Cognitive science

Short presentation of the programme:

Cognitive science

Admission:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в една от следните области: психология, информатика, невронауки, лингвистика, природни или технически науки. Изисква се добро писмено и устно владеене на английски език. Нивото на владеене на чуждия език се удостоверява чрез представяне на документ. По изключение се допуска кандидатите да изучават интензивно език паралелно с обучението си.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.