Славянски езици (руски език)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на лингвистичните изследвания на руски език и дава умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване, формулиране и решаване на научен проблем. Акцентът е върху приложността и интердисциплинарността, което дава възможност за разработването на широк спектър от докторски дисертации. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Славянски езици (руски език)

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език, различен от специалността му. Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.