BAFB771 Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление

Анотация:

Дисциплината "Измами и злоупотреби във финансовото управление" е сравнително нова. Тя разглежда дейността и управлението в публичния и реалния сектор в областта на измамите и злоупотребите допускани във финансовото управление и предотвратяването и борбата с тях, в съответствие с международно приетите стандарти за контрол и одит, законодателството и добрите практики на Европейския съюз.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят: основните изисквания към управленската отговорност в организациите; особеностите на отделните елементи на вътрешния контрол като иманентна функция на управлението; модерните подходи за рационализиране на системите за финансово управление и контрол в организациите; принципите и проблемите в организацията и функционирането на ФУ.

2. Могат: да разбират процедурите, осъществявани в рамките на отделните елементи на системите за ФУ; да предлагат решаването на конкретни казуси и проблеми , да разпознават видовете измами и злоупотреби, възможностите за тяхно проявление и борбата срещу тях


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат знания и/или умения:

По икономика, счетоводство, право и управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дефиниция за ВК, същност и принципи на ФУК.
  2. Определения и същност на грешките, измамите и злоупотребите
  3. Законодателна рамка и контролни процедури за противодействие на измамите и злоупотребите във ФУ.
  4. Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за защита финансовите интереси на ЕС – 2014- 2020г../2021-2027г. АФКОС и ОЛАФ
  5. Индикатори за нередности и измами – ИАОСЕС.
  6. Измами и злоупотреби- манипулации на ГФО

Литература по темите:

1.ЗФУКПС;

2.ЗВОПС;

3.Указания и насоки на МФ за функциониране на СФУК;

4.Динев Д.-Икономически измами-1 и 2 част-С-2012г

5.Джаксън С.- Финансови измами в големия бизнес-С-2006г

6.Договор за функциониране на Европейски съюз

7.Регламент /ЕО/ №1828/2006

8.Регламент /ЕО/ № 1073/1999

9.Финансов регламент /ЕО/№1605/2002/,

10. Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014 - 2020 г./ Р. България/

11. Наръчник „Индикатори за нередности и измами” на МФ/2015г. /Р. България/

12. Специален доклад № 2/2011 на Европейската сметна палата.

13. www.es.europa.eu