APLB829 Приложна антропология

Анотация:

Курсът запознава студентите с приложните аспекти на антропологическото познание. Въвежда ги в основни сфери от социалния живот (икономика, екология, политика, етнически взаимодействия, правни конфликти, здравеопазване, култура, туризъм и пр.), където знанията и уменията на антрополога са приложими за решаване на реални практически проблеми и конфликти. Студентите усвояват умения за прилагане на антропологически подходи към случаи от практиката.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Приложните аспекти на антропологическото познание

• как се организира и провежда антропологическо изследване по конкретен проблем от практиката

2) могат:

• да анализират казуси и проблеми от социалната практика

• да разработват и реализират приложни проекти в различни социални сфери

• да популяризират резултатите от приложни и изследователски антропологически проекти


Предварителни изисквания:
• Основни знания за предмета и метода на антропологията

• Основни знания за методите на теренно антропологическо изследване

• Основни знания по история на антропологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Altiery, M. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture. Boulder, Co: Westview Press, 1987

Bailey, G., J.Peoples. Introduction to Cultural Anthropology. West/Wadswarth, USA, 1999

Bodley, J. Victims of Progress, Palo Alto, 1982

Burger, J. Report from the Frontier: The State of the World’s Indigenous Peoples. Cambridge, MA, 1987

Cohen, M. Health and the Rise of Civilization. Yale University Press, 1989

Haviland, W. Cultural Anthropology. University of Vermont, 2002

Podolefski, A., P.J.Brown. Applying Cultural Anthropology. An Introductory Reader. Mayfield Publishing Company, 1999

Средства за оценяване:

Обсъждане на филм

Разработване на приложен проект по свободно избрана тема

Участие в семинари