ESCB775 Стаж по екология

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена към департамента, ФБО, БФ и МФ: Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по геология, Лаборатория по химия, Лаборатория по зоология и др.

Подробности за стажа (рамкови договори с външи иституции, изисквания за провеждане и оценяване и др.) - в Мудъл

Департамент "Природни науки":

1. Подпомага провеждането на стажа на студентите от програмата.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда стажа, представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж със съответната продължителност на ръководителя на стажа след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р
доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Натрупване на практически умения и опит.
Предварителни изисквания:
Да са преминали обучението си в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Провеждане на стаж
  2. Подготовка на отчетните документи от стажа
  3. Консултации по стажа и заключителна дискусия по проведения стаж

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Стажът се провежда във външна институция или в УПИЗ-ите към БФ и департамента. Необходимо е да бъде издадена и служебна бележка с оценка от тютора, под чието ръководство студентът е изкарал стаж.