BAFB774 Проект Организация и методика на отчетния процес

Анотация:

Курсът „Проект: Организация и методика на отчетния процес” осигурява практическото прилагане на знанията за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет на отчетнообособените структури. Неговата цел е за подготви студентите за извършването на счетоводна работа в близки до реалните условия. Той има практическа ориентация и е насочен към изпълнението на две основни функции:

• да осигурява правилно прилагане на знанията, свързани с текущото счетоводно отчитане и с представянето на информацията за активите, капитала, приходите и разходите, паричните потоци и финансовите резултати във финансовия отчет на нефинансовите предприятия;

• да подпомага създаването на умения за вземането на решения за организиране на текущото счетоводно отчитане и за изготвяне на финансовия отчет на предприятията.

При интерпретирането на включения в курса материал се предвижда използването, както на традиционни, така и на съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена практическа подготовка на студентите в областта на счетоводството и счетоводния мениджмънт.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да използват методите и способите на счетоводната теория и практика;

2)могат:

• да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

• да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

• да признават приходите и разходите

• да изготвят проекти, свързани със счетоводната дейност.


Предварителни изисквания:
• Основи на счетоводството

• Методология на счетоводството

• Финансово счетоводство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Семинар
  2. Тема 2. Практика
  3. Тема 3. Изготвяне на проект

Литература по темите:

1. Закон за счетоводството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

2. Национални счетоводни стандарти. http://www.balans.bg

3. Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

4. Башева Сн. и колектив, Основи на счетоводството. София, УИ „Стопанство”, 2007.

5. Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

6. Трифонов, Тр., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 1999.

7. Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

8. Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

9. Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство –избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

10. Башева, С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.