ESCB777 Семинар: Околна среда и археология

Анотация:

Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: