APLB746 Антропология на града

Анотация:

Курсът запознава с конструирането на антропологията на града и отделните направления в исторически и теоретичен контекст. Представени са основни имена и школи. Представена е динамиката в развитието на града в социалната структура на разнообразни общества и в исторически ракурс. Подходите към изследване на градовете се разкриват чрез избора на проблематика. Градът като терен на антропологична работа е застъпен чрез представяне на отделни проблемни кръгове.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят: основни направления, концепции и подходи в антропология на града; основни понятия и концепти в изследването на града;

Знаят: спецификите в исторически план в развитието на градовете ;

Умеят: да концептуализират и анализират „случаи” от развитието на града; да изберат адекватен подход при изследване на града.


Предварителни изисквания:
Базово ниво на познание в антропологията и социологията или други социални науки.…………………………………………………………………………………..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография:

Задължителна

Бокова, И. 2000. Градско наследство и локална култура. Български фолклор 4, 45-61

Бокова, И. 2003 Градът: инструментализиране на различията (по примера на Асеновград). В: Социологически проблеми 3-4, 22-37

Бокова, И. 2004 Курбанът - културна специфика и наследство. В: Български фолклор1-2, 22-37

Бокова, И. 2006 Културата като ресурс. В: Антропологични изследвания. Т.6. съст. М. Елчинова. С. НБУ.

Бокова, И. 2006 Местни културни ресурси и политики за конструиране на наследства (отношения между „национално" и „местно" в български прочит). В: България - Италия. Дебати, локални култури, традиции. С. АИ „Проф. М. Дринов", 49-60

Бокова, И. 2007 Градски култури, градски идентичности. В: Български фолклор 1 5-24

Варзоновцев, Д. 1992. Феноменология на града София: Софийско университетско издателство .

Варзоновцев, Д. 2003 Антропология на града. Институт за модерността.

Велчева, Н. 2004. съст. Проблеми на съвременната етнология. Сборник по случай 30-годишния юбилей на секция "Етнография на съвременността"в ЕИМ. София: "ЕИМ: БАН".

Градът: социална реалност и представа (антология от преводни текстове). 2002 М. Грекова (съст.).

Гаврилова, Р. 1994. Градът като историческа и социологическа категория.- В: История, 2, 38-55

Гаврилова, Р. 2003. Атомизация и колективност: разпространение на храненето извън дома през първата година на ХХ в. В: Български фолклор, кн. 4.

Дичев, И. 2005 Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска антропология. С. ИК „Изток-Запад".

Допълнителна

Ганева-Райчева, В. 2004 Асеновград: споделено различие и диалогични отношения. В: Български фолклор 1-2, 5-21

Гофман, Ъ. 1999 Представянето на Аз-а във всекидневието. ИК „Петър Берон”.

Град и култури. Български фолклор кн. 1, 2006.

Град и наследства. Български фолклор кн. 1-2, 2004.

Дичев, И. (съст.) 2003 Социологически проблеми, 3-4 (Град - граници - гражданство).

Дичев, И. 2003 Усядането на номадския комунизъм. Социалистическата урбанизация и формите на гражданство. В: Социологически проблеми, кн. 3 - 4, 33-63

Зимел, Г. 2001 Големият град и духовният живот - Социологически проблеми, 1–2, 130–140.

Златкова, М. 2000 Пазарът като топос в социалната организация на града. В: Локални общности-1. ЦЕФИ, София (127-134).

Златкова, М. 2003 Изследване на града и изследване в града - два възможни подхода към развитието на социалните науки. - В: Общности и култура, Пловдивско университетско издателство (66 - 80).

Златкова, М. 2003 Между "гражданство" и "жителство" - образите на обитаемия град и континуитета на градскотол - В: Социологически проблеми 3-4, (105-126)

Златкова, М. 2004 Градски общности и пространства на града - наследство и културно взаимодействие. - Български фолклор 1-2, 56-67.

Златкова, М. 2007 Централният градски парк - наследство и диалози - Български фолклор, кн. 1, 37 – 45.

Иванова, Р., А. Лулева, Р. Попов (съст.) 2003. Социализмът: реалност и илюзия. Сборник доклади от международна научна конференция. ЕИМ - БАН. София.

Кръстанова, Кр. 2000 Локални общности - взаимодействия в мрежа. - Локални общности. Културна идентичност-традиции-локална принадлежност. ЦЕФИ, 119-126.

Кръстанова, Кр. 2004 Културни политики и конструиране образите на града. - Български фолклор, 1-2, 38-55

Кьосев, А. 2003. Пловдив и далечното. Към отношението между културна урбанистика и имагинерна география. - Социологически проблеми, 3-4, 143-172.

Ненов, Н. 2004 Пантеонът на възрожденците в Русе. Страстите на локалната общност. - Български фолклор, 1-2, 68-78

Николов, И. 2003. Панелният блок - реалност без илюзии. - В: Социализмът: реалност и илюзия. Етнологични аспекти на всекидневната култура. София, 113 - 119.

Паунова, Св. 2005. Социалното конструиране на градската инфраструктура. - Критика и хуманизъм, 1, 239 -258.

Пожарлиев, Р. 2005 Кръчми и ресторанти. - Критика и хуманизъм, 20, бр. 1

Рашкова, Н. 2007 Полифоничната музикална „партитура" на Асеновград - локална културна специфика. - Български фолклор 1, 25-36

Спасов, О. 2003. Дигиталните градове и виртуална география: отношението локално/национално в българското интернет пространство. - Социологически проблеми 3-4, 127-142.

Станоева, Е. 2005. Софийският трамвай (1901 - 1934). Дискурс върху градската модернизация. - Критика и хуманизъм, 1, 159 - 282

Якимова, М. 2005. София на сюртуклиите, краят на ХІХ в. - Критика и хуманизъм 1, 195 - 222.

Градът: символи, образи, идентичности. 2002 Светлана Христова (съст.). ИК "ЛИК"

Столица и столичани (В. Райчева – съст.). Български фолклор кн. 4, 1994.

Допълнителна

Agier, M. 2010 Esquise d’une anthropologie de la ville. Lieux, situations, mouvements. Academia – Bruylant, Louvent-la-neuve.

Agier, M. 2000 Anthropologie du carnaval, Paris, IRD.

Althabe, G., C. Marcadet , M. de La Pradelle. 1993 Urbanisation et enjeux quotidiens. Paris, L'Harmattan.

Anderson, N. 1961 The Hobo. The University of Chikago Press.

Balandier, G. 1985 Sociologie des Brazzavillesnoires. Paris, FSNP.

Brody J. 1995 Rue des Rosiers, une maniere d'etre juif. Paris, Autrement.

Grafmeyer Y, I. Joseph (eds.) 2004 L'ecole de Chicago. Naissance de l'ecologie urbaine. Paris, Flammarion «Champs».

Gutwirth, J. 1970 Vie juive traditionnelle, Paris, Minuit.

Gutwirth, J.1987 Les Judeo-chretiens d'aujourd'hui. Paris, Cerf.

Gutwirth, J., C. Pettonet. Chemins de la ville. Paris, CTHS.

Hannerz, U. 1980 Exploring the City. New York, Columbia University Press.

(Explorer la ville. Elements d'anthropologie urbaine, Paris, Minuit, 1985)

Hannerz, U. 2004 Soulside : inquiries into ghetto culture and community. Chicago, University of Chicago Press, 2004

Hassoun , J.-P. 1997 Hmong du Laos en France. Changement social, initiatives et adaptations, Paris. PUF.

Kuczynski, I. 2002 Les marabouts africains a Paris. Paris, CRNS.

La Pradelle M. de, 1996 Les vendredis de Carpentras. Paris, Fayard.

Lepoutre, D. 1997 C?ur de banlieue. Codes, rites et langages. Paris, Odile Jacob.

Le Wita B. 1988 Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise. Paris, MSH.

Massard-Vincent J. 2003 Quand les morts divisent les vivants. Armistice et localite en Angleterre. L'Homme, n°166.

Millot, V. 2002 La mise en scene des cultures urbaines ou la fabrique institutionnelle du metissage. L'Observatoire, n°22, 14-22.

Petonnet, C. 1982 Espaces habites. Ethnologie des banlieues, Paris, Galilee.

2002 On est tous dans le brouillard. Paris, CTHS.

Raulin, A.1997 Manhattan ou la memoire insulaire. Paris, Institut d'Ethnologie.

Raulin, A. 2000 L'ethnique est quotidien. Diasporas, marches et cultures metropolitaines. Paris, L'Harmattan.

Sassen, S. 1994 Cities in World Economy. Pine Forge Press (Sage), Thousand Oaks, CA.

Williams, P. 1991 Anthropologie urbaine. In: P. Bonte et M. Izard. Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris, PUF.

Wirth, L. 1980 Le Ghetto. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble. 1980.

Други

Филми: „Пиза и Средиземноморието”,“Музеят на маската – Бенш, Белгия”, "Виното", "Карнавал по окситански", „Да се влюбиш във вълната” и др.;

Видеоматериали, презентации с фотоси и др.

Средства за оценяване:

Реферат по тема;

Семинар;

теренно изследване в екип