Обща психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на психологията и сродни науки.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове на НБУ, национални и международни научни конференции, симпозиуми, семинари, специализации и др., организирани от департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ, Изследователския център па когнитивна наука и други институции, осъществяващи учебен процес и научноизследователска и практическа дейност в областта на психологията.

прочети още
Обща психология

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.