ESEB015 Дистанционни методи за изследване на Земята

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите и приложението на аерокосмическите методи, технически средства и технологии при решаването на един от най-важните проблеми на съвременното човечество, а именно - изследванията в областта на екологията и околната среда.

Разглеждат се аерокосмическите изследвания, като се акцентира върху дистанционните аерокосмически изследвания на Земята. Дискутират се различните околоземни орбити, различните методи и средства за дистанционни изследвания от борда на автоматични и пилотируеми аерокосмически летателни апарати, визуалните изследвания от околоземна орбита, оптималните космически комплекси за непрекъснат екологичен мониторинг и кимплексния синхронен аерокосмически експеримент.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Гаро Мардиросян  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят: Възможностите на аерокосмическите методи и технически средства за решаване на екологичните проблеми и за изучаването на околната среда. Ще имат представа от опита в напредналите в това отношение страни. Ще знаят какви екологични изследвания и как могат да приложат и използват дистанционната аерокосмическа информация.

2. Умеят: да преценяват и взимат решения какъв вид и с какви параметри аерокосмическа информация (изображения) да получават (поръчват, закупуват) за решаване на конкретни екологични проблеми и за изучаване на околната среда, планират синхронни аерокосмически експерименти за изследване на конкретни проблеми в конкретни райони.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. М а р д и р о с я н Г. От Космоса срещу екологичните катастрофи, БАН, София, 1993, 206 стр.

2. М а р д и р о с я н Г. Природни екологични катастрофи тяхното дистанционно аерокосмическо изучване. Акад. издат. "Проф. М. Дринов", София, 2000, 386 стр.

3. М а р д и р о с я н Г. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. Акад. издат. "М. Дринов", София, 2003, 208 стр.

4. М и ш е в Д. Дистанционни изследвания на Земята от Космоса. БАН, София, 1981,206 стр.

5. М и ш е в Д., Т. Д о б р е в, Л. Г у г о в. Дистанционни методи в геофизиката и геологията. "Техника", София, 1987, 272 стр.

6. М и ш е в Д., Г. М а р д и р о с я н . Комплексные синхронные и квазисинхронные измерения и наблюдения при дистанционном аэрокосмическом исследовании Земли. Аерокосмически изследвания в България, N 7/1991, БАН, София, стр. 31-38.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

РЕФЕРАТ

ДИСКУСИЯ