ESPB838 Превод на художествен текст

Анотация:

• Курсът цели студентите да усвоят и прилагат успешно техниките на подготовка на художествения текст за превод и редактиране на преводния текст. По време на курса студентите се упражняват в превод на художествен текст.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• преводачески трансформации при превод на художествен текст.

2) могат:

• да превеждат и редактират художествен текст.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да владеят много добре испански език (минимум В1/В2 според Европейската езикова рамка).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Откъси от съвременни и класически художествени произведения.

2. Правописен речник на съвременния български език, София, 1983.

3. Diccionarios on-line: RAE, CLAVE.

Средства за оценяване:

Текущият контрол се формира въз основа на изработените в час или самостоятелно преводи, на два писмени теста, а семестриалният изпит е писмен.