APLB751 Политическа антропология

Анотация:

Политическата антропология, назовавана още и антропология на политичесдките организации или антропология на политиката, изучава властта и политиката в собствения й цялостен културен и социален контекст. Така водещи в курса стават отношенията социално и политическо, културно и политическо, представи и власт, икономика и политика, символни системи и отношения на власт и т.н. Проследяват се в сравнителен план различните известни в антропологията системи за организация на властта и типове лидерство. Във втората част на курса акцента се поставя върху въпросите на етничността, конструирането на етническа идентичност, политиките на етничността, нацията и национализмите.

Цели:

• Да въведе студентите в един цивилизационен и институционален свят, за който им липсва непосредствен социален опит: устройството на властта и политиката в различни цивилизации и култури.

• Да изгради у студентите и експертна компетентност по разбирането на българската политическа действителност, българската политическа култура и властта във всекидневието на българите на основата на сравнението с чуждия властови и политически опит .

• Да създаде основа за бъдеща експертна специализация за провеждане на теренни емпирични изследвания в областта на властта и политическото.

• Да изгради практически умения за разпознаване и изследване на социалното лидерство и политическото лидерство

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р
проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните подходи, понятия

• Ключови автори с техните изследвания

• Ключови проблеми

2) могат:

• Да се ориентират в огромната литература с регионални антропологически, етнологически и етнографски изследвания

• Да наблюдават лидерството на всекидневно ниво

• Да работят под супервизия на терен по темите на съвременния политически живот


Предварителни изисквания:
• Студентите да са положили успешен изпит по основните уводни антропологически курсове от първите 4 семестъра на обучението си

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Андерсън, Б.. Въобразените нации. С., 1999

2. Жорж Баландие. Политическа антропология. София, 2000, 253 с.

3. Е.Гелнър. Нации и национализъм. С., 2001

4. Т.Ив.Живков. Етничният синдром. С., 1994

5. Махалото на Дарендорф. Дясно и ляво в българския политически живот. София, АКСЕС, с. 17-31.

6. Ив. Кръстев, Е. Дайнов, Д. Кюранов, В. Гарнизов, Д. Димитров и Р. Коларова. Избори и изборно поведение: В. Търново, юни-юли 1994. – Демократически преглед, бр. 7, 1994, с. 229-264.

7. А.Кръстева (ред.). Общности и идентичности. С., 1998

8. Гражданинът и институцията. С., Фондация Фр. Еберт и Фондация Я. Сакъзов, 1996, 200 с.

9. В. Гарнизов. Правителство, местна власт, местни конфликти. В: Началото на лявото управление. С., Изд. Капитал, 1995, с. 75-80.

10. Е.Дайнов, В. Гарнизов. Културни съдържания на политическото действие. В: Аспекти на етнокултурната ситуация. С., АКСЕС, 1994, с. 334-391.

11. Състояние на обществото. С., Отворено общество, 2003 г.

12. Еванс-Притчард. Нуеры. Москва, 1993.

13. Монаган, Дж. и П. Джъст. Социална и културна антропология. Много кратко въведение. София: Захари Стоянов, 2005.

14. Образът на другия на Балканите. С., 1995

15. Преходът. Под редакцията на Румен Аврамов и Венцислав Антонов, 1994, 232 с.

16. Радклиф-Браун, Ал. Р. Структура и функция в примитивното общество, София. 1997

17. Рот, Кл. Между модернизация и традиционализъм. Всекидневната култура на селото Югоизточна Европа. – Български фолклор, 1997, кн. 3-4, сс. 26 – 37

18. Рот, Кл. Градско общество и градска кулгура в Югоизточна Европа. Принос към дискусията за модернизацията. – Българска етнология, 1996, кн. 2, сс. 3 – 16

19. Крейпо, Р. Х. Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите. София: ЛИК, 2000.

20. Кръстева, А. (Съст.) Общности и идентичности в България. София: Петекстон, 1998.

21. Г.Фотев. Другият етнос. С., 1994

22. Учебни материали на страницата на курса в НБУ (VEDA, ISDO)

23. G.Balakrishnan (ed.). Mapping the Nation. Verso, 1996

24. T.A.van Dijk. Prejudice in Discourse. An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation, 1994

25. T.H.Eriksen. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. Pluto Press, 1993

26. J.Friedman. The Past in the Future: History and the Politics of Identity – Amer. Anthropologist. 1992. Vol.94, N4, 837-859

27. G.Hoskinsg, G.Schopflin (eds.). Myths and the Nationhood. Hurst&Company, London 1997

28. J.Hutchinson, A.D.Smith (eds.). Ethnicity. Oxford University Press, 1996

29. M.Guibernau, J.Rex (eds.). The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Polity Press, 1997

30. T.Modood and P.Werbner. The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. Zed Books Ltd., 1997

31. Poulton, H. and S.Taji-Farouki (eds). Muslim Identity and the Balkan State. Hurst & Company, London, 1997

32. W.Sollors (ed.). The Invention of Ethnicity. Oxford University Press, 1989

33. W.Sollors (ed.). Theories of Ethnicity. A Classical Reader. The Ipswich Book Company Ltd., 1996

34. K.Verdery. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton University Press, 1996

35. H.Vermeulen, C.Govers (eds.). The Antropology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Het Spinhuis, 1994 W.Sollors (ed.).

Средства за оценяване:

Писмени задания

Тест

Защита на курсов проект