BAFB765 Финансово планиране

Анотация:

Учебната дисциплина ” Финансово планиране” има за цел да разгледа финансовото планиране като една от най-важните съставни части на цялостния планов процес. Курсът изяснява същността на планирането и прогнозирането, а в частност и на финансовото планиране, които се превърнаха във важна съставна част на фирмения мениджмънт.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е същността на финансовото планиране и мястото му в общия планов процес;

• Кои са етапите на финансовото планиране.

• Кои са елементите на фирмения финансов план

• Методите за планиране и прогнозиране на фирмените финанси

2) могат:

• да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

• да разграничават съставните части на общия план на предприятието;

• да съставят финансов план на предприятие от реалния сектор.


Предварителни изисквания:
Курсът „Финансово планиране” се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

• Въведение в финансите

• Корпоративни финанси

• Счетоводство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стратегическо планиране. Роля на стратегическото планиране при управлението на модерните организации.
 2. Методи за стратегическо планиране.Анализ на организационната среда.
 3. Бизнес планиране и роля на бизнес плана като средство за ефективно управление на фирмата.
 4. Корпоративно финансово планиране – същност, цели и видове
 5. Методи на финансово планиране. Субективни методи, методи на екстраполацията и методи за изследване на причинно-следствените зависимости.
 6. Тест
 7. Изготвяне на финансов план на предприятието (master plan). Анализ на отклоненията на финансовия план на предприятието
 8. Бюджетирането като инструмент на финансовото планиране – функции, видове, подходи.
 9. Контрол върху изпълнението на бюджета на предприятието. Центрове на финансова отговорност в предприятието.
 10. Тест 2
 11. Самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Аврамов, Й.(2008). Корпоративни финанси. Сиела. София

2. Добрев, Д.; Зафирова, Ц.; Владова, К.; Минков, И.; Максимова, В. (2009). Планиране и прогнозиране. Наука и икономика. Варна

3. Зафирова, Цвета. (2017). Стратегическо управление. Наука и икономика. Варна

4. Каменов, Д. (1999). Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране.ИИОМ ОКОМ, София

5. Кръстева-Христова, Р. (2014). Бюджетирането на нулева база при кризисно управление. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.1. Русе

6. Ламбовска, М. Основни принципи за оценяване в бюджетния контрол на организацията, ResearchGate, достъпен на: https://www.researchgate.net/publication/305399178_OSNOVNI_PRINCIPI_ZA_OCENAVANE_V_BUDZETNIA_KONTROL_NA_ORGANIZACIATA_BASIC_PRINCIPLES_OF_EVALUATION_IN_BUDGETARY_CONTROL_OF_THE_ORGANIZATION, последно посетен на 15.08.2019.

7. Ненов, Т. (2012). Планиране и анализ в индустриалното предприятие. Наука и икономика. Варна.

8. Славова, И. (2012). Планиране и прогнозиране. Нов български университет. София.

9. Shim. J., Siegel.J. (2009).Budgeting Basics and Beyond. John Wiley & Sons.

10. Daley, John P.,Morris, James R. (2009). Introduction to Financial Models for Management and Planning. Chapman and Hall