Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове (GENB) – Икономика и управление на предприятието, Микроикономика, Макроикономика, Държавно и публично управление, и практически курсове като – Основи на правото, Международна икономика, Стопанска история, Бизнес комуникации, Въведение в маркетинга, Търговско право и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата като Продуктова и дистрибуционна политика, Онлайн маркетинг, „Business-to-business marketing“, Маркетингови изследвания, Брандинг, Потребителско поведение, Управление на продажбите и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Маркетинг

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.