BCLB885 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ"

Анотация:

Курсът е професионална симулация по устен превод и предлага на студентите възможност да проверят уменията си за справяне с преводаческите задачи, стреса и начина на подготовка. Включва консекутивен и билатерален превод, както и превод от лист.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-трудностите, които трябва да преодолеят при консекутивен и билатерален превод, както и при превод от лист и начините за справяне с тях;

- как да се подготвят за изпълнение на поръчки за устен превод;

2) могат:

- Да определят степента на сложност на преводаческата задача;

- да определят стратегиите на превод;

- да намират и използват електронни ресурси и бази данни при подготовката си;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По консекутивен и двупосочен превод, както и превод от лист.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Актуални материали от значими международни събития – срещи на върха, конференции, дискусии;

www.bundeskanzlerin.de

www.president.bg

www.bundesregierung.de

www.government.bg

www.eu.org

www.spiegel.de

www.ard.de

www.bnt.bg

и др.

Средства за оценяване:

Устен изпит при разиграване на професионална симулация по превод.