ARCM060 Управление на инвестиционни проекти от името на инвеститора

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Значението на ефективния строителен мениджмънт нарастна изключително много в последните 20 години. Това е свързано с увеличаване на финансовата отговорност на инвеститорите и преди всичко с необходимостта от повишаване на рентабилността на недвижимите имоти. Факторите „цена” на заплануваното строителство и „времето” за неговото изпълнение от една страна и големият брой участници в инвестиционния процес в демократичните общества от руга страна, създават конфликтни ситуации, които често водят до дълготрайни и скъпи съдебни процеси. Управлението на инвестиционния процес има за цел да гарантира срочното завършване на обекта в предварително определените и договорирани финансови рамки и да избегне конфликтите. За държавните и общински инвеститори, които носят бюджетна отговорност и са задължени да провеждат прозрачен инвестиционен процес, това значение е още по-голямо. Курсът предлага подробна и задълбочена информация за провеждане на управлението на строителни мероприятия, съобразно българското и европейското законодателство.

Инвеститорите в днешно време, както частните така и обществените, много рядко разполагат със собствен персонал, който има квалификацията да поеме управлението и да реализира успешно една голяма инвестиция. Над стойностните прагове на ЕС обществените институции са задължени да възлагат тази услуга на свободно практикуващи специалисти.

Тази сфера е естествено професионално поле за архитекти и строителни инженери от всички специалности, както и икономист и юристи. Познаването на строително, архитектурно и договорно право е основна предпоставка за успешното реализиране на тези професии във всичките фази на инвестиционния процес. Многобройни модерни инвеститори очакват от проектантите и експертите не само един пълен и хубав проект за желания от тях обект, а и активно високо професионално съдействие във всички фази на инвестиционния процес, вкл.при финансовите компоненти и гаранционните периоди след влизането на сградата в експлоатация

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Петър Чавов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как протича целия инвестиционен процес

• Владеят конкретно много от неговите области

• Способни са да преценят труда на другите специалности и качеството на техния принос

• .................................;

2) могат:

Всички бъдещи инженери и архитекти, които придобият такава квалификация, могат успешно да се конкурират на европейския пазар.

• ..................................................


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

Познаване фазите на инвестиционния процес и съдържанието на проектантската услуга по ЗУТ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ще се предаде на студентите в пъвия лекционен час