BAFB773 Стаж

Анотация:

Като част от практическото обучение на студентите, стажът по счетоводство, респ. по одит се осъществява във външна институция или в счетоводен, респ. одиторски отдел на реално функциониращо предприятие. Практическото обучение се провежда в институции, с които НБУ е сключил договор, или в такива, избрани от студентите.

Продължителността на стажа е 20 (двадесет) работни дни. По време на практическото обучение е препоръчително студентите да се запознаят с работата, извършвана на различни счетоводни или одиторски позиции (различни работни места) с цел разширяване на знанията за отделните счетоводни или одиторски дейности.

Целта на стажа е да подпомогне студентите при избора на бъдеща професия, свързана със счетоводството и одита и да създаде у тях умения за работа в реална среда.

В рамките на 20-дневния стаж студентите получават практически знания относно счетоводната и одиторската работата, запознавайки се добрите практики в областта на счетоводството и одита, навлизайки в спецификата на отделните дейности и осмисляйки връзките между теорията и практиката. Наред с това се научават да превръщат придобитите по време на обучението знания в умения за работа в реална среда.

Фактическото провеждане на практическото обучение се извършва по одобрен от ръководителя на стажа план. За всеки ден от стажа студентът води дневник, който включва последователно описание на извършените от студента дейности в предприятието. В края на всеки ден дневникът се подписва от студента и от представителя на предприятието, отговарящ за стажа. В края на стажа дневникът се подпечатва с официалния печат на предприятието.

Защитата на практическото обучение се провежда в НБУ в определено от комисията време. До защита се допускат студентите, представили:

1. Удостоверение за проведено практическо обучение (служебна бележка), заверено в предприятието, в която е проведен стажа.

2. Персонален дневник за провеждане на стажа, заверен от ръководителя на стажа.

3. Отчет за дейността си по време на стажа, заверен от ръководителя на стажа.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Мариета Станчева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как се води счетоводство и как се осъществява одит в реална икономическа среда;

- каква е спецификата на практическата счетоводна и одитна дейност.

2) могат:

- да изпълняват основни счетоводни и одитни дейности в предприятията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-Основи на счетоводството

-Методология на счетоводството

-Финансово счетоводство

-Основи на контролинга

-Финансово счетоводствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинар: Получаване на разяснения по изпълнението на стажа, съгласуване на програмата за стажа,защита на стажа.
  2. Проучване на дейността на предприятието и трупане на опит.
  3. Проучване на счетоводната и одитната дейност, изготвяне на отчет за стажа, подготовка за защита на стажа.

Литература по темите:

16. Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. http://www.balans.bg

2. Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

3. Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

4. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2015 г.

5. Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

6. Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г. http://www.odit.info/?s=2&c=61

7. Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

8. Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

9. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

10. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси). София, НБУ, 2014.

11. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО и МСС. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2006.

12. Счетоводно отчитане при прилагане на МСФО, гр. Пловдив, Плутон, 2007.

13. Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, решения /проф. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Бойчинка Йонкова, гл.ас. д-р Даниела Фесчиян, гл.ас.Лилия Рангелова, докторант Иво Чехларов. София, изд. “Деловаседмица консулт”, 2003.

14. МСС/МСФО – 2004-2005 – Коментари и приложения на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност /Б.Дж.Епстейн, А.А.Мирца. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2004.

15. Счетоводни политики и годишни финансови отчети /Ст. Д/

16. Закон за счетоводството.

17 Симеонов О. „Контролинг, Основи на контролинга, Оперативен контролинг”, Тракия-М, София, 2004

18 Каменов К. и. Асенов А. „Бизнес-Контролинг”, НБУ, 2008

19 Хаджиева В. Контролинг концепция, НБУ, 2016

20 Р. Ман, Е. Майер. „Конролинг для за начинающих”, прев. -Варна,1995

21 Дайле А. „Практика контролинга“ –Москва-2003