Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Eкология и опазване на околната среда
Квалификация: бакалавър-еколог

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове на терен, в лабораториите към департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по Еразъм.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и др.; умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са експерти по опазване на околната среда в държавни и общински администрации и структури, мениджъри и консултанти в екологични отдели и организации, изследователи в научни институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки