ESPB812 История на испаноамериканската литература

Анотация:

Курсът е от 30 академични часа. Чете се на испански език. Курсът предполага следните форми на аудиторна и извънаудиторна работа:

- лекции по История на испаноамериканската литература;

- семинарни занятия – анализ на литературни произведения;

- самостоятелна работа на студентите: подготовка на отделни семинарни занятия; изготвяне на курсова работа - есе по някой от изучаваните автори или произведения от препоръчителния списък;

- контролни работи под формата на тест, отговор на зададени въпроси или коментар на текст.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

- да запознае студентите с основните етапи от развитието на испаноамериканската литература от нейното зараждане до наши дни;

- да направи връзка между историческото развитие на континента и развитието на литературата;

- да обоснове общността на испаноамериканската литература като сбор от проявата на националното своеобразие и на общите черти в испаноговорящата общност на латиноамериканския континент;

- да очертае мястото на испаноамериканската литература в световния литературен контекст;

- да развие у студентите умение да четат и анализират литературен текст.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- студентите да са усвоили умението да четат, разбират и тълкуват испаноамериканската литература в специфичния й контекст;

- студентите да познават основните моменти в историята на испаноамериканската литература и да са прочели главните произведения на най-изтъкнатите й представители.


Предварителни изисквания:
Да са минати курсът по испанска и по испаноамериканска цивилизация и курсът по история на испанската литература.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Автентични художествени текстове от испаноамериканската литература

Средства за оценяване:

Оценката се формира от:

1) Участието на студента в работата по време на занятията.

2) Курсовата работа - есе.

3) Три контролни работи по време на семестъра. Датите на две от тях се обявяват предварително, третата е необявена.

4) Изпита.

В края на последното занятие преподавателят съобщава текущите оценки. Текущата оценка представлява 30% от окончателната оценка.