Международен алтернативен туризъм ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по организация и управление на международния алтернативен туризъм, туроператорска, агенстка и транспортна дейност, екскурзоводство и туристическа анимация, екотуризъм, геоложки туризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, екстремен туризъм и др. Тренинговите курсове включват семинари, разработване на проекти, практики и теренни проучвания на туристически обекти и дестинации за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9. Туризъм - те записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от тренингови курсове.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Алтернативен туризъм
Специалност: Международен туризъм
Квалификация: магистър по международен туризъм

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания:

- основните положения в регулирането на туризма и туристическата дейност в Р България;

- защитените територии на България, категориите защитени територии, плановете за управление на защитените територии, режимите за опазването им и правилата за тяхното посещение;

- за организация и управление на алтернативния туризъм;

- видове екскурзоводска дейност и основните принципи, методи и видове туристическа анимация.

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения:

- използване на разнообразието на форми за алтернативен туризъм с цел организиране, управление и разширяване на възможности на туристическия бизнес;

- възлагане и приемане на туроператорски дейности;

- извършване на консултантски дейности в областта на туризма при прехода от масов към алтернативен туризъм;

- изготвяне и презентиране на туристически маршрути и програми;

- прилагане на рекламни подходи за реализация на туристическите продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в Министерство на туризма, туристически агенции, частен бизнес, неправителствени организации, реализация в чужбина и др.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки