Управление на здравеопазването ДО

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Управление на здравеопазването" - ДО предлага интердисциплинарна подготовка в областта на нормативната, документална и икономическа дейности в медицината, управление на човешките ресурси в сферата на здравеопазването, както правното регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България.

Програмата подготвя интердисциплинарни професионалисти със знания и компетенции в областта на управлението на съвременните здравни системи, базирайки се на фундаментални области от науката като: икономика и управление на здравеопазването, организационна психология, управление на риска в здравеопазването, финансов анализ, публична администрация, икономика на публичния сектор, лечебен процес и болничен мениджмънт (управление на здравноосигурителната система), лекарствена политика и ценообразуване на медицинските услуги, администрация и организация на труда на парамедиците, добри управленски и лидерски практики в медицината, правно регулиране в здравеопазването, както и управление на информационните потоци в здравния сектор посредством специализирани софтуерни решения.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на здравеопазването
Квалификация: Мениджър в здравеопазването

Практики:

Програмата включва практики в параклинични и административни звена на ВМА; в поделенията на софийските съдилища - за съдебни дела в областта на медицинското право; специализирани фирми за дистрибуция на медицински и немедицински изделия, както и с договорни партньори като МБАЛ Своге, НТМБ Цар Борис III, Италиански медицински център (CMI).

Международна мобилност:

Студентска мобилност в ЕС по програма Еразъм.

Компетенции на завършилите програмата:

• Завършилите програмата получават задълбочени познания за структурирането, културата и организационната промяна на здравната организация и са запознати с типологията, практическите подходи и методите на здравната политика;

• Владеят основните постановки за лидерството, екипната работа и тоталния мениджмънт на качеството в здравния сектор;

• Притежават умения за мотивация и управление на екип от медицински и здравни специалисти, изпълняващи задачи на регионално и национално ниво;

• Могат да интегрират и координират материалните, финансовите и човешките ресурси, с оглед изпълнението на поставените цели.

• Завършилите програмата получават умения за самостоятелна аналитична, контролираща, мониторинг и консултантска дейност в т.ч. анализ документооборота на здравни организации, работа с информационни системи и документация по проекти в областта на здравеопазването, компетентност при разрешаване на конфликтни медикоправни и етични казуси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става чрез полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като управители и да изпълняват ръководни длъжности в структурите на здравеопазването - частни и държавни, управители на многопрофилни болници за активно лечение, управители на диагностично консултативни центрове, специалисти, експерти и консултанти в НЗОК, НОИ, агенциите към Министерство на труда и социалната политика, консултантски фирми в сферата на здравеопазването и неправителствени здравни организации.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление

Здравеопазване и социална работа