Банков мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена и се провежда съвместно с Международния банков институт, така че да приближи обучението до непосредствените потребности на съвременната банкова и финансова практика. Обучението в програмата преминава през курсове по банков мениджмънт и маркетинг на финансовите услуги, бизнес комуникации и преговори, финансов и кредитен анализ, управление на промените и държавния дълг, капиталови пазари и фондови борси. Извънаудиторните учебни форми включват стажове и практики във финансови институции.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Банков мениджмънт

Прием:

успешно придобита бакалавърска степен по "Финанси", "Икономикс", "Стопанско управление", "Международни икономически отношения", "Банково дело" и други икономически специалности; магистър по "Право"; компютърна грамотност и чуждоезикова подготовка и др.

Кандидатите се явявят на интервю, на което представят мотивационно есе или полагат входящ тест удостоверяващ нивото им на подготовка.

Студентите с бакалавърска или магистърска степен в специалност, различна от икономическите е необходимо да имат базисни познания по: икономикс, финансова статистика, банково дело, информатика и счетоводство, като за тази цел трябва да преминат през подготвителен блок в рамките на един семестър.

Преминалите подготовка и успешно издържали изпити по програма "Банки и финанси" на МБИ могат да акредитират съответните курсове от тази програма.