Финансово-счетоводен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на финансово-счетоводния мениджмънт. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението се организира в специализирани курсове в областта на мениджмънта, финансите и счетоводството: Финансов мениджмънт, Трудово и осигурително право, Данъчно планиране и данъчен контрол, Анализ на финансови отчети, Банков мениджмънт, Риск мениджмънт, Осигуряване и осигурителен контрол, Инвестиции в ценни книжа, Управление на международните финанси, Данъчно счетоводство, Счетоводство на финансови институции, Счетоводство на нефинансовите предприятия, Бюджетиране и контрол на разходите, Одитиране на финансови отчети и в извън аудиторни учебни форми: проекти и семинари.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Финансово-счетоводен мениджмънт” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на финансовия и счетоводния мениджмънт.

МП "Финансово-счетоводен мениджмънт" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на финансите, счетоводството и контрола.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт