EEMB066 Третиране и управление на отпадъците

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с един от най-големите екологични проблеми на съвременното общество – отпадъците, тяхната същност, основните методи за третирането им, възможностите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Разглеждат се нормативните и поднормативни актове в областта на отпадъците, стратегии, планове и програми, органите на управление на отпадъците с цел тяхното управление.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на отпадъците, методите за третирането им, съвременни тенденции в управлението на отпадъците, нормативни и поднормативни актове, програми, стратегии, органи на управление и мониторенг на отпадъците и др.

2) могат:

• да дискутират по въпроси, свързани с управлението на отпадъците.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеждаща лекция
  2. Видове отпадъци
  3. Методи за третиране на отпадъци (депониране, термични методи, биохимични методи, оползотворяване, повторна употреба, рециклиране)
  4. Нормативни актове в областта на отпадъците
  5. Политика в областта на управление на отпадъците –стратегии, програми и планове
  6. Органи на управление в областта на отпадъците
  7. Мониторинг на отпадъците
  8. Тест - ТО
  9. Презентации и дискусии - ТО
  10. Посещение в ИАОС - изнесено занятие

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Записки на лектора в Мудъл

• Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/13.7.2012 г.)

• Наредба №9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн., ДВ, бр.95 от 26.10.2004 г., попр., бр.113 от 28.12.2004 г. )

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Приета с ПМС №41 от 26.02.2004 г, обн., ДВ, бр.56 от 29.06.2004 г., изм., бр.104 от 26.11.2004 г.)

• Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС №311 от 17.11.2004 г. (обн., ДВ, бр.104 от 26.11.2004 г.)

• Наредба №6 от 26 юли 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр.78 от 7.09.2004 г., попр., бр.98 от 5.11.2004 г.)

• Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр.81 от 17.09.2004 г. )

• Наредба №8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.83 от 24.09.2004 г. )

• Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 144 от 5 юли 2005 г., обн., ДВ, бр.58 от 15.07.2005 г.)

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (Приета с ПМС №53 от 19.03.1999 г обн., ДВ, бр.29 от 1999 г.)

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (Приета с ПМС №131 от 13.07.2000 г, обн., ДВ, бр.59 от 21.07.2000 г.)

• Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС № 82 от 10 април 2006 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г.)

Средства за оценяване:

тест и презентация