Маркетинг мениджмънт ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по управление на маркетинга, стратегически маркетинг, комуникационен мениджмънт, стратегическо управление на марките, цени и ценообразуване, маркетингови сравнителни анализи, иновационен маркетинг, маркетингови проучвания, конкуренция и конкурентоспособност, управление на корпоративната репутация, бранд мениджмънт и бранд стратегии, дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг мениджмънт
Квалификация: магистър по маркетинг

Практики:

Програмата включва провеждането на практики и стажове в държавни институции, както и в компании от финансовия и нефинансовия сектор.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" в университети в Италия, Германия, Словения,Турция, Финландия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- познават условията на модерния маркетинг мениджмънт, стандарти, стратегии и практика в маркетинга;

- познават динамиката на международната маркетингова среда, потребителските очаквания и потребности;

- могат да създават стратегически маркетингови стратегии, бранд стратегии, както и да управляват цялостния процес.

- могат да анализират последиците от маркетинговата политика в организациите в условията на глобална търговия, както за отделна компании, така и на макроикономическо ниво.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор, да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на външнотърговски сделки, както и да вземат управленски решения, отчитайки възможностите и рисковете на международните пазари. Те могат да работят в тези области както в държавната администрация, така и в частни компании и в неправителствения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Икономика