванията на съвременния глобален свят.

- Културен туризъм

Завършилите тази специализация:

• получават знания за културния туризъм, за неговата специфика и развитие, за древни и съвременни култури, за културни наследства и тяхната интерпретация и експониране;

• придобиват умения за разкриване на културни ресурси и културни наследства, за създаване и управление на културни събития.

Дипломиране:

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалисти в управлението на туристически фирми, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции; специалисти в областа на културния туризъм - служители в художествени галерии, музеи и др.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление