Езикова и речева патология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по терапия на деца, юноши и възрастни с комуникативни нарушения при развитийни и придобити езикови, говорни проблеми, генерализирани разстройства на развитието, рехабилитация на когнитивни нарушения и дегеративни невробилогични заболявания.

Обучението в програмата е ориентирано към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на подпомагащи технологии в диагностиката и терапията на развитийните и придобити когнитивни разстройства.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска програма в областта на езиковата и говорна патология.

прочети още
Езикова и речева патология

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции или са с ОКС "бакалавър" от друго професионално направление, записват курсове от подготвителен модул.