ESCB602 Управление на проекти

Анотация:

Курсът по "Управление на проекти" съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

" да изгради необходимата базова управленска подготовка

" да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

" да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

- След завършени базови курсове в областта на Проекти.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проекти и тяхното управление. Управление на промените чрез проекти. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниции на проект. Същност на управлението на проекти.
 2. Структурен подход за управление на проекти. Предпоставки. Методи.
 3. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия. Основни елементи на планирането. Нива на планиране. Избор на проекти.
 4. Проекти и участници. Участници. Промени в организацията-изпълнител. Някои проблеми на въвеждането на управление чрез проекти.
 5. Управление на обхвата. Предназначение, принципи и процеси. Структура на работните пакети. План на контролните точки.
 6. Управление на организацията. Предназначение, принципи и процеси. Типове проектни организации. Схеми за разпределяне на отговорностите.
 7. Управление на времето. Планиране на времето. Методи за планиране и оптимизиране на времето. Мрежово представяне на проекта.
 8. Управление на разходите. Оценка на разходите. Типове оценка. Структуриране на разходите. Някои подходи за оценка.
 9. Управление на качеството. Проектна среда и качество. Постигане на качество. Използване на подход за тотално качество.
 10. Управление на риска. Определяне на риска. Оценка на риска. Редуциране на риска. Контрол на риска.
 11. Информационни системи за управление на проекти. Функционални изисквания към информационните системи за управление на проекти(ИСУП). Влияние на информационните технологии. Програмно осигуряване с общо предназначение. Специализирани програмни системи за управление на проекти. Категории системите за управление на проекти.
 12. Ръководители и екипи. Екипи и управление на проекти. Ръководител на екип - роля и функции. Специфика на мотивационните фактори в проектната среда. Критерии за оценка на ефективността на екипа.
 13. Международни проекти. Основни проблеми. Достигане на съответствие на фирмена култура. Нагласа за работа в международен контекст по примера на трансграничното сътрудничество в Европа.
 14. Управление на международни проекти на примера на програмата ФАР. Създаване на програмата ФАР. Приоритетни сектори. Механизми за подпомагане на страните от Централна и Източна Европа. Прилагане на програмата ФАР.
 15. Програмата ФАР в България. Програмата ФАР в България в периода от 1990г. до 1994г. Програмата ФАР в България през 1995г. Програмата ФАР в България през 1996г. Програмата за презгранично сътрудничество между България и Гърция. Анализ и оценка на осъществяването на програмата ФАР в България.
 16. Управление на международни проекти на примера на програмите за презгранично сътрудничество. Основни положения. Инициативи и програми на ниво ЕС. Инициативата на ФАР за презгранично сътрудничество. Етапи на сътрудничество и подходящи структури за презгранични програми и проекти.

Литература по темите:

1. Близнаков, А., Б. Захаринов, Разработване и управление на регионални екологични програми. НБУ, ЦДО, С., 1999

2. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 221, 1992

3. Пенчев, Р. Управление на проекти, С., 1998, НБУ, ЦДО, 202 с.

4. Бъртън, С., Н. Майкъл. Управление на проекти. Практическо ръководство. С., Екслибрис, 169 с.

5. Горбовцов, Г. Управление проектом. Курс лекции. М., Моссковский государственны университет экономики, статистики и информатики. 2001, 65 с.

6. Пресняков, В. Информационные технологии в управлении проектами. М., 1998.

7. Shtub A., Bard J. Globersons. Project management. Prentice Hall, 1994.

On-line източници на информация:

1.http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82

Средства за оценяване:

Уважаеми студенти,

Възможностите за оценяване по курса са:

текущ контрол или

краен изпит

Текущият контрол се провежда по време на семестъра и е минимум двукомпонентен. За да получи даден студент крайна текуща оценка той трябва да има минимум две текущи оценки. В случай, че студента е удовлетворен от резултата на текущия си контрол може да не се яви на краен изпит през изпитната сесия, а като оценка от курса ще получи оценката от крайния текущия контрол.

Формите на текущ контрол са следните:

Разработване и представяне на избрана тема от курса;

Разработване и представяне на свободно избрана тема предварително удобрена от преподавател;

Решаване на онлайн тест 1;

Решаване на онлайн тест 2;

Разработка и предаване на публикувания в курса казус;

Контролна работа в средата на семестъра;

Контролна работа в края на семестъра;

* За да се освободите от краен изпит трябва да имате положителна оценка (по-висока от Среден 3) на минимум 2 от гореизброените компоненти.

* Вашата крайна оценка се формира на средно аритметичен принцип на база на успешно положените компоненти от гореизброените.